USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 4 ZE DNE 4.6.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 4 ZE DNE 4.6.2007

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 4 ze dne 4.6.2007

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


4.  zasedání zastupitelstva města

 konané dne 4.6.2007  v 18  hod.

           v Kulturním domě v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města:

 

1. schválilo zapisovatelku: p. Marcelu Kuldovou

 

2. schválilo pracovní komisi:  p. Martinu Kovačovou, MUDr. Jana  Jehlíka, Ing. Ivana Breindla

 

3. schválilo ověřovatele zápisu: p.  Františka  Roubala, Ing. arch. Jiřího Kučeru

 

4. schválilo  program zasedání

 

5.  schválilo  zápis a  plnění usnesení  z 3. zasedání ZM dne 7. 3. 2007


6.  schválilo činnost rady města v uplynulém období

 

7.  vzalo na vědomí Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 21.3., 24.4. a 9.5.2007

 

8.      vzalo na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.5.2007

 

9.      schválilo Závěrečný účet města   vč. příloh č. 1-9 a souhlasí s celoročním hospodařením za r. 2006 bez výhrad

 

10.   vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2006 zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice

 

11.   rozhodlo

a)      převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2006 v celkové výši 7.685.423,71 Kč do rozpočtu města,

b)      převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2006  příspěvkové organizace ZŠ Komenského ve výši  48.720,22 Kč do jejího rezervního fondu,

c)      ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace ZŠ Blatenská  ve výši  124.285,77 Kč krýt ztrátu z roku 2005 -  4.213,01 Kč  a  120.072,76 Kč převést do jejího rezervního fondu,

d)      ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006  příspěvkové organizace Křesťanská MŠ Jiřího z Poděbrad ve výši  32.195,72 Kč krýt ztrátu z roku 2005  - 3.879,44 Kč a 28.316,28 Kč převést do jejího rezervního fondu,

e)      ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace MŠ Loretská 30.264,09 Kč krýt ztrátu z roku 2005 – 4.239,17 Kč a  26.024,92 Kč převést do jejího rezervního fondu

 

  1. schválilo  plnění rozpočtu města k 30.4.2007

 

  1. schválilo rozpočtovou změnu č.1 na rok 2007, tj. rozpočtová opatření 1 – 17/2007

 

14. rozhodlo sjednat dlouhodobý (6 let) investiční úvěr ve výši  30 mil. Kč od České spořitelny, a.s. Klatovy s pevnou úrokovou sazbou 3, 57 %  a zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města

 

15.  schválilo závěrečný účet DSO RADINA za rok 2006, vyúčtování finančních vztahů za r. 2006 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření provedenou Krajským úřadem Plzeňského kraje

 

16.  schválilo návrh rozpočtu DSO Radina na r. 2007

 

17.  schválilo Zásady tvorby a čerpání „ Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“

 

18. na základě § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. Zákona  o obcích vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, kterou se ruší Vyhláška č. 4/96 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města, Vyhláška č.1/99, kterou se vydává dodatek č.1 k OZV č. 4/96 o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a Vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává dodatek č. 2  k OZV č. 4/96 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města

 

19. schválilo zprávu o dokončení již rozpracovaných změn ÚPNSÚ města Horažďovice (skupina zahrádek Třebomyslická a prostor pro občanskou   vybavenost – v ulici Komenského v rozsahu jak byly doposud navrženy) a s tím, že ve smyslu již přijatých usnesení předchozích zastupitelstev města bude dalším, již závěrečným krokem zpracování návrhu a dále za podmínky,  že v případě zahrádek Třebomyslická nebudou budovány objekty trvalého charakteru ani objekty rekreace a výsledný návrh změny bude projednán a předložen zastupitelstvu nejpozději do konce roku 2007

 

20.  rozhodlo vyřadit hmotný investiční majetek (průtokoměr, barevný televizor) v celkové pořizovací ceně 34. 687,- Kč

 

21. rozhodlo vzdát se práva a prominout nedobytnou pohledávku  za dlužníkem LANGSTA s.r.o., Povážská 358, Strakonice - dlužné nájemné ve výši 53.496,90 Kč

 

22.  schválilo poskytnutí finančních podílů na obnovu kulturní památky  „Husův sbor – oprava fasády a restaurování“ podle Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace na rok 2007 a to:

a)      z rozpočtu města:  91.337, 30 Kč

b)      z prostředků Programu regenerace v r. 2007: 370.728,- Kč

 

23.  schválilo koupi – nabytí pozemků PK p.č. 116 o  výměře 142 m2 v k.ú. Babín a p.č. 121   o  výměře 389 m2 v k.ú. Babín od pana B……… K…….., …………… za kupní cenu  4 500,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy

 

24. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/7 v k.ú. Horažďovice manželům M…………., ………………………………….. pod stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

         b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.9.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 

25. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/13 v k.ú. Horažďovice panu M………      V…………, …………………………. pod stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.9.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 

26.  a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/8 v k.ú. Horažďovice D……... B………. a M……… K………, ……………….. pod stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

        b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.9.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 

27. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/15 v k.ú. Horažďovice manželům S………… R…………, ………………… a Š………. R…………,  ………………………. pod stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky  s prodejem souvisejícími

        b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.9.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 

28.  a)  rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/ 18 v k.ú. Horažďovice manželům P…… a R……….. M………., ………………………. pod stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

        b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.9.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 

29. schválilo prodej  7.700 ks prioritních akcií České spořitelny, a.s.  ISIN CZ0008023736 společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1  za cenu 600,- Kč za jednu akcii a ukládá starostce realizovat úkony potřebné k jejich prodeji

 

30.  schválilo přípravu odprodeje bytových domů ve vlastnictví města Horažďovice

 

31.  schválilo Memorandum k výběru místa pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě Pačejov – nádraží

 

32.   vzalo na vědomí Zprávu o činnosti MěP  za období od 1.1.2007 do 31.3.2007

 

 

 

     ……. ……………………..                                                         …………………………

         Ing. Ladislav Lenský                                                                    Mgr. Jindřiška Jůdová

                místostarosta                                                                               starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ