POSTUP PŘI UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSTUP PŘI UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Postup při udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem

 

Základní informace:

Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, jenž je přílohou č. 2 vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,ve znění pozdějších předpisů. V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady označeny symbolem „ * “. Nebezpečným odpadem je dále odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).  Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají nebezpečné odpady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Původce (právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající), který v rámci své činnosti nakládá s nebezpečnými odpady. Původce může s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení, které slouží k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (§ 14 zákona o odpadech).

Podmínky a postup:

Zaslání žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady spolu s kopií podnikatelského oprávnění (např. živnostenského listu) nebo kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo kopií zřizovací listiny.

Řešení životní situace:

Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost obsahující náležitosti uvedené v § 2 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí –  k stažení zde

Lhůty:

Správní orgán vydá rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v běžných případech  nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (ode dne podání žádosti) v souladu s ustanovením § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ