USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 5 ZE DNE 20.8.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 5 ZE DNE 20.8.2007

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 5 ze dne 20.8.2007

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


5.  zasedání zastupitelstva města

 

konané dne 20.8. 2007  v 19  hod.

         v Kulturním domě v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

 1. schválilo zapisovatelku: p. Marcelu Kuldovou
 2. schválilo pracovní komisi: Ing. Ladislav Lenský, Mgr. Roman Krejčí, MUDr. Zdeněk Marek
 3. schválilo ověřovatele zápisu:  Mgr. Naděžda Chládková, Jan Buriánek
 4. schválilo  program zasedání
 5. schválilo  zápis a  plnění usnesení  ze 4. zasedání ZM dne 4. 6. 2007
 6. schválilo činnost rady města v uplynulém období
 7. vzalo na vědomí Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8. 8. 2007
 1. schválilo  plnění rozpočtu města k 30.6.2007
 2. schválilo rozpočtovou změnu č. 2  na rok 2007, tj. rozpočtová opatření č. 18 – 51/2007
 3. schválilo obnovení kontokorentního úvěru 8 mil. Kč se splatností jednoho roku od    podpisu smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s. a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města
 4.  schválilo :

a) odprodej podílu plynárenského zařízení - páteřního STL rozvodu  z  vlastnictví DSO  RADINA  společnosti JČP Distribuce, s.r.o. České Budějovice, Vrbenská 2

b) dar  podílu plynárenského zařízení - páteřního STL rozvodu z vlastnictví DSO RADINA – společnosti  JČP Distribuce, s.r.o. České Budějovice, Vrbenská 2 

 1. v souvislosti s převodem nemovitosti čp. 1082 na stp .č. 755 a stp. č. 755 :

a) revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne  7. 6. 2006 (bod č. 14 Dodatek č.1 ke smlouvě o bezplatném převodu majetku čp.1082 na stp.č.755 a stp.č. 755 v k.ú. Horažďovice)

b) schvaluje  smlouvu  mezi Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Městem Horažďovice o bezúplatném  převodu budovy  čp. 1082  na  st. p. č. 755 a  st. p. č. 755 v k. ú.  Horažďovice

 1. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/6 v k.ú. Horažďovice manželům  M…….. a J ……… P…………,  ……………………………. pro stavbu rodinného domu,  cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.11.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 1. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/16 v k.ú. Horažďovice manželům Z……… a D…….. T……….., ……………………. pro stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.11.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 1. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/17 v k.ú. Horažďovice manželům V……… a P……. M…………., …………………….. pro stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.11.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 1. a) rozhodlo budoucnu odprodat p.č. 2821/9 v k.ú. Horažďovice manželům J…… a R………. Š………………, …………………… pro stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2  a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.11.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

 1. a) rozhodlo v budoucnu odprodat p.č. 2821/10 v k.ú. Horažďovice manželům Z…… a M…………..  S…………, …………………… pro stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,- Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schválilo příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřilo starostku  podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.11.2007, později bude možné jednat s jinými zájemci

18.   schválilo prodloužení data splatnosti zálohy na koupi parcely  pč. 2821/8 v  k. ú. Horažďovice o 30 dnů – tj. do  6. 9. 2007 M…….. K………. a D…….. B……., …………………

19.  vzalo na vědomí informaci o roznesených dotaznících : z  582  jich bylo vráceno  382, z  toho odpovědělo: 281 ANO, 82 NE, 19 NEVÍM  a  200  nebylo odevzdáno a pověřuje Radu města Horažďovice vypracováním návrhu Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města a přípravou vypracování znaleckých posudků  ke zjištění ceny bytových jednotek u těchto obecních domů:  Blatenská 530, 531, 737, 750/751, 766,  Jiráskova  706, 707/708,  Plzeňská 268,  Žižkova  761

20.  schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Krytý plavecký bazén  týkající se změny názvu  na  Aquapark Horažďovice

22. vzalo na vědomí Zprávu o činnosti MěP  za období od 1.1.2007 do 30.6.2007

 

 

 

             ……. ……………………..                                            …………………………

                 Ing. Ladislav Lenský                                                       Mgr. Jindřiška Jůdová

                     místostarosta                                                                          starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ