POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB - ROK 2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB - ROK 2009

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb - rok 2009

Datum

Dotaz

Odpověď

15. 5. 2009

Žádost o poskytnutí dokumentace plynové kotelny v domě čp. 220, Jiráskova ul v Horažďovicích a seznámení se s kolaudační zprávou

Stavba byla povolena stavebním povolením vydaným odborem výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice dne 27. 11 2007 pod č.j. V 7374/07/S-330, právní moci nabylo dne 15. 12. 2007. Užívání stavby bylo povoleno kolaudačním souhlasem vydaným odborem výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice dne 16. 6. 2008 pod č.j. MH/12434/2008.

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na odboru investic, rozvoje a majetku města.

 

27. 5. 2009

Žádost o kopii dokumentů k plynové kotelně bytového domu čp. 220, Jiráskova ul. v Horažďovicích (tento požadavek máme jako budoucí vlastníci bytových jednotek a v případě poruch v záruce potřebujeme mít k dispozici potřebné doklady jako budoucí vlastníci bytových jednotek).

Požadované dokumenty (kopie)

-  technická zpráva vytápění

-  situace

-  technická zpráva stavební části

-  zpráva požární bezpečnosti

-   a další důležité podklady

 

Požadované kopie dokumentů byly poskytnuty

 

15. 7. 2009

Provedení prací a jejich fakturace při likvidaci a vyklizení staré elektrokotelny v čp. 220 v Horažďovicích. Žádost o písemné vyjádření, zda dle technické dokumentace F1.11 – stavební část, oddíl 3 – Demolice a demontáž elektrokotelny byl zadanou firmou provádějící změnu zdroje tepla daný technologický úkon fakturován či ne. Pokud firma tuto část schváleného projektu neprovedla (např. změnou projektu), žádáme o kopii zápisu o změně projektu ve změnovém listu, případně zápisu ve stavebním deníku.

K Vašemu dopisu ze dne 3. 7. 2009 sdělujeme, že veškeré práce a dodávky, které byly uvedeny v technické zprávě F 1.1 stavební části v oddílu 3. Demolice a demontáž elektrokotelny a nebyly provedeny, byly odečteny ze smluvní ceny (a nebyly fakturovány). V dokladu o této změně jsou i cenové údaje zhotovitele, které jsou předmětem obchodního tajemství zhotovitele, a proto Vám nemohou být poskytnuty.

Opakovaně Vám sdělujeme, že rozsah díla byl omezen neboť v době provádění byl zvažován záměr pronájmu nebytových prostor s tím, že úpravy provede nájemce dle svých potřeb (dispozičního řešení). Dále připomínáme, že k 31. 12. 2008 byly pozastaveny veškeré investice do budov určených k prodeji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ