OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

 

Město Horažďovice

Obecně závazná vyhláškač.   2/2007

o místních poplatcích

            Zastupitelstvo Města Horažďovice na svém zasedání dne 12.11.2007 rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

   

Oddíl I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

1)   Město Horažďovice vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů                                                                             

b) poplatek za užívání veřejného prostranství                          

2) Správu místních poplatků vykonává Městský úřad v Horažďovicích a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak

Oddíl II

POPLATEK ZE PSŮ

 

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se  platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Horažďovice.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

   

1) Sazby poplatku za kalendářní rok činí:

pes chovaný

za prvého psa

za druhého a každého dalšího psa

v nájemních domech

600 Kč

1 000 Kč

v rodinných domcích

300 Kč

 500 Kč

v částech obce   :    Babín, Boubín, Komušín,

100 Kč

 200 Kč

Horažďovická Lhota, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov,   v ulici Předměstí   a    na   samotách   (čp. 125, 433, 688, 689, 690, 691, 809)

 

 

2) Sazby poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu za kalendářní rok činí :

pes chovaný

za prvého psa

za druhého a každého dalšího psa

v nájemních domech

200 Kč

300 Kč

v rodinných domcích

200 Kč

300 Kč

v částech obce   :     Babín, Boubín, Komušín,

50 Kč

100 Kč

Horažďovická Lhota, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov ,    v ulici Předměstí    a   na samotách    (čp. 125, 433, 688, 689, 690, 691, 809)

 

 

Čl. 5

Osvobození

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je :

a)      osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b)       osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c)       osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

d)       osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis

2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

     

Čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo ve kterém držitel začal držet psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Takto stanovený poplatek činí nejméně 20,- Kč. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

3) Zanikne-li poplatková povinnost, stane se tak uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník měst. úřadu. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 7

    Splatnost poplatku

1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to takto:

a) nečiní-li více než 600,- Kč ročně je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku

b) poplatek vyšší než 600,- Kč ročně je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku

2) Vznikne-li poplatková  povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 8

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíce nebo započetí držení psa staršího. Rovněž do 15 dnů je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozena a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu změnu každé   skutečnosti, která má vliv na výši poplatku nebo vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu městského úřadu ohlásit písemně všechny psy v domě chované, i když poplatku ze psů nepodléhají.

Čl. 9

Identifikace psů

 Městský úřad vydá poplatníkovi k označení psa evidenční známku a to i pro takového psa, který byl od poplatku osvobozen.

Oddíl III

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Čl. 10

Předmět poplatku

1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto   prostranství   pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo   potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,   se   poplatek neplatí.

Čl. 11

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, městské komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, průchody a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Přílohou této vyhlášky je plán města s vyznačením veřejných prostranství.

    Čl. 12

Poplatník

1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem stanoveným v článku 10.

2) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

  

    Čl. 13

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dní, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

2) Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 5 dnů kdy tato skutečnost nastala a nahlásit skutečný rozsah záboru v m2.

3) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li   o   fyzickou   nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu   u peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

4) Splnění oznamovací povinnosti nenahrazuje případné povolení, které pro užívání veřejného prostranství vyplývá ze zvláštních předpisů.

   

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

 

 

Čl. 15

Sazba poplatku

a)    za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb:

             pro potravinářský prodej a prodej výpěstků        denně za 1 m2        5,-- Kč

                  pro poskytování služeb                                    denně za 1 m2       5,-- Kč

                  pro poskytování služeb – předzahrádky             denně za 1 m2       3,-- Kč

                 ostatní prodej                                                   denně za 1 m2      75,-- Kč           

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

    v době konání pouti, trhů a veřejných slavností:

                  pro prodej výpěstků                                             denně za 1 m2           5,-- Kč

                  pro poskytování služeb                                        denně za 1 m2           5,-- Kč

                  pro ostatní prodej                                                denně za 1 m2        100,-- Kč

c) za umístění dočasných staveb (déle než 9 měsíců) sloužících pro poskytování

prodeje bez dalších skládek zboží mimo něho                     denně za 1 m2           2,-- Kč

d) za místo vyhrazené k trvalému parkování

            -   nákladního vozidla nebo autobusu                            denně za 1 m2          2,-- Kč

                                                                                           paušál za měsíc      500,-- Kč

                                                                                           paušál za rok        5 000,-- Kč

 

-   osobního auta                                                       denně za 1 m2             2,-- Kč

                                                                                           paušál za měsíc       200,-- Kč 

                                                                                           paušál za rok          2 000,--Kč

e)    za místo k umístění stavebního zařízení (zábor prostranství, které

slouží jako zařízení staveniště, manipulační nebo skladovací prostor)

                                                                                  denně za 1 m2           2,-- Kč

f) za umístění skládek (palivo, stavební a ostatní materiál)

     na dobu delší než 7 dní                                                       denně za 1 m2           2,-- Kč

g) za umístění zařízení cirkusů, za užívání prostranství pro potřeby                           

tvorby filmových a televizních děl                                        denně za 1 m2             1,-- Kč 

        

h) za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných atrakcí             

                                                                                              denně za 1 m2            20,-- Kč 

 

ch) za použití veřejného prostranství pro reklamní akce                denně za 1 m2            10,-- Kč

i) za umístění reklamních zařízení všeho druhu   (reklamní poutače,

    nabídky zboží, reklamní stojany apod.)          

denně za 1 m2                    3,-- Kč

                                                                                               paušál za 1 m2/ měsíc       70,-- Kč 

                                                                                               paušál za 1 m2/ rok           700,-- Kč

Čl. 16

Splatnost poplatku

.   

1) Poplatek je splatný :

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo   s užíváním veřejného prostranství započato

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dny nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo

c)      poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný poslední den příslušného měsíce

d)      poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.března příslušného kalendářního roku

2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Oddíl IV

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

 

Čl. 17

    

1) Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část vyměří měst. úřad platebním výměrem a může je zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.

 

Čl. 18

   

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

      

2) Byl-li před uplynutím tříleté lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen.

    

3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

   

Čl.19

   

            Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může městský úřad na základě žádosti poplatníka    v   jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

   

Čl. 20

               

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2003 o místních poplatcích se zrušuje.

Čl. 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

                Ing. Ladislav Lenský                                                           Mgr. Jindřiška Jůdová

        místostarosta                                                                      starostka města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ