9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky (viz bod 4.8.).

Město Horažďovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace : 

 

a)

důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b)

popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

c)

místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d)

postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e)

přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f)

sazebník úhrad za poskytování informací,

g)

výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

h)

výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

i)

usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

j)

elektronickou adresu podatelny.

 

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města, zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích zaměstnanců městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, speciálními zákony a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob zveřejnění informací

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

a)      na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b)      v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
c)      na podatelně městského úřadu
d)      způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) a prezentaci města na www stránkách

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ