ŽÁDOST O POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ŽÁDOST O POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Žádost o povolení stavby vodního díla

 

Základní informace:

vodním dílem jsou : studny, vrty, ČOV, vodovody a kanalizace, vodní nádrže, přehrady, hráze, jezy, zdrže, opevnění toků, vodní elektrárny, odkaliště, stavby meliorací, odvodňovacích a zavlažovacích zařízení, stavby na ochranu před povodněmi apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři na MěÚ Horažďovice , odboru  životního prostředí. Před podáním žádosti o stavební povolení musí mít  územní rozhodnutí k umístění stavby vydané příslušným stavebním úřadem s vyznačením  nabytí právní moci, souhlas dle§ 15 stavebního  zákona, doklady, jimiž jsou prokázána vlastnická nebo jiná práva k pozemku, projektovou dokumentaci,  povolení k nakládání s vodami -  bylo-li již k předmětné stavbě vydáno, vyjádření správce povodí,  vyjádření správce toku nebo vodní nádrže, jestliže se jich  žádost o stavební povolení dotýká, vyjádření dotčených orgánů státní správy, seznam účastníků řízení včetně adres, katastrální mapu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte požadovanými doklady uvedenými v žádosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky dle sazebníku uvedeném v zákonu č.368/1992 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Uživatel stavby a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku včetně osob majících vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká, občanská sdružení která se přihlásí jako účastník řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ve všech případech musí být před zahájením vodoprávního řízení vydáno příslušným stavebním  úřadem územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci a souhlas dle § 15 stavebního zákona. Slouží-li povolované vodní dílo k nakládání s vodami, musí být vydáno povolení k nakládání s vodami před stavebním povolením, nejdéle však současně s povolením stavby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.254/2001 Sb., § 15, o vodách  ( vodní zákon ), v úplném znění, zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ