OZV Č. 2/1999 O MĚSTSKÉ POLICII | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OZV Č. 2/1999 O MĚSTSKÉ POLICII

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

OZV č. 2/1999 o městské policii

 

Město Horažďovice

VYHLÁŠKA č. 2/1999

o městské policii

 

Podle § 36 odst. 1 písm. k/zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 1 odst. l zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, jímž se zřizuje městská policie podle rozhodnutí městského zastupitelstva, které 8.12.1999 schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku pro územní obvod Města Horažďovic.

§ 1

Městská policie plní úkoly podle § 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

§ 2

Městskou policii řídí starosta, pokud městské zastupitelstvo nepověří řízením městské policie jiného člena městského zastupitelstva.

stského zastupitelstva.

§ 3

Strážníkem městské policie se může stát bezúhonný občan ČR starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a právnění podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/91 Sb., jen má-li osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Strážník požívá práv a povinností jako veřejný činitel podle § 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 v platném znění.

§ 4

Povinnosti strážníků MěP vyplývají z ustanovení § 6, 7, 9 a 10 zákona ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Strážníci MěP jsou podle zákona ČNR č. 553/91 Sb. o obecní policii oprávněni v případě podezření postupovat podle ustanovení § 11 odst. 1 /žádat vysvětlení/ § 12 /prokázání totožnosti/, § 13 /předvést osobu/, § 14 /odebrat zbraň/, § 15 /zakázat vstup na určená místa/, § 16 /otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor/, § 17 /odejmout věc/ a použít donucovací prostředky podle § 18 odst. 2.

§ 6

1) Pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci MěP zejména dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ČNR č. 553/91 Sb. též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí dle zákona č. 200/90 Sb.

2) Strážníci MěP též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle vyhlášky č. 99/89 Sb. spáchané neuposlechnutím zákazu, která vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

h

§ 7

Strážníci MěP dohlížejí na zachovávání předpisů vydaných na ochranu veřejného pořádku, zejména na dodržování všech obecně závazných vyhlášek města vydaných k zabezpečení veřejného pořádku.

V rámci tohoto dohledu provádějí strážníci MěP následující činnost

a) sledují a kontrolují dodržování čistoty a hygieny na ulicích a jiných veřejných prostranstvích,

b) chrání před poškozením a zničením obecně prospěšná zařízení a obecní majetek,

c) kontrolují, zda občané nebo organizace mají předepsané povolení k provádění stavebních prací, terénních a sadových úprav, výkopů na veřejném prostranství,

d) sledují řádné osvětlování veřejných prostranství,

e) kontrolují rekreační zařízení, tábořiště a autokempinky, pokud jde o dodržování pořádku a čistoty,

f) dohlížejí na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladistvým, podnapilým a řidičům,

g) dohlížejí na správné označování nebezpečných míst a včasné odstraňování obecně nebezpečných poruch a závad,

h) sledují řádné používání státní vlajky, státního znaku, městského znaku,

i) kontrolují dodržování pravidel silničního provozu a správnost parkování vozidel na území města,

j) kontrolují stav čistoty na území města, zjišťují případné nedovolené kácení zeleně a neoprávněné užívání divokých skládek a závady na místě řeší nebo hlásí OŽPVZ městského úřadu.

 

§ 8

V rámci preventivní činnosti se strážníci MěP zaměřují na to, aby nedocházelo k přestupkům na úseku veřejného pořádku a byly odstraňovány jeho příčiny.

y.

Z těchto důvodů:

a) provádějí soustavný dozor, zejména pochůzkovou službu na místních komunikacích a ostatních veřejných prostranstvích a veřejně přístupných objektech,

b) působí-li svým jednáním na občany a organizace k tomu, aby dodržovali veřejný pořádek,

c) předkládají návrhy a podněty k odstraňování příčin, vedoucích k narušování veřejného pořádku nebo ke zlepšení úrovně jeho ochrany,

d) oznamují MěÚ - příslušnému vedoucímu odboru, přestupky zjištěné při výkonu služby, které nebyly řešeny domluvou nebo blokovým řízením. Na požádání musí být strážníci MěP přítomni k projednávání přestupků. O všech výsledcích přestupkového řízení je MěP informována předáním kopie zápisu,

e) v případě nesprávného či liknavého postupu ze strany MěÚ či jiných komplikací oznámí toto neprodleně starostovi města.

 

 

§ 9

1. Každý občan je povinen uposlechnout výzev zakročujícího strážníka MěP.

2. Strážníci MěP se při plnění svých úkolů prokazují stejnokrojem s odznakem MěP,

identifikačním číslem a názvem obce.

§ 10

Tato vyhláška ruší vyhl.č. 1/1993 a nabývá účinnosti dne 1.1.2000 dle zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění.

 

Libuše Mužíková Václav Trčka

zástupce starosty starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ