OPATŘENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘI NEBEZPEČÍ POVODNĚ A V DOBĚ POVODNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OPATŘENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘI NEBEZPEČÍ POVODNĚ A V DOBĚ POVODNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Opatření obce s rozšířenou působností při nebezpečí povodně a v době povodní

Předpovědní a hlásná povodňová služba (dále jen „PHPS“)

 

PHPS informuje povodňové orgány, popřípadě orgány a organizace o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“) ve spolupráci se správcem povodí. ČHMÚ vydává výstrahy, což je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, je-li nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností nebo pokud již nastal a dále potrvá.

Obec tuto výstrahu obdrží zpravidla prostřednictvím:

       operačního a informačního střediska (OPIS) HZS kraje, nebo

       obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo

       na základě vlastního zjištění (internet, sdělovací prostředky, apod.).

 

Po obdržení výstrahy (týkající se povodní) se doporučuje:

       věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí,

       upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou   dosažitelnost,

       informovat hlídkovou službu obce, apod.

Hlídková a hlásná povodňová služba

Tato služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a ostatní účastníky ochrany před povodněmi o vývoji  povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Význam včasného varování lze spatřovat ve skutečnosti, že i když velikost srážek neovlivníme, můžeme je však monitorovat, můžeme předpovídat průtoky a můžeme průtoky monitorovat. Následně můžeme připravovat opatření na zmírnění následků.

 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

 

Způsob provádění hlídkové a hlásné povodňové služby:

- tuto činnost zajišťují povodňové orgány jednotlivých povodní ohrožených měst a obcí prostřednictvím povodňových hlídek dle svých povodňových plánů,

- podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“), povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

 

Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích, stavy na vodních dílech, srážky jsou uveřejňovány na internetových stránkách příslušného povodí nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

Povodňová komise obce je na území obce odpovědná za informování:

       občanů,

       právnických a podnikajících fyzických osob, a

       vlastníků nemovitostí.

Stupně povodňové aktivity (SPA)

 

SPA se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity. Činnost povodňové orgánu se řídí, mimo jiné, také dosaženými limity stupňů povodňové aktivity v hlásných profilech.

Některé vybrané činnosti (činnosti jsou samozřejmě dle lokalit odlišné) povodňové komise při:

I. SPA - I. SPA – zelená barva – STAV BDĚLOSTI - zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby obce, prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise obce, hlídková služba obce provádí obhlídku  území, prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu, připraví se místnost pro zasedání povodňové komise atd.

II. SPA - II. SPA –žlutá barva - STAV POHOTOVOSTI - svolání povodňové komise, vyhlášení dosaženého II. SPA, stanoví se režim povodňové komise, činnost dále provádí hlásná a hlídková služba, vyhodnocuje se průběh povodně atd.

  III. SPA - III. SPA – červená barva -  STAV OHROŽENÍ - připravuje se evakuace, dále probíhají již započaté činnosti, zabezpečovací a záchranné práce atd.

 

Zahájení činnosti povodňové komise obce, dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku  a musí se vyrozumět:

- povodňový orgán obce ležící níže po toku[1],

- povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

- fyzické a právnické osoby ohrožené povodní na území obce,

- příslušné krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS ČR,

- vodohospodářský dispečink příslušného povodí.

           V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně.

 

           V případě nezvládání povodňové situace vlastními silami vyžaduje předseda povodňové komise obce pomoc:

 

- u nadřízeného povodňového orgánu, tj. povodňové komise obce s rozšířenou působností (ta u krajské),

- dále i u složek integrovaného záchranného systému (základních i ostatních) a u dalších organizací a firem.[1] Obec ležící níže po toku je nutné informovat i o dalších všech důležitých skutečnostech vzniklé na území obce při povodni.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ