10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1.). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky města (viz bod 4.8.).

Postup při vyřizování žádostí

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt zde.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), tj. adresovaná Městskému úřadu Horažďovice, jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (zákon č. 89/1990 Sb.).

Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na odboru kanceláře starosty.

Žádost o poskytnutí informace podávaným dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.), lze podat na formuláři odkaz

K odeslání Vašeho dotazu můžete využít i on-line formulář na titulní straně webových stránek Městského úřadu Horažďovice.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ