OZV Č. 2/2001 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OZV Č. 2/2001 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

OZV č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Horažďovice

 

Město Horažďovice

VYHLÁŠKA č. 2/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města

 

Zastupitelstvo města Horažďovice vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a), a § 84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

 

 

Článek 1

Působnost obecně závazné vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "nakládání s odpady") vznikajících na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města Horažďovice trvalý pobyt a dále pak pro fyzické osoby, které mají na území města Horažďovice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci1), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ( dále jen "fyzické osoby").

3. Vyhláška se vztahuje na celé území města, tj.: město Horažďovice, Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov

4. Oprávněnou osobou v rozsahu této vyhlášky je firma RUMPOLD - P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň, IČO: 61778516, provozovna Sušice.

 

Článek 2

Svozové oblasti

 

Území města tvoří samostatnou svozovou oblast - jde o město Horažďovice s odlehlými částmi: Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov.

 

Článek 3

Sběrná místa a sběrné nádoby

 

1. Sběrnými místy jsou:

a) sběrné dvory

b) stanoviště sběrných nádob

c) přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích

d) odpadkové koše na veřejných prostranstvích

2. Sběrná místa zřizuje město Horažďovice ve spolupráci s oprávněnou osobou.

3. Sběrný dvůr je určen k odkládání a třídění nebezpečných složek komunálního odpadu (např. zbytky barev, zářivky, rozpouštědla, pneumatiky) a objemného odpadu z domácností (např. televizory, el. spotřebiče ). Sběrný dvůr provozuje oprávněná osoba ve Strakonické ul., Horažďovice. Do Sběrného dvora mohou bezplatně odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad z domácností fyzické osoby, které mají na území města Horažďovice trvalý pobyt a dále pak fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

4. Sběrnými nádobami jsou:

 1. Typizované nádoby a typizované kontejnery a velkoobjemové kontejnery

   

 2. Zvláštní sběrné nádoby různého typu pro tříděné druhy odpadu, které musí být barevně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, který je možno do nich odkládat.

   

 3. 5. Typ a provedení sběrných nádob schvaluje město Horažďovice na návrh oprávněné osoby. ( viz Příloha č.1 ).

  6. Sběrné nádoby jsou zpravidla umístěny na místech příslušných k obytným nemovitostem mimo vozovku pozemních komunikací nebo se souhlasem vlastníků, správců nebo vlastníkem pověřených uživatelů obytných nemovitostí, ve společných prostorách těchto nemovitostí.

  7. Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích před rodinnými nebo bytovými domy, nesmí způsobovat hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo jinak negativně ovlivňovat své okolí.

  8. Pokud se stavby určené k individuální rekreaci nacházejí v oblastech nepřístupných pro vozidla oprávněné osoby, stanoví město pro tyto oblasti náhradní místo k uložení odpadu.

  9. Komunální odpad z domácností, vyjma nebezpečných složek komunálního odpadu, se ukládá do sběrných nádob uvedených v bodě 4 písm. a) a tříděné druhy odpadu (sklo, plasty a papír) do zvláštních sběrných nádob uvedených v bodě 4 písm b) a to na stanovených místech. Nebezpečné složky komunálního odpadu se ukládají do sběrného dvora.

  10. Přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích se zřizují podle potřeby za účelem sběru objemného odpadu a vánočních stromků. Zřízení těchto sběrných míst oznamuje město na úřední desce nejméně 14 dnů před termínem sběru nebo rozmístěním sběrných nádob.

   

   

   

Článek 4

Svoz komunálního odpadu

1. Svoz všech druhů komunálního odpadu se provádí podle harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou a schváleného městem.

 

 

 

Článek 5

Povinnosti fyzických osob a vlastníka nebo správce bytového domu

 

 1. Fyzické osoby jsou povinny:

   

 1. umožnit přístup ke sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování svozovému vozidlu oprávněné osoby tak, aby byla možná bezpečná manipulace se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti poskytované služby

   

 2. udržovat nejbližší okolí a samotné stanoviště sběrných nádob v čistotě

   

 3. naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával

   

 4. komunální odpad z domácností vyjma nebezpečných složek komunálního odpadu, ukládat do sběrných nádob uvedených v čl. 3 bodě 4 písm. a) a tříděné druhy odpadu (sklo, plasty a papír) do zvláštních sběrných nádob uvedených v čl. 3 bodě 4 písm b) a to na stanovených místech. Nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat do sběrného dvora (viz čl. 3 bod 3)

   

 5. na výzvu města zveřejněnou na úřední desce odděleně odkládat vánoční stromky na přechodná sběrná místa

   

 6.  

   

  2. Vlastník nebo správce bytového domu je povinen:

  1. určit po dohodě s městem a oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob

    

  2. zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě. Přístřešky na sběrné nádoby je nutno udržovat v čistotě

    

  3. informovat fyzické osoby bydlící v bytovém domě o ustanoveních této vyhlášky

    

    

   3. Zakazuje se:

   1. odkládání jiného než určeného komunálního odpadu na příslušných sběrných místech k tomu určených

     

   2. používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu

     

   3. odkládání odpadu mimo sběrné nádoby nebo určená místa

     

   4. ukládání žhavého popele do sběrných nádob

     

   5. spalování odpadů v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím, s výjimkou dřeva neznečištěného látkami, které mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštních právních předpisů a odpadu ze zeleně

     

   6. spalování odpadů na veřejném prostranství

     

   7. ukládání uhynulých zvířat nebo jejich částí do sběrných nádob

     

   8.  

     

     

Článek 6

Povinnosti města jako původce komunálního odpadu

Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobem ve vyhlášce určeném, město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

Článek 7

Zpětný odběr některých výrobků

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky specifikované v zákoně o odpadech vyrábí nebo dováží, může na základě písemné dohody s městem využít ke splnění své povinnosti systému stanoveného touto vyhláškou.

 

Článek 8

Poplatek za nakládání s odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho placení stanovuje obecně závazná vyhláška města Horažďovice.

 

 

Článek 9

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle obecných právních předpisů.

 

 

Článek 10

Platnost obecně závazné vyhlášky

Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 6/1999 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2002, vzhledem k účinnosti zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

 

Libuše Mužíková Václav Trčka

zástupce starosty starosta města

 

 

 

 

Přílohy:

1. Typ a provedení sběrných nádob

 

 

 

Seznam obecně právních předpisů citovaných v této vyhlášce:

1) ustanovení § 3 písm.d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných a technických požadavcích na výstavbu

 

Příloha č.1 k VYHLÁŠCE č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města

 

 

Typ a provedení sběrných nádob:

 

A) Popelové nádoby kovové nebo plastové o obsahu 110 l

B) Kontejnery - kovové nebo plastové o obsahu 1.100 l

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ