USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 8 ZE DNE 18. 2. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 8 ZE DNE 18. 2. 2008

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 8 ze dne 18. 2. 2008

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


8.  zasedání zastupitelstva města

 

konané dne 18. 2. 2008  v 18  hod.

         v Kulturním domě v Horažďovicích

 

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

 1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcelu  Kuldovou
 2. schvaluje  návrhovou  komisi: Mgr. Naděždu Chládkovou, Františka Roubala, Miroslavu Jordánovou
 3. schvaluje ověřovatele zápisu:  MUDr. Jana Jehlíka, Petra Koláře
 4. schvaluje   program zasedání
 5. schvaluje  zápis a plnění usnesení ze 7. zasedání ZM ze dne 19.12.2007
 6. schvaluje  činnost rady za uplynulé období
 7. a) schvaluje  prodej objektu bydlení čp. 126 na st.p.č. 423/1, pozemků st.p.č. 423/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2059 m2 , st.p.č. 423/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 , st.p.č. 423/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, st.p.č 423/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, p.p.č. 1667/1 – ostatní plocha o výměře 2654 m2, p.p.č. 1667/2 – zahrada o výměře 1525 m2, včetně kanceláří, provozního objektu, skladu strojů, skladu MTZ a kůží, stájí příjmu, přístřešku před porážkou, skladu LTO, studny, studny vrtané, venkovních úprav včetně oplocení areálu, vrat, vrátek, ovocných dřevin a okrasných rostlin vše v k.ú. Horažďovice za cenu          6 100 000,- Kč Ing. M……….. Š…………, …………………………... Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

b) schvaluje příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku podpisem. Smlouva musí být uzavřena do 31.5.2008

 

 1. a)  schvaluje rozpočet Města Horažďovice na rok 2008

b)  zmocňuje Radu města Horažďovice k provádění rozpočtových opatření

  -  z investiční rezervy města na akce: školní jídelna ZŠ Blatenská

               Okružní ulice II. etapa

               ZŠ Blatenská rekonstrukce sociálního zařízení

               Zateplení ZŠ a MŠ

               -  z důvodu přijetí dotací a darů

               -  ostatní  v rozsahu  max. 300 tis. Kč v jednotlivém případě

 1. schvaluje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice

 

 1. a) schvaluje  odprodej části pozemku PK p.č. 2662/1 v k.ú. Horažďovice společnosti Lyckeby Culinar a.s., Strakonická 946, 341 01 Horažďovice za cenu 200,-Kč/m2 pro výstavbu nového areálu společnosti

b) Schvaluje  budoucí smlouvu o smlouvě kupní a pověřuje starostku města podpisem

 

 1. a) revokuje usnesení ze dne 13.4.2005 bod č. 10

b) schvaluje  odkup pozemku p.č. 1512/2 ostatní plocha o výměře 137 m2   v k.ú. Horažďovice do vlastnictví Města Horažďovice od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město za cenu 6 200,-Kč + 500,-Kč – náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí

c) schvaluje příslušnou kupní smlouvu   a pověřuje  starostku města podpisem

 

12. a) schvaluje  zrušení podmínek týkajících se převodu pozemků v bývalém barákovém táboře (tj. pozemky budou sloužit pro sociální bydlení a nebudou převedeny po dobu 10-ti let na třetí osobu), které byly ustanoveny ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví ze dne 13.4.1999 mezi Ministerstvem obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 a Městem Horažďovice. Dodatek vstoupí v platnost po schválení Ministerstvem financí ČR

b) schvaluje  Dodatek č.1 k příslušné smlouvě a pověřuje  starostku města podpisem

 

 1. a) schvaluje prodloužení data pro podání žádosti o vydání stavebního povolení k parcele č. 2821/15 v k.ú. Horažďovice do 31.3.2008  manželům Š…….. R………….,  ……………………………… a S………….. R……………, …………………………..

 

      b) schvaluje dodatek č. 1 k příslušné smlouvě a pověřuje  starostku města podpisem

 

 1. pověřuje Kontrolní výbor kontrolou hospodaření správy bytových a nebytových prostor – hospodářská činnost za rok 2006 – 2007

 

 1. bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 13.12.2007 a 28.1.2008

 

 1. bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie za rok 2007

 

 1. bere na vědomí Zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků za rok 2007

 

 

 

             ……. ……………………..                                            …………………………

                 Ing. Ladislav Lenský                                                       Mgr. Jindřiška Jůdová

                     místostarosta                                                                          starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ