ZÁKONY A VYHLÁŠKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Zákony a vyhlášky

Znění níže uvedené legislativy najdete na www.mvcr.cz/sbirka/index.html

PŘEHLED KRIZOVÉ A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

  

OBECNÁ LEGISLATIVA KM           
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky        
č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky    
č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky     


OBLAST STÁTNÍ A ÚZEMNÍ SPRÁVY      
č. 2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky        
č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)   
č. 129/2000 Sb., zákon o krajích      
č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů       


OBLAST KRIZOVÉHO MANAGEMENTU  
č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů            
č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  

č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury  
č. 281/2001 Sb.,
kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  (krizový zákon) – způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat      rodiče nebo jiní zákonní zástupci  
č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení               
č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhl. č. 429/2003    
č. 12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb.,o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)    
č. 399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb.,            
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci            při obnově území)      
č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu     
o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)  
č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva   
PO-1590/IZS-2003 Metod. Pomůcka MV .– zásady pro jednotné rozlišení a vymezení preventivních, záchranných, …..….prací      
č. 4 Směrnice MV - pod čj.PO-365/IZS-2004 – kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání KŠ, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti       

č.219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice       
č.225/2001 Sb., Vyhláška MPO kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství  
č.335/2009 Sb., Vyhláška MPO o stavech nouze v plynárenství    


OBLAST UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ           
č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací   
č. 413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o OUI     
č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných informací        
č. 527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti    
č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků      
č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti    


OBLAST OBRANY   
č .51/2004 Sb., Zákon o plánování obrany státu      
č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky       
č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky        
č. 280/1999 Sb., Vyhláška MO o postupu při uplatňování věcných prostředků      
č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)    


OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
č. 51/2004 Sb., Zákon o plánování obrany státu                  
č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
č. 498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění HOPKS            
SSHR 2003 Metodika činnosti při plánování a vyžadování nezbytných dodávek   
SSHR 2003 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace  

 

POVODNĚ     
č. 195/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
č.236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území        
č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)         
č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)     
č.305/2000 Sb.,Zákon č., o povodích                       

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby


OCHRANA OBYVATEL       
č. 50/1976 Sb., Zákon o územním plánování           
č. 380/2002 Sb., - Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva   
č. 281/2001 Sb., Vyhláška MŠMT o náhradní péči o děti předškolních a školních zařízení,pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče (k provedení § 9, odst. 3, písm. a), zák. č. 240/2000 Sb.,)        
č. 135/2001 Sb., Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci  
č. 10/2001 č.j.41658/2001 směrnice MZ o nouzovém zásobování vodou   
č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o poskytování a přijímání humanitární pomoci     
č. 417/2002., Usnesení vlády o koncepci ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do r. 2015   
MV-GŘ HZS ČR – Koncepce ochrany obyvatelstva od r. 2006 s výhledem do r. 2015      

č. 273/2008 Sb., Zákon o policii ČR 


OBLAST JADERNÉ BEZPEČNOSTI A CHEMICKÝCH ZBRANÍ  
č. 11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování          
č. 59/2006 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších    předpisů
č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně  
č. 319/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
č. 328/2001Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení IZS            

OBLAST CHEMICKÝCH LÁTEK A ODPADŮ        
č. 10/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí        
č. 59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií          
č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů            
č. 356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů           
č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů           
č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů            
č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.          


POŽÁRNÍ OCHRANA           
č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., Zák. č. 237/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., a zák. č. 436/2003 Sb.           
č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
č. 238/2000 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb.
č. 323/2001 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.      
č. 246/2001 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č. 247/2001 Sb., Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany         

č. 1/2003 Nařízení Plzeňského kraje, kterým se vydává poplachový plán kraje     
č. 1/2005 Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města Horažďovice           


OSTATNÍ LEGISLATIVA     
č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích

č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích    

č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích     
č. 95/2005 Sb.
Vyhláška MZ kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění                     
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)      
č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči    
č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů            
č. 59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií          
č. 183/2006 Sb., stavební zákon      

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ