TULAREMIE ZAJÍCŮ - INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

TULAREMIE ZAJÍCŮ - INFORMACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

TULAREMIE zajíců - informace

 

Vymezení ohniska a ochranného pásma nákazy Tularemie zajíců

 

NAŘÍZENÍ č. 2/2008

Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Č.j. VET/272/2008

 

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13,301 00 Plzeň, IČ:65392213 (dále jen „KVSP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu § 47 odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), nařizuje podle § 49 odst. 1, písm. c), s použitím  ustanovení § 54 odst. 1, písm. b), c), d), h), i), l) a odst. 2, písm. a) a odst. 3 a v souladu se zněním § 76 odst. 3 veterinárního zákona 

tato mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tularemie zajíců

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Mimořádná veterinární opatření se nařizují vzhledem k tomu, že v okrese Klatovy v katastrálním území obce Horažďovice, č. k.ú: 641855, byla zjištěna nebezpečná nákaza – tularemie zajíců.

2) Tularemie zajíců je podle § 10 odst. 2) a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza, jejímž původcem je zárodek Francisella tularensis. Nákaza byla prokázána laboratorním vyšetřením nalezeného uhynulého zajíce ve Státním veterinárním ústavu Praha (čís. protokolu: PA-65/08).

 

Čl. 2

Vymezení ohniska a ochranného pásma

1)   Ohniskem nákazy se stanovuje katastrální území obce Horažďovice, č. k.ú: 641855.

2)   Ochranné pásmo vymezené kolem ohniska nákazy zahrnuje katastrální území těchto obcí (osad): Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Malý Bor, Svaté Pole, Svéradice, Třebomyslice, Týnec, Velké Hydčice a Velký Bor.

3)      Uživateli honiteb v ohnisku a v ochranném pásmu jsou: MS Horažďovice, MS Komušín, MS Malý Bor, MS Svéradice, MS Třebomyslice, MS Velké Hydčice, MS Velký Bor
a MS Veřechov.

 

Čl. 3

Povinnosti uživatelů honiteb

1)   Uživatelům honiteb uvedeným v čl. 2 odst. 3 se doporučuje provádět sérologická vyšetření všech odlovených zajíců na tularemii na jejich náklady prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře metodou rychlé aglutinace.

2)   Z ohniska a z ochranného pásma je možno povolit uvolnění odlovených zajíců ke spotřebě v domácnosti lovce i bez provedeného sérologického vyšetření za podmínky, že je lovci předáno písemné poučení o bezpečném zacházení se zvěřinou při jejím zpracování a po důkladné tepelné úpravě (70°C po dobu min. 10 minut).

3)   Je zakázáno uvolňování zajíců odlovených v ohnisku do oběhu.

4)   Z ochranného pásma lze odlovené zajíce uvolnit do oběhu pouze ke zpracování do tepelně opracovaných výrobků v závodech k tomu určených a to až po provedení sérologického vyšetření, které musí mít negativní výsledek. Vyšetření se provádí na náklady uživatele honitby nebo odběratele a zajíci musí být doprovázeni veterinárním osvědčením v souladu s veterinárním zákonem (§ 27 odst. 1, písm. b) veterinárního zákona).

5)   Uživatelé honiteb uvedení v čl. 2 odst. 3 jsou povinni zajistit odlov všech zajíců nemocných nebo podezřelých z nákazy a zajíců majících příznaky změny přirozeného chování. Takto odlovené kusy a dále zajíci nalezení uhynulí musí být prostřednictvím mysliveckých hospodářů doručeni na KVS pro Plzeňský kraj, inspektorát Klatovy, Gorkého 462, 339 11 Klatovy pro účely laboratorního vyšetření ve státním veterinárním ústavu.

6)   K laboratornímu vyšetření do státního veterinárního ústavu budou odesláni rovněž zajíci zjištění sérologicky pozitivní nebo dubiózní při rychlé aglutinaci. Myslivečtí hospodáři doručí tyto kusy na KVS pro Plzeňský kraj, inspektorát Klatovy, který laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu zajistí.

7)   Zajíci rozstřílení a jinak nevhodní k dalšímu zpracování či konzumu, stejně tak shnilé kadávery zajíců nebo jejich zbytky nevhodné k laboratornímu vyšetření, se neškodně odstraní prostřednictvím asanačního podniku.

8)   K vyšetření a uskladnění zajíců musí uživatel honitby zajistit vhodnou místnost s nepropustnou podlahou, která se po skončení vyšetření řádně vyčistí a vydezinfikuje. Místnost musí být vybavena zařízením pro zavěšování zajíců, dostatečným osvětlením, elektrickou zásuvkou, dostatkem teplé vody, mýdlem a ručníkem. Pro manipulaci se zajíci je nutné zajistit nejméně 2 pracovníky.

9)   Myslivečtí hospodáři nebo určené odpovědné osoby v honitbách uvedených v čl. 2 odst. 3 zajistí řádnou evidenci odlovených zajíců v ohnisku a v ochranném pásmu, evidenci výsledků vyšetření na tularemii a jsou odpovědni za dodržování všech nařízených mimořádných veterinárních opatření.

 

Čl. 4

Ostatní ustanovení

1)  Odchyt zajíců v ohnisku a v ochranném pásmu se zakazuje.

2) Při veškeré práci se zvěří a zvěřinou je nutné používat ochranné rukavice, nejíst, nepít, nekouřit a po skončení práce provést dezinfekci rukou 1% roztokem chloraminu. Všechny předměty, pomůcky a zařízení, které přijdou do styku s odlovenými, utracenými nebo uhynulými zajíci a hlodavci se musí dezinfikovat 3% roztokem chloraminu.

3) Myslivečtí hospodáři nebo určené osoby poučí všechny, kdo budou manipulovat se zajíci nebo hlodavci, o možnosti infekce a nutnosti přísného dodržování osobní hygieny
a používání ochranných pracovních pomůcek.

 

Čl. 5

Zdolávání nákazy

1) Nákaza bude prohlášena za zdolanou, pokud v ohnisku a v ochranném pásmu v pozorovací době dvou roků bude provedeno sérologické vyšetření všech ulovených zajíců s negativním výsledkem (uživatel honitby prokáže, že vyšetřil všechny ulovené zajíce).

2) V honitbách s velmi nízkým počtem ulovených zajíců je možné nákazu prohlásit za zdolanou v případě, že počet vyšetření je průkazný (95% pravděpodobnost záchytu v případě výskytu), což vyžaduje vyšetření všech ulovených a nalezených zajíců s negativním výsledkem, minimálně však deseti kusů z deseti vyšetřených.

 

Čl. 6

Kontrola povinností a sankce

1)  Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením dotčeným osobám budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1, písm. a) veterinárního zákona orgány příslušné podle
§ 47 odst. 1, písm. b) a § 49 odst. 1, písm. c), d), f) citovaného zákona.

2)  Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. 1, písm. c) veterinárního zákona.

3)  Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. 1, písm. d) veterinárního zákona.

 

Čl. 7

Poučení o nákaze

Tularemie je nakažlivé bakteriální onemocnění,

které postihuje především zajíce, hlodavce a je přenosné na ostatní volně žijící i domácí zvířata a na člověka. Postižení zajíci ztrácejí plachost, potácejí se při pohybu, jsou malátní, mají zježenou srst a dají se snadno chytit.  U ostatních zvířat nejsou příznaky typické. Tularemie je nákaza s přírodní ohniskovostí a její výskyt v přírodě je dán především existencí infikovaných hlodavců, kteří jsou zdrojem nákazy a členovců sajících krev (komáři, mouchy, blechy, ovádi, klíšťata), působících jako přenašeči původce onemocnění. K infekci dochází přes dýchací ústrojí, trávicí ústrojí, spojivkou nebo kůží.

 

Člověk se nejčastěji nakazí

přímým kontaktem s nemocnými nebo uhynulými zvířaty, požitím kontaminovaných zemědělských nebo potravinářských produktů (např. maso nemocné zvěře, zelenina ve sklepě), kontaminovanou vodou (studánky v přírodě) či po štípnutí infikovaným hmyzem. U člověka se tularemie vyskytuje v několika formách, v závislosti na cestách proniknutí původce onemocnění do organizmu. Může probíhat jako celkové onemocnění s vysokými teplotami, zvětšením sleziny po pozření kontaminované potraviny nebo vody či atypickým zápalem plic po vdechnutí původce nemoci. Po infekci poraněnou kůží nebo spojivkou vznikají vředovité změny na kůži v místě poranění, vřídky na spojivce, případně zhnisání příslušných mízních uzlin.

 

Onemocnění není přenosné mezi lidmi.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)  Krajský úřad a dotčené obecní a městské úřady v okrese Klatovy uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v místě obvyklým.

2)  Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy
pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje, u obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.

V Plzni dne 30.01.2008.                                     

                                                                                               MVDr. Richard B í l ý v.r.

                                                                                                 ředitel KVS pro Plzeňský kraj

 

 

 

Poslední aktualizace dokumentu: 31.01.2008

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ