OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/1999 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/1999 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Obecně závazná vyhláška č. 7/1999 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Město Horažďovice

VYHLÁŠKA č. 7/1999

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Městské zastupitelstvo města Horažďovice schválilo dne 8.12.1999 podle ustanovení § 36 odst. 1, písm. F) a § 14 odst. 1, písm. h) zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj:

 

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

l) Město Horažďovice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad v Horažďovicích

 

Čl.2

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý provozovaný hrací přístroj, povolený ve smyslu zák. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl.3

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Čl.4

Ohlašovací povinnost

l) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu, tj. vznik své poplatkové povinnosti.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, případně další identifikaci.

3) Poplatník je rovněž povinen písemně oznámit ve lhůtě do 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

je, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

 

Čl.5

Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce (20.000,- Kč ročně). V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné výši sazbou 55,- Kč/den.

 

Čl.6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  1. 1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

  2. 2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu hracího přístroje.

     

 

Čl.7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to do 7 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Čl.8

Sankce

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku podle §11 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku rovněž uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhl.č. 2/1998 a nabývá platnosti dnem 1.1.2000 dle zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Libuše Mužíková,  Václav Trčka

zástupce starosty, starosta města

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ