KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Základní informace:

Kácení dřevin rostoucích mimo les na území Města Horažďovice (vč. místních částí Babín, Komušín, Horažďovice Předměstí, Boubín, Veřechov, Svaté Pole, Horažďovická Lhota a Třebomyslice). Na ostatním území obce s rozšířenou působností Horažďovice povolují kácení příslušné obecní úřady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává vlastník pozemku, nebo kdokoli se souhlasem vlastníka.

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

 

Povolení dále není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Kdy postačí oznámení o plánovaném kácení?

Kácení z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Co když se dřeviny, které vyžadují povolení ke kácení, nacházejí v místě plánované stavby?

Má-li být záměr povolován v územním nebo společném řízení, je ke kácení dřevin nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které bude podkladem pro dané rozhodnutí. Příslušným pro vydání závazného stanoviska je v tomto případě také místní obecní úřad.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte dokladem o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí), specifikaci dřevin – (druh, počet, velikost plochy keřů, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí), situační zákres v plánku nebo mapě, uvedením důvodu kácení dřevin.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 ti denní lhůta se dle zákona prodlužuje o 30 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů.
Ve složitých případech tedy 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení a ten, jehož práva mohou být kácením stromu dotčena.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/ 1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ