POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2011 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2011

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2011

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. – rok 2011

 

Datum

Dotaz

Odpověď

 

24. 1. 2011 Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V současné době je připravován návrh investičního plánu na rok 2011, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení   28. 2. 2011.
28. 1. 2011

Žádost o poskytnutí informace: správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § Občanského zákoníku (OZ)

1)      Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil Váš městský úřad v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika případech.

2)      Pokud ANO uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán, jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu.

3)      Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti rozhodnutí a s jakým výsledkem.

4)   Kdo je u vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu.

Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ právní vzdělání.

V roce 2010 správní orgán neřešil podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ.

Vedením   správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu je pověřen referent správního odboru – předseda komise k projednávání přestupků. Referent nemá právní vzdělání, pouze ZOZ a odborná školení, včetně odborného školení úřadem Ombudsmana ČR zaměřené na uvedenou problematiku.
31. 3. 2011 Žádost o poskytnutí kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod evidenčním číslem 60053052

"Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek" poskytnuta.

21.9.2011 Žádost o sdělení informace, zda bylo k datu 19.9.2011 vedeno či zahájeno jakékoliv řízení s jakýmkoliv subjektem týkající se bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic I/22 x III/02213 v k.ú. Tužice, konkrétně za porušení ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., § 33. Případně žádám o informaci, zda k takovému řízení byl podán podnět jinému správnímu orgán.

K datu 19.9.2011 je zdejším odborem dopravy vedeno jedno správní řízení za porušení ustanovení § 33 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

K datu 19.9.2011 byl postoupen jeden podnět za porušení ustanovení § 33 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to příslušnému silničnímu správnímu úřadu ve věcech silnice I/22
27.12.2011 Žádost o vyplnění elektronického dotazníku (elektronická prezentace měst) Vyplněný formulář odeslán
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ