POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2010

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2010

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. – rok 2010

 

Datum

Dotaz

Odpověď

 

12.1.2010

Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města /obce pro rok 2010, resp. Seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtou obce nebo veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o název projektu, popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení  na dodavatele

 

Na na základě Vaší žádosti zasíláme investiční plán prioritních akcí na rok 2010 schválený v rozpočtovém výhledu na roky 2010 - 2013 zastupitelstvem města dne 7. 12. 2009

 

Název projektu

 

Popis projektu

Rozpočet projektu v mil. kč

 

Plánovaný termín zahájení projektu

Předpokládaný

termín výběrového řízení na dodavatele

Zateplení ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská

Výměna výplní otvorů, zateplení fasád

 

28

 

3 / 2010

 

Vybráno 2009

Revitalizace anglického parku Ostrov

Údržba stávající zeleně, výsadba nové, úprava cest, doplnění mobiliáře

 

 6,1

 

     9 / 2009

 

Vybráno 2009

Rekonstrukce Okružní ulice v Horažďovicích

Kompletní rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů, veřejné osvětlení, komunikace

 

20

 

6 / 2010

 

2 / 2010

Čistírna odpadních vod

Modernizace ASŘTP

 

8

 

7/ 2010

 

3 / 2010

Zateplení MŠ Loretská a MŠ Jiřího z Poděbrad

Výměna výplní otvorů, zateplení fasád

 

17

 

         2011

 

6/2010

Snížení energetické náročnosti 13-ti bytových domů ve městě Horažďovice

Výměna výplní otvorů, zateplení fasád

 

18

  

5 / 2010

 

11/2009

Úprava a rozšíření centrálního zásobování teplem - OZE

Pořízení kotle na biomasu

 

46

 

2011

 

12 / 2010

Domov pro seniory

Výstavba DS, zahájena projektová příprava

 

2

 

1/2010

 

_

Rekonstrukce náměstí

Zahájena projektová příprava

2

 

1/2010

 

24.3. 2010 Žádost o poskytnutí seznamu vydaných stavebních povolení od 1. 7. 2009 do dne vyhotovení seznamu (jméno a adresa investora, místo stavby, datum vydání stavebního povolení, dodavatel stavby, projektant) Vydáno - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Podklady a údaje ze správních rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ať již nepravomocné nebo pravomocné jsou součástí příslušných spisových materiálů. Jejich poskytování, resp. nahlížení do takovýchto spisů upravuje správní řád, který je vůči zákonu č. 106/1999 Sb. zákonem speciálním. Tento správní řád problematiku poskytování údajů ze spisu přímo upravuje ve svém § 38. Zde je v dost. 1) jednoznačně vymezeno, že právo nahlížet do spisu mají pouze účastníci nebo jejich zástupci a to i v případě, že spis je v právní moci. Ostatní jen tehdy, prokáží-li vážný právní zájem. S tímto právem je spojeno i pořizování výpisů ze spisu. Lze tedy dovodit, že ač byl o toto pořízení požádán přímo správní orgán, je poskytnutí tohoto výpisu žadateli a to v rozsahu uvedeném v žádosti v rozporu s ustanovením § 38 správního řádu,  neboť žadatel není ani účastníkem ani vážný právní zájem neprokázal, a proto byla žádost odmítnuta.

 2. 8. 2010

Žádost o sdělení, která kancelář vypracuje projektovou dokumentaci na stavbu: Výstavba domova pro seniory

Na základě Vaší žádosti ze dne 2. 8. 2010 sdělujeme, že nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Domov pro seniory Horažďovice zadávaná v otevřeném řízení v současné době probíhá v souladu s ustanoveními a ve lhůtách dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předpoklad ukončení řízení je první polovina září 2010. Pokud bude Váš zájem trvat, rádi Vám požadovanou informaci sdělíme.      

8.10.2010

Žádost o poskytnutí informací  formou zaslání kopií stanovisek dotčených orgánů státní správy, které stanovili požadavek redukovat navržené plochy pro zástavbu v celém městě + výzva k řešení (komunikace vedoucí přes cizí pozemek, oznámení o převzetí právního zastoupení)

(zhledem k rozsahu textu lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105)

Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu územního plánu města Horažďovice (zhledem k rozsahu textu lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105)
Odpověď na žádost
(zhledem k rozsahu textu lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105)

18.10.2010

Zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území našeho města místní referendum. Pokud ano, žádám o poskytnutí následujících informací o místním referendu:
-  datum konání referenda
-  otázka referenda
-  celkovýpočet oprávněných osob
-  počet vydaných obálek
-  neplatné hlasy
-  hlasy pro variantu ANO
-  hlasy pro variantu NE
-  počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování
kdo byl iniciátorem (občanská iniciativa, zastupitelstvo …..)

Referendum na území obce Horažďovice v době od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 žádné neproběhlo
11.11.2010 Žádost o poskytnutí kopie žádosti o podporu projektu Multifunkční zařízení Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání doporučeného k financování na Výboru Regionální rady 26. 10. 2010 v 6. výzvě ROP Jihozápad včetně příloh: Doklad o prokázání vlastnických vztahů (výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy a doložení tzv. jiného práva, podklad pro finanční a ekonomické hodnocení projektu a podrobný rozpočet projektu

Vydání Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti: odmítá se v částech:

-          kopie žádosti o podporu projektu Multifunkční zařízení Veřechov – pro kulturu, sport a vzdělávání

-          doklad o prokázání vlastnických vztahů – doložení tzv. jiného práva

-          podklad pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

-          podrobný rozpočet projektu

poskytnutí informace v části:

-          doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy odkazem na veřejně přístupný registr – katastr nemovitostí

 (vzhledem k rozsahu textu odůvodnění lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105

21.12.2010 Žádost o zaslání investičních plánů města plánovaných pro rok 2011 a financovaných z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď: V současné době prozatím není zastupitelstvem města schválen rozpočet pro rok 2011, nelze poskytnout relevantní plán investičních akcí.

 

(vzhledem k rozsahu textu odůvodnění lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105)
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ