USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 10 ZE DNE 11. 6. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 10 ZE DNE 11. 6. 2008

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 10 ze dne 11. 6. 2008

 Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


10.  zasedání zastupitelstva města

 

          konané dne 11. 6. 2008  v 18.00  hod.

           v hotelu Prácheň  v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

 1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcelu  Kuldovou
 2. schvaluje  návrhovou  komisi:  MUDr. Jan Jehlík, Mgr. Roman Krejčí, Ing. Michaela Vávrová
 3. schvaluje ověřovatele zápisu:   Ing. Ladislav Lenský,  Jan Buriánek
 4. schvaluje   program zasedání
 5. schvaluje  zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZM ze dne 21. 4. 2008
 6. schvaluje  činnost rady za uplynulé období
 7. bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ze dne  22. 5. 2008
 8. bere na vědomí Zápis z jednání  Kontrolního výboru ze dne 23. 4. 2008
 9. schvaluje plnění rozpočtu k 30. 4. 2008
 10. schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, tj. rozpočtová opatření 9 – 31/2008
 11. schvaluje  Zásady tvorby a čerpání  „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“
 12. vydává  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 13. schvaluje Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 – 2018 pro Horažďovice, Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 – 2018 pro Horažďovice Předměstí, Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 až 2018 pro ČOV – část určenou pro odpadní vody ze škrobárny
 14. schvaluje  Dohodu o odstoupení od  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 25.3.2008 se společností Lyckeby Culinar a.s. s tím, že nebude uplatněna  smluvní pokuta
 15. schvaluje  bezúplatný převod pozemku p.č. 2475/3 v k.ú. Zářečí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Klatovy do vlastnictví Města Horažďovice
 16. nesouhlasí s  návrhy řešení předložených společností Bögl a Krýsl, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 ve věci pískovna Horažďovice s ohledem na soudní řízení týkající se nájemní smlouvy, do doby než bude odvolacím soudem rozhodnuto o platnosti či neplatnosti nájemní smlouvy

 

 

                 ……. ……………………..                                           …………………………

                     Ing. Ladislav Lenský                                                    Mgr. Jindřiška Jůdová

                          místostarosta 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ