POVODŇOVÁ KOMISE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POVODŇOVÁ KOMISE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Povodňová komise

ZÁKON č.254/2001 Sb.

ze dne 28. června 2001

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

 

 

§ 78

Povodňové orgány obcí

 

     (1)  Obecní  rada  může  k  plnění  úkolů  při  ochraně  před povodněmi,  je-li  v  jejich  územních  obvodech  možnost povodní, zřídit  povodňovou  komisi,  jinak  tuto  činnost zajišťuje obecní rada.  Předsedou povodňové  komise  obce  je starosta  obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických  osob, které  jsou způsobilé  k provádění  opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

 

     (2) Povodňové  orgány obcí jsou  podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

 

     (3) Povodňové orgány obcí ve  svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují  soulad  věcné  a  grafické  části  povodňových plánů    vlastníků  (uživatelů)  pozemků  a  staveb,  pokud se nacházejí   v záplavovém  území nebo  zhoršují průběh  povodně (§  71 odst.    4), s povodňovým plánem obce,

b) zpracovávají povodňový plán obce  a předkládají jej k odbornému    stanovisku  správci  povodí,  v  případě  drobných vodních toků  správci těchto vodních toků,

c) provádějí povodňové prohlídky,

d) zajišťují  pracovní  síly  a   věcné  prostředky  na  provádění    záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

e) prověřují  připravenost  účastníků  ochrany  podle  povodňových plánů,

f) organizují a zabezpečují hlásnou  povodňovou službu a hlídkovou službu,  zabezpečují  varování  právnických  a  fyzických  osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

g) informují  o  nebezpečí  a  průběhu  povodně  povodňové  orgány    sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

h)vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní  působnosti,

i) organizují,  řídí, koordinují  a ukládají  opatření na  ochranu  před  povodněmi podle  povodňových  plánů  a v  případě potřeby vyžadují  od  orgánů,  právnických   a  fyzických  osob  osobní a věcnou pomoc,

j)zabezpečují evakuaci  a návrat, dočasné  ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

k) zajišťují  v době  povodně nutnou  hygienickou a  zdravotnickou    péči, organizují  náhradní zásobování, dopravu  a další povodní  narušené funkce v území,

l)provádějí  prohlídky   po  povodni,  zjišťují   rozsah  a  výši    povodňových   škod,  zjišťují   účelnost  provedených  opatření a podávají   zprávu   o   povodni   povodňovému   orgánu   obce s rozšířenou působností,

m) vedou záznamy v povodňové knize.

 

§ 79

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností

 

     (1) Starosta obce s  rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce  s rozšířenou působností  a je jejím  předsedou. Další členy komise  jmenuje ze zaměstnanců obce  s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou  způsobilé k provádění  opatření, popřípadě pomoci  při ochraně  před   povodněmi.  Povodňový  orgán   obce  s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu  kraje.

 

     (2) Povodňové  orgány obcí  s rozšířenou  působností ve svých územních  obvodech  v  rámci  zabezpečení  úkolů  při ochraně před povodněmi

a) potvrzují  soulad  věcné  a  grafické  části  jim  předložených    povodňových  plánů obcí  s povodňovým  plánem správního  obvodu  obce s rozšířenou působností,

b)zpracovávají povodňový plán správního  obvodu obce s rozšířenou    působností  a  předkládají  jej   správci  povodí  k odbornému stanovisku,

c) organizují provádění povodňových prohlídek,

d) prověřují  připravenost  účastníků  ochrany  podle  povodňových  plánů,

e)organizují  odborná  školení  a  výcvik  pracovníků povodňových   orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,

f) ukládají   podle   potřeby   vlastníkům   vodních   děl  úpravy    manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,

g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním    obvodu  obce  s  rozšířenou  působností, informují  o nebezpečí  a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou    působností,     příslušné     správce     povodí     a    Český  hydrometeorologický  ústav  a  Hasičský  záchranný  sbor  České   republiky,

h) organizují,  řídí, koordinují  a ukládají  opatření na  ochranu    před  povodněmi  podle  povodňových  plánů,  řídí  a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány  obcí a v případě potřeby    vyžadují  od  orgánů,  právnických   a  fyzických  osob  osobní   a věcnou pomoc,

i)vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní    působnosti,

j) využívají pro  řízení záchranných prací,  pro jejich koordinaci  se  složkami integrovaného  záchranného systému  a pro  spojení  s místy   záchranných  prací   operační  středisko   Hasičského   záchranného sboru České republiky,

k) v nutných  případech,  pokud   není  svolána  povodňová  komise    kraje,   nařizují  po  dohodě   se  správou  povodí mimořádné  manipulace na  vodních dílech  nad rámec schválených    manipulačních řádů  s možným dosahem  v rámci správního  obvodu  obce s rozšířenou působností,

l)v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil   České   republiky  nad   rámec  sil   a  prostředků  vymezených  v povodňových plánech,

m)spolupracují  v  době  povodně  s  povodňovými  orgány obcí při    zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní  zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

n)soustřeďují zprávy o rozsahu  a výši povodňových škod, posuzují   účelnost   provedených   opatření   a   zpracovávají  souhrnnou  hodnotící zprávu o povodni,

o) vedou záznamy v povodňové knize.

 

Díl 1

 

Ochrana před povodněmi

§ 63

 

     (1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení  škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na   životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním  retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

 

     (2) Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.34)

 

     (3) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit  vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují  a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před  povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

 

§ 64

Povodně

 

(1)Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody……

(2)  Povodeň začíná  vyhlášením druhého  nebo třetího stupně  povodňové  aktivity  (§  70)  a  končí   odvoláním  třetího  stupně povodňové  aktivity,  ….. 

     (3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

b)déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze    nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání,  nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

 

§ 65

Povodňová opatření

 

     (1) Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou

a) stanovení záplavových území,

b)vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

c) povodňové plány,

d) povodňové prohlídky,

e)příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

f) organizační a technická příprava,

g) vytváření hmotných povodňových rezerv,

h) vyklízení záplavových území,

i) příprava účastníků povodňové ochrany,

j) činnost předpovědní povodňové služby,

k) činnost hlásné povodňové služby,

l) varování při nebezpečí povodně,

m) zřízení a činnost hlídkové služby,

n) evidenční a dokumentační práce.

 

     (2) Opatření za povodně jsou

a) řízené ovlivňování odtokových poměrů,

b) povodňové zabezpečovací práce,

c) povodňové záchranné práce,

d) zabezpečení  náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

 

§ 70

Stupně povodňové aktivity

 

     (1)  Stupni povodňové  aktivity  se  pro účely  tohoto zákona rozumí  míra povodňového  nebezpečí vázaná  na směrodatné  limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

 

     (2)  Rozsah  opatření  prováděných  při  řízení  ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

a) první  stupeň (stav  bdělosti) nastává  při nebezpečí přirozené    povodně  a  zaniká,   pominou-li  příčiny  takového  nebezpečí;    vyžaduje  věnovat zvýšenou  pozornost vodnímu  toku nebo jinému    zdroji   povodňového   nebezpečí,   zahajuje   činnost   hlásná    a hlídková  služba; na  vodních dílech  nastává tento  stav při    dosažení   mezních  hodnot   sledovaných  jevů   a  skutečností    z hlediska  bezpečnosti  díla  nebo  při  zjištění  mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) druhý  stupeň (stav  pohotovosti)  se  vyhlašuje v  případě, že    nebezpečí  přirozené povodně  přerůstá v  povodeň; vyhlašuje se    také   při   překročení   mezních   hodnot   sledovaných   jevů    a skutečností  na  vodním  díle  z  hlediska  jeho bezpečnosti;  aktivizují se  povodňové orgány a další  účastníci ochrany před    povodněmi,   uvádějí   se    do   pohotovosti   prostředky   na   zabezpečovací práce, provádějí se  opatření ke zmírnění průběhu  povodně podle povodňového plánu,

c) třetí stupeň (stav ohrožení)  se vyhlašuje při nebezpečí vzniku    škod většího  rozsahu, ohrožení životů  a majetku v záplavovém  území;  vyhlašuje  se  také   při  dosažení  kritických  hodnot    sledovaných jevů  a skutečností na vodním  díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí  se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

§ 71

Povodňové plány

 

     (1)  Povodňovými plány  se pro  účely tohoto  zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně,  možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích  prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové  služby  a  ochrany   objektů,  přípravy  a  organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech  a  v  území  a  stanovené  směrodatné  limity  stupňů povodňové aktivity.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ