OHLAŠOVÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OHLAŠOVÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Ohlašování produkce odpadů

 

Základní informace:

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, příp. povinnost se jí zbavit.

Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající při činnosti fyzických osob (občanů) se za původce odpadů považuje obec, a to od okamžiku, kdy občan odloží odpady na místě k tomu určeném.

Oprávněnou osobou je osoba oprávněná k nakládání s odpady podle příslušných právních předpisů.

Kdo je oprávněn jednat:

Původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni každoročně zasílat pravdivé a úplné hlášení o roční produkci a nakládání s odpady (ohlašovací povinnost).

Podmínky a postup:

Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají každoročně do 15. února hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  Podání hlášení předchází registrace ohlašovatele v systému ISPOP.

Podrobnosti a postup podání hlášení na  www.ispop.cz

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu zvlášť podle náležitostí předepsaných ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě této evidence pak zpracují výše uvedené hlášení o roční produkci a nakládání s odpady.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlašovatel na základě průběžné evidence odpadů vyhodnotí, zda dosáhl limitních množství, pokud ano, hlášení podává elektronicky do ISPOP.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Veškeré informace a postup je k dispozici na www.ispop.cz

 Lhůty pro vyřízení:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady je nutné zasílat každoročně do 15. února následujícího roku.

Do tohoto termínu jsou povinni zasílat údaje též provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků. Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, dopravci, obce a osoby oprávněné ke sběru a výkupu mají povinnost zaslat údaje o zařízení, dopravní firmě  nebo sběrovém místě do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu.  Veškeré ohlašování se provádí prostřednictvím ISPOP.

Další činnosti:

Obecně původci a oprávněné osoby mají povinnost vést průběžnou evidenci  o odpadech a způsobech nakládání s nimi za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Náležitosti vedení evidence jsou obsaženy v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ