VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚNA PROSKLENÝCH VÝLOH, DVEŘÍ A OKEN V ČÁSTI DOMU Č.P. 758 A 759 HORAŽĎOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚNA PROSKLENÝCH VÝLOH, DVEŘÍ A OKEN V ČÁSTI DOMU Č.P. 758 A 759 HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - Výměna prosklených výloh, dveří a oken v části domu č.p. 758 a 759 Horažďovice

 

     M Ě S T O    H O R A Ž Ď O V I C E

   Odbor majetkový

    tel.:+420376547555-7, fax.:+420376547529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz

    Mírové nám.1, 341 01 Horažďovice

 

Váš dopis č.j. / ze dne:                         

Číslo jednací:              

Spisová značka / pořadí:           

Vyřizuje / linka:                                    Šíp /69

V Horažďovicích, dne:                          22.12.2008

 

 

Věc: Žádost o zaslání cenové nabídky

            Žádáme o zaslání cenové nabídky na akci „Výměna prosklených výloh, dveří a oken v části domu č.p.758 a 759 Horažďovice“ na základě přiložené dokumentace(technická zp. + řez) a osobní prohlídky, kterou je možno si domluvit s panem Šípem na telefonu 603 879 300.

            Tato výměna by měla proběhnout v lednu 2009 ihned po podepsání smlouvy o dílo, aby nebyl omezen pronájem nebytových prostor.   

            Nabídky budou doručeny na adresu Město Horažďovice, odbor investic, rozvoje a majetku města, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Horažďovice do 05.01.2009. Nabídka bude v uzavřené obálce s nápisem „ Výměna oken – č.p. 758 a 759 Horažďovice“.

Nabídka bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu celkem. Cena celkem bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou. V nabídce uveďte přesný termín zahájení a dokončení prací. Dále bude součástí nabídky vyplněný návrh smlouvy o dílo kde uchazeč doplní zhotovitele, přesný termín plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem,osoby oprávněné jednat za zhotovitele a podpis s razítkem společnosti.

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu bude zadavatel hodnotit dle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Příloha: 1x řez výlohou + technická zpráva

              1x smlouva o dílo

S pozdravem

                                                                                                  Martina Benešová

                                                                             Vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku                                 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ