14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města (platné znění)

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • 2/1993 Sb. USNESENÍ  předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu)
 • zák. č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 

Právní předpisy, které upravují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

 • 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úplné znění právních předpisů je dostupné k vytištění na podatelně.

 

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ