USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 11 ZE DNE 3. 9. 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 11 ZE DNE 3. 9. 2008

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 11 ze dne 3. 9. 2008

  Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                              


11.  zasedání zastupitelstva města

 

          konané dne 3. 9. 2008  v 18.00  hod.

         v Kulturním domě  v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města :

 

 1. schvaluje  zapisovatelku: p. Marcelu  Kuldovou
 2. schvaluje  návrhovou  komisi:  PhDr. Jan Kouba, MUDr. Jan Jehlík, Petr Kolář
 3. schvaluje ověřovatele zápisu:   Miroslava Jordánová, Ing. Radomír Vaněček
 4. schvaluje   program zasedání
 5. schvaluje  zápis a plnění usnesení z 10. zasedání ZM ze dne 11. 6. 2008
 6. schvaluje  činnost rady za uplynulé období
 7. schvaluje   plnění rozpočtu města k 31. 7. 2008
 8. schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 na rok 2008, tj. rozpočtová opatření 32-49/2008
 9. schvaluje obnovení kontokorentního úvěru 8 mil. Kč se splatností jednoho roku od podpisu smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s. a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města
 10. schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 25. srpna 2008,   tj.  půjčku neposkytnout 
 11. rozhodlo poskytnout návratnou bezúročnou půjčku  sdružení Šumařina o.s., …………………….  ve výši 100 tis. Kč se splatností 29. prosince 2008  na financování realizace projektu „Výsadba krajových a starých odrůd ovocných stromů a listnatých stromů“
 12. schvaluje  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje za obec Horažďovice
 13. schvaluje předloženou zprávu o uplatňování územního  plánu za  uplynulé období (změna pouze pro p.p.č. 795/2 v kú. Horažďovice)
 14. schvaluje předložený návrh zadání územního plánu Města Horažďovice
 15. uděluje v souladu se  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích § 36  Pamětní list zasloužilým členům SDH Horažďovice v rámci 130. výročí založení sboru dle přiloženého seznamu 
 16. uděluje v souladu se  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích § 36 čestné občanství p. Janu Duchoňovi in memoriam 

 

 

 

                 ……. ……………………..                                           …………………………

                     Mgr. Jindřiška Jůdová                                                  Ing. Ladislav Lenský

                             starostka                                                                     místostarosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ