USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 9 ZE DNE 21. 4. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 9 ZE DNE 21. 4. 2008

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 9 ze dne 21. 4. 2008

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


9.  zasedání zastupitelstva města

 

konané dne 21.4.2008  v 18.00  hod.

         v Kulturním domě v Horažďovicích

 

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

  1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcelu  Kuldovou
  2. schvaluje  návrhovou  komisi:  Ing. Ladislav Lenský, Jan Buriánek, Karel Šťastný
  3. schvaluje ověřovatele zápisu:  Ing. Radomír Vaněček, Ing. arch. Kučera
  4. schvaluje   program zasedání
  5. schvaluje  zápis a plnění usnesení z 8. zasedání ZM ze dne 18.2.2008
  6. schvaluje  činnost rady za uplynulé období
  7. bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2008
  8. a) schvaluje Závěrečný účet města za rok 2007 a souhlasí s celoročním  hospodařením za  r. 2007, a to  bez výhrad

b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2007 zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice

c)      rozhodlo

·        převést zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2007 v celkové výši 8 285 708,14 Kč do rozpočtu města

·        převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007  příspěvkové organizace ZŠ Komenského ve výši  30 456,47 Kč do jejího rezervního fondu

·        převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007  příspěvkové organizace ZŠ Blatenská  ve výši  14 909,70 Kč  do jejího rezervního fondu

·        převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007  příspěvkové organizace Křesťanská MŠ Jiřího z Poděbrad ve výši  1 775,43 Kč  do jejího rezervního fondu

·        převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 příspěvkové organizace MŠ Loretská ve výši 1 052,79 Kč do jejího rezervního fondu

9.   schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2008, tj. rozpočtová opatření 1-8/2008

10. schvaluje úpravu rozpočtu za hospodářskou činnost, tj. opravy střech a byt. domů za 4.000 tis. Kč, výměna oken byt. domů za 2.500 tis. Kč

11. schvaluje Závěrečný účet DSO Radina za rok 2007 a bere na vědomí Zprávu o   výsledku přezkoumání  hospodaření provedenou Krajským úřadem Plzeňského kraje

12. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 28. března 2008,  tj

a)      rozhodlo  poskytnout  půjčku p. V …… H…….., ………………………………ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2%)

b)      rozhodlo  poskytnout  půjčky p. V……..S…….., …………………………….ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2%) a 80 tis. Kč  (4 roky, 3%)

13. a) rozhodlo odprodat plynárenské zařízení: plynovodní přípojky v ulici Trhová, Příkopy, Prácheňská, 36 b.j. Hornická ulice, čp. 68, ulice Havlíčkova, ul. Husova  a    Husovo  náměstí     společnosti     ZČP  Net s.r.o.,   Ed.Beneše 2439/70 – 2438/72,  Plzeň za cenu  1 030 200,- Kč

b)  schvaluje příslušnou kupní smlouvu a pověřuje starostku podpisem

       14.  a)  rozhodlo  v budoucnu odprodat pozemek p.č. 797/1 v k.ú. Horažďovice p. P……. R……..,  ………………………….. pro stavbu rodinného domu, cena za pozemek je stanovena na základě výběrového řízení  ve výši 333 333,- Kč

  b) schvaluje příslušnou Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pověřuje starostku   podpisem. Smlouva musí být podepsána  do 30.6.2008, později bude možné jednat s jinými zájemci

       15. a) schvaluje prodloužení data pro podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího opatření k parcele č. 2821/17 v k.ú. Horažďovice do 30.6.2008  manželům  V……… a  P. ……  M……….., ………………..

   b)  schvaluje Dodatek č. 1 k příslušné smlouvě a pověřuje starostku podpisem

       16.  a) schvaluje  prodloužení data pro podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího opatření k parcele č. 2821/9 v k.ú. Horažďovice do 30.6.2008 manželům J…… a  R…… Š…………., …………………

   b) schvaluje  Dodatek č. 2 k příslušné smlouvě a pověřuje starostku podpisem

       17. a) schvaluje prodloužení data pro podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího opatření k parcele č. 2821/10 v k.ú. Horažďovice do 30.6.2008 manželům  Z…….. a  M……  S………..,  ………………….

  b) schvaluje  Dodatek č. 1 k příslušné smlouvě a pověřuje starostku podpisem

18. a) schvaluje prodloužení data pro podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího opatření k parcele č. 2821/6 v k.ú. Horažďovice do 30.6.2008 manželům M……… a  J……..   P…….., …………..

b) schvaluje  Dodatek č.1 k příslušné smlouvě a pověřuje  starostku města podpisem

19. a) rozhodlo vyřadit hmotný investiční majetek v celkové pořizovací ceně  174 128,- Kč

b) schvaluje bezúplatný převod hasičské stříkačky SDH Boubín  (pořizovací cena
17 304,- Kč)

c) schvaluje bezúplatný převod hasičské stříkačky SDH Komušín (pořizovací cena       31 830,- Kč)

d) schvaluje bezúplatný převod požárního vozidla Tatra 805 (pořizovací cena              57 105,- Kč) a člunu (pořizovací cena 300,- Kč) SDH Horažďovice

20. schvaluje novou dvousložkovou cenu  vodného a stočného platnou od 1.4.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navýšení ceny o 5 Kč

 

 

navýšení nájmu

 1 232 500 Kč

Výpočet  pevné  a  pohyblivé složky

 

 

 

 

Kapacita vodoměru

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/měsíc)

 (Kč/m3)

(m3/hod.)

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Varianta ceny  - celkový nájem 4.928 tis. Kč

2,5

26,3

4,1

30,4

18,76

22,13

40,89

6,0

99,5

9,8

109,3

10,0

216,3

16,3

232,6

15,0

400,6

24,5

425,1

55,0

2 886,5

89,8

2 976,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, studna)

 

Cena 1m3

 

...........

22,28

Kč/m3

 

 

 

 

 

Pevná složka

 

0,15

Kč/m3

 

 

 

Pohyblivá složka

 

22,13

Kč/m3

 

 

 

Celkem

 

 

22,28

Kč/m3

 

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

 

 

 

 

 

21. vydává opatření  obecné povahy, kterým se mění v ÚPNSÚ Horažďovice plochy p.p.č. 1197/65 dle KN a část 1197/14 dle PK v k.ú. Zářečí v Horažďovicích na plochy občanské vybavenosti (alternativně plochy pro bydlení)

22. rozhodlo

a)      pojmenovat obslužnou komunikaci III. třídy pč. 238/6 v k.ú Horažďovice „Za Tržištěm“

b)      pojmenovat  obslužnou komunikaci III. třídy ppč. 1485/19, 1490/3, 1490/7 v k.ú. Horažďovice „V Lukách“

23. schvaluje Zásady pro vydávání zpravodaje Horažďovický obzor  

24. bere na vědomí Výzvy k náhradě škody a ušlého zisku ze dne 21.2.2008 a 25.3.2008 od firmy  Bögl a Krýsl, k.s., Praha

25. bere na vědomí Petici k prodeji městských bytů v Horažďovicích ze dne 10.3.2008, doplněnou o další podpisy dne 2.4.2008

26. neschvaluje revokaci  usnesení z 8. zasedání ZM, bod č. 9 ze dne 18.2.2008

 

 

 

            ……. ……………………..                                             …………………………

                 Ing. Ladislav Lenský                                                       Mgr. Jindřiška Jůdová

                     místostarosta                                                                          starostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ