VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 O ČINNOSTI MĚÚ HORAŽĎOVICE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 O ČINNOSTI MĚÚ HORAŽĎOVICE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Výroční zpráva za rok 2007 o činnosti MěÚ Horažďovice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   H O R A Ž Ď O V I C E

                                                        

Mírové nám.1, 341 01 Horažďovice

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2007

o činnosti Městského úřadu Horažďovice v oblasti poskytování informací podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Žádosti o poskytnutí informací ve sledovaném období vyřizoval a evidoval Odbor kancelář starosty Městského úřadu Horažďovice v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Počet podaných žádostí o informace:           2 písemné žádosti

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:     0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:            0

 

Počet stížností podaných podle § 16 a:       0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na internetové adrese http:/www.muhorazdovice.cz

V Horažďovicích 27.2.2008

                                                                                  Ing. Ivana Dušková

                                                                                           tajemnice MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ