ŽÁDOST O POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ŽÁDOST O POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Žádost o povolení nakládání s vodami

 

Základní informace:

Povolení k nakládání s vodami je třeba : u povrchových vod k jejich odběru, vzdouvání, akumulaci, k využívání energetického potenciálu, pro chov ryb, drůbeže, k jinému nakládání apod., u podzemních vod k jejich odběru, akumulaci, k čerpání, k jinému nakládání, apod., k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na odboru ochrany životního prostředí. K žádosti musí být doloženy doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb.,jako jsou stanoviska, rozhodnutí nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, snímek katastrální mapy, stanovisko správce povodí, stanovisko příslušného správce vodního toku – pokud se žádost týká tohoto vodního toku, hydrogeologické posouzení a jiné doklady podle povahy druhu nakládání s vodami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, ve které je uveden druh, účel a rozsah nakládání s vodami a je doložena požadovanými doklady uvedenými výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení  zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, pokud může povolení vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry, obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká případně správce povodí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.254/2001 Sb., § 8, o vodách ( vodní zákon ), v úplném znění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ