ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odnětí ze zemědělského půdního fondu

 

 Sb. Sb. Základní informace:

Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) k záměrům, kdy má být využita zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely musí investor požádat o souhlas s odnětím půdy ze ZPF a to v případě, že se nejedná o případ, kdy souhlasu k odnětí ze ZPF není potřeba. Případy, kdy souhlasu k odnětí není potřeba, jsou uvedeny v § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a jedná se např. o stavbu na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, stavby vrtů a studní aj.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, spolu s příslušnými podklady

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti je nezbytné doložit podklady uvedené v § 9 odst. 6 zákona a v příloze č. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná zejména o
-       údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního       fondu týká
-       vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby,       která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele
-       výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto       zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
-       výsledky pedologického průzkumu
-       předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
-       údaje o odvodnění a závlahách,
-       údaje o protierozních opatřeních,
-       zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
-       informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské       půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem aj.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Podle jakého právního předpisu se postupuje?

Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ