SOUHRN - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K ORP - 1 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

SOUHRN - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K ORP - 1

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Souhrn - Krizové řízení ve vztahu k ORP - 1

Vážení občané,

    život přináší různé mimořádné události a krizové situace, které ohrožují nejen životy a majetek, ale i právní jistoty a náš pocit bezpečí.

   Stát a jeho orgány a složky musí občanům na vysoké odborné úrovni garantovat funkčnost systému ochrany před těmito událostmi.

   Nové závažné formy kriminality a mezinárodního terorismu kladou zvýšené nároky na profesní a odbornou připravenost samosprávy a především státní správy, která je především odpovědná na zajišťování ochrany zákonnosti a bezpečnosti, ale samozřejmě za podpory a součinnosti občanů.

   Bezpečnostní mechanismus České republiky má zákony, které ukládají povinnost připravovat se na zvýšená bezpečnostní rizika a na zvládání krizových situací.

   Odbor kanceláře starosty cestou odpovědné osoby, za bezpečnost, OUI a krizové řízení bude ve spolupráci s bezpečnostní a komunitou krizového řízení zde prezentované údaje průběžně doplňovat a aktualizovat.

   Hrozbou se rozumí objektivní skutečnost, která muže znamenat negativní dopad pro chráněný zájem v daném prostredí (ohrožení) – na určitém území, ve vymezeném období apod. Hrozbě lze celit protiopatřeními, která však mohou být velice nákladná, a přitom zpravidla ne stoprocentně účinná. S ohledem na konkrétní objekt ci chráněný zájem (jeho důležitost, polohu - v centru nebo na periferii země. atd.) bývá odstupňována intenzita opatření.

   Rizikem se výsledně rozumí “to, co stát podstupuje”, aby jeho snaha redukovat hrozby nepřekročila únosnou míru. Pro stanovení rizik (míry rizika) je nezbytné analyzovat a kvantifikovat hrozby z hlediska možných dopadu na chráněný zájem – pravděpodobnost a rozsah ohrožení osob, majetku, životního prostredí, společenských vztahu, suverenity atd.

   Vnější bezpečností státu se rozumí zajištění územní celistvosti, vnější svrchovanosti a nezávislosti státu, nedotknutelnosti jeho státních hranic a ochrana jeho zastupitelských úřadů, členů diplomatického sboru a dalších občanu (zejména v případe hrozby mimořádné události v zahraničí nebo po jejím vzniku).

   Vnitrní bezpečnost státu pak v širším významu znamená zachování a zajištění vnitrních funkcí státu, ochranu jeho demokratických základu, ochranu vnitrního pořádku, bezpečnosti a zákonnosti, ochranu životu a zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí před hrozbami majícími původ na území státu.

 (Terminologický slovník)

Předpoklady pro řešení KS

  • právní podmínky – připravenost všech zákony stanovených orgánů a organizací, krizových orgánů a obyvatelstva na možný vznik povodně velkého rozsahu, včasné vyhlášení stupňů povodňové aktivity a včasné vyhlášení KS,

  • mezinárodní podmínky – dodržení mezinárodních smluv v oblasti varování a spolupráce v humanitární pomoci,

  • vnitrostátní podmínky – rychlá aktivace povodňových a krizových orgánů, včasná informovanost obyvatelstva v postižených a příjmových oblastech, znalost vzniklé situace a rozhodnost při jejím řešení, včasná aktivace sil a prostředků na ohroženém území, vyhlášení regulačních opatřeních k zabezpečení života a zapojení vlády k vyžádání mezinárodní humanitární pomoci,

  • podmínky zabezpečení kritické infrastruktury – zajistit záchranné práce a evakuaci obyvatelstva, zvířat a majetku, vymezit zaplavené území a zajistit jeho ochranu před drancováním, zabezpečit dlouhodobě nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva, zajistit dostatek pitné a užitkové vody a obnovu jejich zdrojů, obnovit nezbytné dopravní a energetické sítě pro dopravu osob, potravin, humanitární pomoci a stavebního matriálu, nahradit dlouhodobý nedostatek základních služeb a zabezpečení vnitřní bezpečnosti z hlediska kriminality, drancovaní a dopravy,

  • další podmínky – znalost počtu postiženého obyvatelstva, znalost počtu a míst evakuovaného obyvatelstva, znalost potřeby zdravotnických, sociálních a dalších služeb, dostatečné zabezpečení pořádkové služby k eliminaci kriminality a drancování, znalost potřeby nouzového zásobování, potřeby pro distribuci humanitární pomoci a znalost rozsahu poškození infrastruktury.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ