ZÁSAH DO VKP | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ZÁSAH DO VKP

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Zásah do VKP

 

Základní informace

Umístění stavby či jiná aktivita (např. kácení dřevin) ve  významném krajinném prvku VKP  a registrovaném významném krajinném prvku 

Co je to významný krajinný prvek VKP a kdy se vydává závazné stanovisko k zásahu do VKP

Mezi významné krajinné prvky patří les, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů atd.). 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, popřípadě jeho právní zástupce, který zamýšlí zásah do významného krajinného prvku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte kopií výpisu z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k těmto pozemkům, kopie katastrální mapy s vyznačením umístění stavby (aktivity), projektovou dokumentaci je-li k dispozici, popřípadě podrobné popsání záměru, další doklady, které si vyžádá orgán ochrany přírody (např. biologické hodnocení)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 ti denní lhůta se dle zákona prodlužuje na 60 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů.
Ve složitých případech tedy 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ