POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. – ROK 2012 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. – ROK 2012

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. – rok 2012

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. – rok 2012

 

Datum

Dotaz

Odpověď

 

02.01.2012 Žádost o zaslání informace zda město plánuje v roce 2012 investice spojené s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod. V letošním roce město nemá v plánu realizovat akce s řešením bezbariérovosti pomocí schodolezů atd.
05.01.2012Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města na rok 2012 , resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných prostředků (s uvedením: název projektu, popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele) V současné době je připravován návrh investičního plánu na rok 2012, který bude předložen  zastupitelstvu města ke schválení koncem února letošního roku, následně schválený rozpočet naleznete zveřejněný na stránkách města Horažďovice
11.01.2012Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2012 (seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2012-2014 (s uvedením: názvu projektu, popisu projektu, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Případně zaslání rozpočtu na rok 2012, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcímV současné době je připravován návrh investičního plánu na rok 2012, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení koncem února letošního roku, po schválení bude možné informace poskytnout
26.01.2012 Prosím o zaslání seznamu nemovitého majetku Města Horažďovice a to formou seznamu LV (obec/kód katastrálního území/katastrálního území/číslo LV/spoluvlastnický podíl) na kterých má Město Horažďovice vedený veškerý nemovitý majetek nebo na kterých je Město Horažďovice uvedeno jako spoluvlastník nemovitosti. Prosím také o potvrzení, že Město Horažďovice nemá na území ČR jiný nemovitý majetek, než který je zapsán na výše poskytnutém seznamu LV. Informace o nemovitostech jsou veřejně přístupné na webu Katastrálního a zeměměřičského úřadu ČR, odkaz: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Pro Město Horažďovice je příslušný Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, jehož základní údaje Vám zasílám a kde Vám mohou být poskytnuty detailní informace, včetně sbírky listin.
5.4.2012Žádost o poskytnutí informací týkající se stavby rodinného domku a kolny v k.ú. ÚstalečInformace poskytnuta – vzhledem k rozsahu poskytnuté informace lze nahlédnout na MěÚ, č. dveří 105)
12.06.2012Žádost o poskytnutí informací týkající se celkových objemů veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

Rok

VZMR/v tis. Kč

2006

7.721

2007

4.952

2008

3.567

2009

7.039

2010

15.000

2011

11.990

30.07.2012Žádost o poskytnutí informací (zápisu ze 41. jednání RM ze dne 28.05.2012) a všech materiálů k  bodu č. 11 Informace poskytnuta – zaslány požadované podklady
20.08.2012Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.- Otava, Horažďovice – Rekonstrukce jezu Mrskoš ř. km 72,285 km (5 dotazů)

Informace poskytnuta – zaslány požadované odpovědi na jednotlivé dotazy

(vzhledem k rozsahu textu lze nahlédnout na MěÚ,
č. dveří 105)
29.08.2012

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Dne 03.04.2008 požádalo Město Horažďovice o zpracování projektu PPO. Žádám tímto o zadání projektu a učiněných opatření. 

Informace poskytnuta – Dne 03.04.2008 požádalo město HD, zastoupené společností VH – TRES s.r.o, České Budějovice o vydání rozhodnutí o umístění stavby Protipovodňová opatření města Horažďovice – ochranná bariéra v úseku SILNIČNÍ MOST – V.D.TVAR. O zadání projektu rozhodla Rada města na 8. jednání dne 31.01.2007.

27.11.2012

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, o.s. žádá o poskytnutí informace, kolik procent z odvodů z poplatku VHP, které město obdrželo nebo obdrží navíc proti roku 2011, bylo nebo bude na základě dohod a usnesení ZM města/obce za rok 2012 uvolněno do sportu.

-          Kolik % z navýšených poplatků VHP (rozdíl mezi r. 2012 a 2011) poskytlo nebo poskytne město do sportu za rok 2012 ?

-          Kolik % z navýšených poplatků VHP (rozdíl mezi r. 2012 a 2011) poskytlo nebo poskytne město v roce 2012 přímo těl. jednotám a spor. klubům působícím ve městě ?

Pokud město nedalo z navýšených finančních prostředků – poplatků VHP do sportu nic, zachovalo alespoň v roce 2012 stejný objem financí do sportu jako v předchozích letech ?

-          Rozdíl mezi roky 2012 a 2011 činí 318 154 Kč a celý bude použit na rozvoj sportu – modernizace Aquaparku

-          0 %, celý rozdíl bude použit na modernizaci Aquaparku

Ano příspěvky do sportu jsou v roce 2012 zachovány v objemu o 1 % vyšší než v roce 2011
1.12.2012

Žádost o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:

Část první:

-          úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy, Vaše PSČ, další PSČ přidružených obcí

Část druhá:

místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy: finanční úřad, úřad práce, katastrální úřad, soud, služebna PČR, státní zastupitelství, HZS, spádová nemocnice, pobočka ČSSZ, hygienická stanice, pobočka SZPI, celní úřad, krajský úřad (s uvedením plného názvu a místa)

Část první:

Město Horažďovice, 341 01 Horažďovice. Na dotaz další PSČ, které spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce nelze přesně odpovědět, zákon o obcích termín přidružené obce nezná. Části obce dle zákona mají stejné PSČ 341 01.

Část druhá:

Místní příslušnost jiných úřadů je dána zákony a vzhledem k tomu, že jde o jiné správní orgány, nelze poskytnout kvalifikovanou odpověď.
7.12.2012Žádost o zaslání kopie smluv, které město Horažďovice uzavřelo se společností ECS Eurofinance, s.r.o v rámci projektu: Revitalizace a rekonstrukce Mírového náměstí v Horažďovicích (program ROP NUTS II Jihozápad), případně i všech dalších projektů města Horažďovice, na kterých se společnost ECS Eurofinance, s.r.o. v minulosti podílela

Upravené kopie smluv byly poskytnuty:

-          projekt „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích

-          projekt Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu č. 1 – Svaté Pole, č. 4 – Zářečí“ včetně dodatku č. 1

projekt „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ včetně dodatku č. 1
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ