USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 6 ZE DNE 12. 11. 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 6 ZE DNE 12. 11. 2007

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 6 ze dne 12. 11. 2007

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


6.  zasedání zastupitelstva města

 

konané dne 12. 11. 2007  v 18  hod.

         v Kulturním domě v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

 1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcela  Kuldová
 2. schvaluje  pracovní komisi: PhDr. Jan Kouba, MUDr. František Koc, p. Petr Kolář
 3. schvaluje ověřovatele zápisu:  MUDr. Zdeněk Marek, p. Karel Šťastný
 4. schvaluje   program zasedání
 5. zvolilo předsedkyni Finančního výboru: Mgr. Naděžda Chládková
 6. jmenuje  další členy Finančního výboru: pí. Martina Kovačová, p. Jiří Stulík
 7. schvaluje  zápis a  plnění usnesení  z 5. zasedání ZM dne 20. 8. 2007
 8. schvaluje  činnost rady města v uplynulém období
 9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místních poplatcích
 10. schvaluje  plnění rozpočetu města k 30. 9. 2007
 11. schvaluje  rozpočtovou změnu č. 3 na rok 2007, tj. rozpočtová opatření č. 52 – 78/2007
 12. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1251/07/LDC ze dne 22.6.2007 uzavřeného s Českou spořitelnou a.s.,   a přidělení zdrojů z programu Podpory rozvoje komunální infrastruktury – přímá investiční podpora  ve výši 78.664 Eura  na financování  Regionálního centra cestovního ruchu
 13. rozhodlo vyřadit hmotný investiční majetek (2 x počítač, videorekordér, televizor, manipulační stůl) v celkové pořizovací hodnotě 146.378 Kč
 14.  rozhodlo vzdát se práva prominout pohledávku  - úrok z prodlení do zaplacení dlužného nájemného  ve výši 24.955 Kč a exekuční náklady ve výši 498,- Kč vše  za dlužníkem evidovaným  pod symbolem čj. 8952/2004
 15.  schvaluje   Protokol o výběrovém řízení na poskytnutí zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 22. října 2007 tj.:

a)  rozhodlo  poskytnout půjčku p. J………  B………..,  ……………………………  ve výši 100 tis. Kč  (5 let, 2 %)

b) rozhodlo neposkytnout půjčky p.  V…………… S…………., …………………… a p.  J………… Š………………., ………………………………….. pro nesplnění podmínek pro poskytnutí půjčky

 1. a)  rozhodlo  v budoucnu odprodat část pozemkové parcely č. 166 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Horažďovice společnosti A + R s.r.o., Jirny 353, 250 90 Jirny pro výstavbu prodejny potravin typu Penny Market, která bude vybudována do 6/2010. Cena bude stanovena sazbou 1 500,-Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími, záloha ve výši    200 000,-Kč splatná před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, zbytek ceny splatný před podpisem kupní smlouvy

b)  schvaluje  příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní   s podmínkou, že smlouva o budoucí smlouvě kupní bude podepsána do 28.2.2008 a pověřuje  starostku města podpisem

 1.  a) rozhodlo v budoucnu odprodat pozemkovou parcelu č. 2821/4 o výměře 731 m2 v k.ú. Horažďovice p.  P……. K…………, ………………………….. a slečně M………….. J…………., …………………………… do podílového spoluvlastnictví pro výstavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,-Kč/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

b) schvaluje   příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřuje  starostku města podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 28.2.2008, později bude možné jednat s jinými zájemci

 1. schvaluje  odkoupení pozemku p.č. 1740/4 o výměře 3 558 m2 v k.ú. Horažďovice od Českých drah a.s.,  Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 za cenu 205 000,-Kč
 2. a) schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 6.8.2002 s P  …….   M…….. ke dni 30.11.2007

b) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na koupi bytové jednotky č. 3,  v domě čp. 1077 Na Vápence v Horažďovicích s V……….. D…………………., …………… od 1.12.2007

 1.  stanovuje  jako určeného zastupitele pro projednávání změn  dosavadního územního plánu  města Horažďovice Petra Koláře a při pořizování nového územního plánu  města Ing. arch. Jiřího Kučeru

21.   vydává opatření obecné povahy, kterým se mění plochy v areálu bývalého kláštera v Horažďovicích na plochy občanské vybavenosti s vyloučením zařízení a staveb pro obchodní prodej

22.  schvaluje Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících služeb na podporu sociální integrace na období 2008 – 2012 pro území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko

23.   bere na vědomí informaci o situaci kolem záměru státu - vybudování  hlubinného      úložiště jaderného odpadu v lokalitě Pačejov

24.   bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 5. 9. 2007

 

 

 

 

             ……. ……………………..                                            …………………………

                 Ing. Ladislav Lenský                                                       Mgr. Jindřiška Jůdová

                     místostarosta                                                                          starostka

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ