USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 7 ZE DNE 19. 12. 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 7 ZE DNE 19. 12. 2007

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 7 ze dne 19. 12. 2007

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


7.  zasedání zastupitelstva města

 

konané dne 19. 12. 2007  v 18  hod.

         v Kulturním domě v Horažďovicích

 

 

Usnesení

 

 

Zastupitelstvo města :

 

 

 1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcelu  Kuldovou
 2. schvaluje  pracovní komisi: Ing. Radomíra Vaněčka, RNDr. Hanu Mazancovou, Ing. arch. Jiřího  Kučeru
 3. schvaluje ověřovatele zápisu:  Mgr. Romana Krejčího, pí. Miroslavu Jordánovou
 4. schvaluje   program zasedání
 5. schvaluje  zápis a plnění usnesení ze 6. zasedání ZM ze dne 12.11.2007
 6. schvaluje  činnost rady za uplynulé období
 7. schvaluje plnění rozpočtu města k 30.11.2007
 8. schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 na rok 2007, tj. rozpočtová opatření č. 79 - 102/2007
 9. schvaluje  pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008
 10. schvaluje  rozpočtovou změnu č. 1 DSO Radina za rok 2007
 11. schvaluje  rozpočet DSO Radina na rok 2008
 12. schvaluje 

a)  odprodej části pozemku p.č. 809/52 o výměře 0,40 m2 a části pozemku p.č. 809/54 o výměře 2 m2 v k.ú. Horažďovice společnosti Pneuconex s.r.o., Podbabská 81/17,         160 00 Praha 6 – Bubeneč, cena je stanovena sazbou 500,-Kč /m2  a poplatky s prodejem souvisejícími

b) příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku města podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 30.1.2008

 1. schvaluje 

 a) odkoupení pozemků PK p.č. 1928  o výměře 4 586 m2 a p.č. 1937/1 o výměře 16 070 m2 v k.ú. Horažďovice od  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží  42, 128 00 Praha 2 za cenu 207 999,- Kč

 b)  příslušnou kupní smlouvu a pověřuje  starostku města podpisem

 1. schvaluje 

a)  směnit pozemek PK p.č. 2408 ve vlastnictví Města Horažďovice za nově vzniklé parcely p.č. 1069/11 orná půda o výměře 1 848 m2, p.č. 1064/3 orná půda o výměře 1 140 m2, p.č. 1065/2 vodní plocha o výměře 224 m2 v  vše v k.ú. Zářečí, ve vlastnictví M………. V………….., ………………………………….., V……. P………, …………………………….., J…… Š…………..., ………………………….., V………….. S…………, ……………………………………, J……… L………..,    ………………….. z důvodu budování cyklostezky

b)  příslušnou směnnou smlouvu a pověřuje  starostku města podpisem

 1.  rozhodlo

a)   v budoucnu směnit část pozemku p.č. 1094/1 ve vlastnictví Města Horažďovice za část pozemku p.č. 1090/1 ve vlastnictví pana L……….. V…………., …………………….…, vše v k.ú. Zářečí z důvodu budování „Protipovodňových opatření města Horažďovice – ochranné hráze“

b)  schvaluje příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě směnné  a pověřuje starostku města podpisem

 1. souhlasí se závazkem, že po realizaci akce Protipovodňová opatření Město Horažďovice bezplatně převezme  protipovodňová opatření nebo jejich část do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet
 2. schvaluje odprodej 3.072 ks nekotovaných akcií na jméno Škrobáren Horažďovice, a.s. v listinné podobě série A, č.akcií 000001 – 003072, emise ze dne 5.12.2002  společnosti Česká Škrobárenská, a.s. se sídlem Strakonická 946, 341 01 Horažďovice za cenu  450,- Kč za jednu akci a ukládá starostce města realizovat úkony potřebné k jejich prodeji
 3. schvaluje

a) prodloužení data splatnosti zálohy na koupi parcely p.č. 2821/9 v k.ú. Horažďovice do 29.2.2008 manželům J…..a R……. Š…………, ………………………………………...

b) dodatek č.1 k budoucí smlouvě o smlouvě kupní s manželi Š……….. a pověřuje starostku města podpisem

 1. schvaluje vstup Města Horažďovice do EUROREGIONU Šumava, přistupuje k stávajícím  stanovám a schvaluje  příspěvek ve výši 3,- Kč/1 obyvatele ročně
 2. schvaluje zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Horažďovice s účinností od 1.1.2008

 

 

 

             ……. ……………………..                                            …………………………

                 Ing. Ladislav Lenský                                                       Mgr. Jindřiška Jůdová

                     místostarosta                                                                          starostka

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ