14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města (platné znění)

 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD    jako součásti ústavního pořádku České republiky
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
• zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
• zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
• zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
• zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
• vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití    a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování    přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
• zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
• zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
• zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
• zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
• zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
• zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
• zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
• zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o    posuzování vlivů na životní prostředí)
• zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
• zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně    některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
• zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
• zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci    obyvatel)
• zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
• zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách    některých zákonů
• zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním    provozu)
• zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
   a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně    některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zák. č. 307/1999 Sb.
• zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o    vodovodech a kanalizacích)
• zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním    osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně    osobních údajů)
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
• zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 

Právní předpisy, které upravují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

• 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD    jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
• zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 

Úplné znění právních předpisů je dostupné k vytištění na podatelně.

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ