POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2013 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2013

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2013

Datum

Dotaz

Odpověď

04.02.2013

Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013 (seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2013-2015 (s uvedením: názvu projektu, popisu projektu, projektovou kancelář – pokud byl již projekt zpracován, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Případně zaslání rozpočtu na rok 2013, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím.

Město Horažďovice v současné době nemá ještě schválený rozpočet pro rok 2013, tudíž nelze požadované informace poskytnout. Předpokládaný termín schválení rozpočtu zastupitelstvem města je 04.03.2013. Po uplynutí tohoto termínu budou, na základě žádosti, informace poskytnuty.

04.02.2013

Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města na rok 2013 , resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných prostředků (s uvedením: název projektu, popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele)

Město nemá schválený rozpočet pro rok 2013 a tudíž nelze požadované informace poskytnout. Předpokládaný termín schválení rozpočtu zastupitelstvem města je 04.03.2013. Po uplynutí tohoto termínu budou, na základě žádosti, informace poskytnuty.

5.3.2013    Žádost o poskytnutí informací souvisejících s  plněním jednotlivých podmínek Stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlinu na ŽP, ve znění přílohy č. 6 zákona, vydaného KÚ Plzeňského kraje k záměru „Nové povolení hornické činnosti v prostoru rozšíření DP Velké Hydčice“ (spis. zn. ZN/2682/ŽP/05).

Poskytnuté dokumenty:

1) Rozhodnutí – souhlas se zásahem do krajinného rázu (sp.zn.ŽP/1705/2006)

2) Rozhodnutí – zásah do významného krajinného prvku (sp. zn. ŽP 1704/2006)

3) Vyjádření k integrovanému povolení pro zařízení „HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. provozovna Velké Hydčice“ sp.zn. ŽP/2341/2006

4) Závazné stanovisko k záměru „Povolení hornické činnosti v prostoru rozšíření dobývacího prostoru Velké Hydčice II“ sp.zn. MH/19294/2008/02

5) Závazné stanovisko - Souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemky do 50 od lesa „Povolení hornické činnosti v prostoru rozšíření dobývacího prostoru Velké Hydčice“ sp. zn. MH/18847/2008

6) Závazné stanovisko - Udělení souhlasu trvalého odnětí půdy ze ZPF pro realizaci investiční akce „Povolení hornické činnosti v prostoru rozšíření dobývacího prostoru Velké Hydčice“   sp. zn. MH/18854/2008

7.3.2013   

Žádost o poskytnutí informace:

1) V jaké celkové výši je rozpočet na stavbu: Protipovodňová opatření Města Horažďovice – ochranná bariéra v úseku silniční most – VD TVAR

2) Žádost o sdělení kvalifikovaného odhadu celkových nákladů na stavbu

3) Ke kterému poslednímu datu byla stanovena cena nebo odhad ceny stavby

4) Jakým způsobem a z jakých zdrojů budou uhrazeny náklady na stavbu

1) Rozpočet neexistuje

2) Kvalifikovaný odhad činí 8.200 tis. Kč

3) Odhad ceny stavby je z roku 2007

4) Součástí rozpočtu města na rok 2013 není příprava a realizace výše uvedeného opatření, v současné době je prioritou rekonstrukce jezu Mrskoš, kde je investorem Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice
11.04.2013 Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem ORP Horažďovice není zřizovatelem žádné stanice měření emisí, pouze uděluje oprávnění podle § 63 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zák. č. 307/1999 Sb., ve znění zák. č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších změn. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Vám přílohou zasíláme kopie aktuálních oprávnění k měření emisí pro jednotlivé tovární značky a druhy pohonu v ORP Horažďovice.
15.04.2013

Žádost o zaslání investičního plánů pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných prostředků. Žádáme o

 • - název projektu
 • - stručný popis projektu
 • - rozpočet projektu v mil. Kč.
 • - plánovaný termín započetí projektu
 • - předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
   

ROK 2013

   

AKCE

Rozpočet/tis.

Popis akce

Soutěž

Realizace

Rekonstrukce Komenského a Třebomyslické ulice – část I.

3.200

výstavba chodníků

březen 13

6/8 2013

Komenského ul.- I/ 22_průtah HD

1.210

výměna vodovodu, výstavba STL plynovodu

květen 13

8/9 2013

ZŠ Blatenská

4.253

rekonstrukce sociálního zařízení

duben 13

7/8 2013

Zateplení bytového domu - čp.26

3.125

výměna oken, zateplení fasády

květen 13

8/2013

Křižovatka u kotelny_ul. Okružní

121

úprava povrchu komunikace

srpen 13

9/2013

Rekonstrukce ,,Obecáku“

950

rekonstrukce povrchů veřejného prostranství

srpen 13

9/2013

Rekonstrukce a revitalizace nám

65.000

kompletní rekonstrukce (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, povrchy, sadové úpravy)

září 13

3/2014

13.6.2013

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k realizované veřejné zakázce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540 a ZŠ Komenského 211, Horažďovice:

 1. 1. Od jakého dne do jakého dne probíhaly práce na budově ZŠ Blatenská
 2. 2. Od jakého dne do jakého dne probíhaly práce na budově ZŠ Komenského
 3. 3. Jaké konkrétní práce a v jakém rozsahu probíhaly v každém jednotlivém kalendářním měsíci od zahájení prací do dokončení prací na budově ZŠ Blatenská 540
 4. Jaké konkrétní práce a v jakém rozsahu  probíhaly v každém jednotlivém  kalendářním měsíci od zahájení prací do dokončení prací na budově ZŠ Komenského 211

Informace poskytnuty:

 1. Práce na budově ZŠ Blatenská 540, Horažďovice probíhaly od 28.06.2010 do 29.09.2010
 2. Práce na budově ZŠ Komenského 211, Horažďovice probíhaly  od 01.03.2013 do 16.08.2010
 3. Jaké konkrétní práce a v jakém rozsahu  probíhaly v každém jednotlivém  kalendářním měsíci od zahájení prací do dokončení prací na budově ZŠ Blatenská 540 – požadované informace byly uvedeny v příloze č. 1
 4.  Jaké konkrétní práce a v jakém rozsahu  probíhaly v každém jednotlivém  kalendářním měsíci od zahájení prací do dokončení prací na budově ZŠ Komenského 211 – požadované informace byly  uvedeny v příloze č. 2
18.06.2013

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Název a IČ subjektů, které v současné době zajišťují v naší obci služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň - a) službu svozu směsného kom. odpadu, b) službu svozu separovaných odpadů, c) službu svozu objemného odpadu, d) službu svozu nebezpečných odpadů, e) službu zimní a f) letní údržby komunikací, službu g) údržby veřejné zeleně)
 2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1

Služby uvedené v bodě 1 pod písmeny a), b), c), d) pro Město Horažďovice poskytuje firma Rumpold – P, s.r.o., IČ 61778516, sídlo Oslavská 657/27, 301 44 Plzeň. Tyto služby jsou poskytovány na základě smluv uzavřených na dobu neurčitou.

Služby uvedené v bodě 1 pod písmenem e) si Město Horažďovice zajišťuje převážně svojí organizační složkou Technické službě města Horažďovice. Pouze zimní údržbu v částech obce Třebomyslice a Horažďovická Lhota zajišťuje Výrobně – obchodní družstvo Velký Bor, IČ 497 88 183, Velký Bor čp. 114, 341 01 Horažďovice. Smlouva se uzavírá vždy pouze na příslušné zimní období.

Služby uvedené v bodě 1 pod písmenem f) a g) si Město Horažďovice zajišťuje pouze svojí organizační složkou Technické služby města Horažďovice

30.8.2013   

Žádost o poskytnutí informace – zaslání kopie dopisu starosty města adresovaného Povodí Vltavy s.p. týkající se iniciace jednání ohledně realizace přestavby jezu Mrskoš v Horažďovicích . Kopie dopisu žadateli zaslána
3.9.2013 Žádost o poskytnutí informace, zda jsou ve městě Horažďovice vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany (Česká pirátská strana). Pokud jsou plochy vyčleněny k pronájmu, prosíme o sdělení výše nájemného a podmínek pronájmu Podle § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů může starosta města vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů. Termín vyhrazení podle harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 25. a 26. 10.2013 je 14.10.2013. Gestorem tohoto úkolu je starosta obce, který v současné době neuvažuje o vyhrazení zmiňovaných ploch. Pokud by došlo ke změně, bude tato zveřejněna na webových stránkách MěÚ Horažďovice v kolonce „volby“. V současné době Vám doporučujeme obrátit se na provozovatele zdejších výletových ploch, tj. Městské kulturní středisko Horažďovice, pí. Mužíková, tel. č. 376512237.

Jméno

Volební strana

Polit. přísl

Jan Buriánek *

ODS

ODS

MUDr. Jan Jehlík

ODS

BEZP

Mgr. Tomáš Pollak *

ODS

ODS

Ing. Miroslava Makrlíková

ODS

ODS

Ondřej Brabec

ODS

BEZP

Mgr. Naděžda Chládková *

ČSSD

ČSSD

Mgr. Karel Zrůbek *

ČSSD

ČSSD

Daniel Martínek

ČSSD

BEZP

Stanislav Sekyra

ČSSD

BEZP

Ing. Josef Řáha

ČSSD

BEZP

Pavel Jánský

ČSSD

BEZP

Miroslava Jordánová

KSČM

BEZP

Karel Lukeš

KSČM

BEZP

Ing. Miloslav Chlan

NK

BEZP

Mgr. Václav Jáchim

NK

BEZP

Ing. Michael Forman

NK

BEZP

RNDr. Karel Maxa *

TOP 09

BEZP

3.9.2013 Žádost o poskytnutí informace  - složení zastupitelstva obce: aktuální jmenné složení zastupitelstva města včetně politického zaměření

Informace poskytnuty:

Jmenné složení zastupitelstva Města Horažďovice


* .. členové řady města

26.9.2013

Žádost o poskytnutí informace – zaslání naskenovaného usnesení ve věci odkladu exekuce, kterou se mělo zajistit obnovení pokojného stavu. Usnesení nelze poskytnout, neboť je celá spisová dokumentace uvedeného řízení předána Okresnímu soudu v Klatovech k prošetření dané věci směřující k obnovení pokojného stavu. Celá daná kauza je již řešena v rovině občanskoprávních záležitostí.
23.10.2013 Žádost o poskytnutí informace -  základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu (aquaparku) za rok 2011 a 2012.

Tab.: Přehled dat za veřejný bazén s celoročním provozem

2011

2012

počet návštěvníků celkem

125288

115124

počet návštěvníků (pouze krytá část)

125588

115124

vodní plocha celkem (m2)

395

395

vodní plocha krytá nebo celoroční provoz (m2)

395

395

tržby celkem

7566520

7757171

tržby ze vstupného celkem

6454540

6937171

tržby ze vstupného (pouze krytá část)

6454540

6937171

tržby z pronájmů (provozovny služeb např. masáže, posilovna apod.)

503000

460000

tržby z doplňkové činnosti (vlastní provozovny občerstvení, drobný prodej apod.)

20760

21150

přijaté provozní dotace

0

0

provozní výdaje celkem

8275000

8305000

počet zaměstnanců (přepočtený stav)

15

15

mzdové výdaje

2758920

2870839

voda (dodávka, údržba)

898331

834500

energie (teplo, el. energie)

3016420

2925000

obnova / údržba zařízení

480000

635000

propagace / marketing

12000

10000

16.11.2013 Žádost o poskytnutí informace  - při realizaci stavebních prací na polní cestě p.č. 360/2 v k.ú. Boubín
1) Z jakého důvodu jsem jako vlastník sousedního pozemku nebyl o prováděných stavebních pracích vyrozuměn
2) Zda stavební práce spočívají ve změně průjezdního profilu stávající komunikace a ve změně nivelety jsou realizovány na základě platného povolení veřejné správy
3) Zda provádějící  ….. má potřebnou odbornou způsobilost a to především ve smyslu zákona č. 183/20006 Sb. §160
4) Zda byly dodrženy všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze zákona č. 183/2006 a provádějících vyhlášek
5) Jakým způsobem byl zajištěn soulad prací  se zákonem č. 185/2001 Sb.  zákon o odpadech
6) Jakým způsobem  byl zajištěn  soulad prací se zákonem  č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního  fondu
7) Zda práce byly odsouhlaseny zastupitelstvem či radou města
8) Jakým způsobem byl proveden výběr zhotovitele na akci

Informace poskytnuty:
1)Dle § 152  odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), (dále jen “stavební zákon“) o zahájení prací osvobozených od povolení je povinen stavebník v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené
2)Z důvodu zachování sjízdnosti předmětné účelové komunikaci nutné při zajištění obslužnosti zemědělských pozemků budou provedeny udržovací práce v tomto rozsahu:
-na účelové komunikaci na p.p.č. 360/2 v k.ú. Boubín bude provedeno seříznutí středového pruhu zeleně mezi vyjetými kolejemi.
-dále bude provedena údržba svahu – seříznutí, dorovnání a dosypání hran svahu pro zajištění nového prorostu zeleně.
-niveleta účelové komunikace bude zachována na úrovni vyjetých kolejí dokončení prací je určeno do 30.04.2013
3)Stavebníkem udržovacích prací je Město Horažďovice. Dle § 160 odst. 3 stavebního zákona stavebník může udržovací práce provádět sám pro sebe svépomocí
4)Udržovací práce jsou prováděny svépomocí, nedošlo k porušení povinností vyplývajících  z § 152 odst. 1 stavebního  zákona
5)Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů příslušný orgán státní správy odpadového hospodářství vydává vyjádření v územním a stavebním řízení dle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady. Posuzovaný záměr nevyžadoval projednání v územním či stavebním řízení, vyjádření dle § 79 zákona o odpadech proto nebylo potřeba  vydávat
6)Jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že pro tuto akci nebylo nutné dle zákona vydání závazného stanoviska. Nekontaminovaná ornice, která byla vlivem eroze splavená z pozemku, který náleží do ZPF je i nadále součástí ZPF
7) a 8) Údržba cest a komunikací patří dle zřizovací listiny do kompetence organizační složky Technické služby, která svoji činnost realizuje vždy na základě zastupitelstvem města schváleného rozpočtu

 

Doplnění 08.01.2014

K bodu 1.

Vzhledem ke stanovisku KÚ Plzeňského kraje, ze dne 19.12.2013, zn.: DSH/19485/13, sp. zn. ZN3355/DSH/13, které Vám bylo krajským úřadem dáno na vědomí, byla věc postoupena věcně příslušnému správnímu orgánu, odboru dopravy MÚ Horažďovice. Ten bude dále postupovat podle zákona.

K bodu 2.

Viz odpověď k bodu 1.

K bodu 3.

Práce provádělo město Horažďovice jako stavebník a investor. Odborně a dozorově byly práce v kompetenci odboru investic a rozvoje majetku, jehož pracovníci mají potřebnou způsobilost podle zákona. Koordinace jednotlivých kroků při realizaci akce byla svěřena organizační složce města. Technickým službám Horažďovice. Ing. Boček na základě dohody dle zákoníku práce, uzavřené s městem Horažďovice, pak provedl pouze jednotlivé sjednané činnosti. Zvláštní předpoklady pro jejich provedení nemusel splňovat a proto nebyly ani posuzovány.

K bodu 4.

Pokud jde o osobu stavebníka a činnost Ing. Bočka, odkaz na odpověď k bodu 3. Pokud jde o vztah ke stavebnímu zákonu, odkaz na odpověď k bodu 1. Pokud jde o ochranu životního prostředí a tvrzený zásah do kořenového systému stromů, budou tyto otázky řešeny v rámci řízení odborem dopravy MÚ Horažďovice – viz odpověď k bodu 1. Pokud jde o obsah ropných látek ve vytěžené zemině a obecně složení tohoto materiálu, byla provedena odborná analýza a na základě jejího výsledku bude vytěžená zemina přemístěna a uložena na druhem odpovídající pozemek ve vlastnictví či dispozici města Horažďovice v souladu se zákonem.

K bodu 5.

Viz poslední věta odpovědi k bodu 4.

K bodu 6.

Viz poslední věta odpovědi k bodu 4.

K bodu 7.

Rozhodnutí o údržbě předmětné cesty bylo plně v kompetenci organizační složky Technické služby Tato složka o akci rozhodla. Schvalování Radou města ani Zastupitelstvem města neproběhlo, protože ho nebylo potřeba.

K bodu 8.

Opakovaně se uvádí, že: osobou provádějící práce a investorem bylo město Horažďovice, odborné zastřešení provádělo prostřednictvím svého odboru investic a rozvoje majetku a koordinaci prováděla organizační složka Technické služby města Horažďovice. Ing. Boček byl na základě uzavřené dohody pověřen pouze provedením některých úkonů, jeho činnost nebyla svým rozsahem ani obsahem veřejnou zakázkou ve smyslu zvláštního zákona.

DOPLNĚNÍ 04.02.2014

K bodu 1.

S ohledem na stanovisko KÚ Plzeňského kraje, ze dne 19.12.2013, zn.: DSH/19485/13, sp. zn. ZN3355/DSH/13 bylo zahájeno stavební řízení ve věci předmětné stavby. V jeho rámci budou informovány všechny dotčené osoby tak, jak stavební zákon a prováděcí předpisy ukládají. Vámi dovozovaná odpovědnost konkrétních osob nebyla stanovena.

K bodu 3.

V koordinaci Technických služeb města Horažďovice byly v dotazovaném období od 5.11.2013 do 20.11.2013 byly prováděny tyto práce: odstranění náletových dřevin, rozšíření komunikace, srovnání nivelety a urovnání povrchu. Ing. Boček prováděl uvedené úkony mimo odstraňování náletových dřevin. Pověřenou osobou za MÚ Horažďovice, odboru investic a rozvoje majetku, byl pan Pavel Matoušek.

K bodu 4.

Odkaz na odpověď k bodu 1. Zahájené stavební řízení bude respektovat nejen ustanovení §152, odst. (1) stavebního zákona i všechny ostatní platné právní předpisy.

K bodu 5.

Analýza vytěžené ornice byla dosud provedena ve dnech 4.12. až 23.12.2013 Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, který je nezávislou autoritou. Protokol o provedené analýze přikládáme v kopii v příloze tohoto přípisu. Ropné látky – v protokolu vyjádřené jako uhlovodíky (C10-C40) jsou pod detekčním limitem, který je na úrovni 10% max. přípustného limitu. Rovněž ostatní doprovodné chlorované a aromatické uhlovodíky (tetrachlorethen, trichlorethen a BTEX) nebyly nalezeny. Seznam všech nemovitostí ve vlastnictví města Horažďovice je veřejně dostupný v operátu katastru nemovitostí. Povolení KÚ k uložení vytěžené ornice nebylo vydáno, protože nebylo potřeba a je pravděpodobné, že třeba ani nebude. U vytěžené ornice nemělo město Horažďovice ani Technické služby města Horažďovice podezření na obsah ropných látek; toto podezření jste vyslovil ve svém dotazu pouze Vy. Jak se ukázalo, a je doloženo protokolem o analýze i zjištěním ČIŽP, skutečně obsah ropných látek nebyl zjištěn. Uložení vytěžené ornice na pozemky ve vlastnictví Ing. Bočka nebrání žádný právní předpis a není třeba povolení KÚ. K žádnému odcizení zeminy (což jste zřejmě myslel výrazem zcizení) nedošlo, není tedy důvod k podávání žádných trestních oznámení.

K bodu 7.

Právě s ohledem na stanovisko KÚ Plzeňského kraje, ze dne 19.12.2013 bude postupováno způsobem popsaným v odpovědi k bodu 1. Ani v tomto případě není třeba rozhodnutí zastupitelstva nebo rady, ale věc je plně v kompetenci organizační složky města a příslušného odboru. Za město Horažďovice jsou povolanými osobami místostarosta Jan Buriánek a za TS Marcela Benešová.

Rozhodnutí o údržbě předmětné cesty bylo plně v kompetenci organizační složky Technické služby Tato složka o akci rozhodla. Schvalování radou města ani zastupitelstvem města neproběhlo, protože ho nebylo potřeba.

K bodu 8.

Kopii dohody přikládáme.

K bodu 9.

Na oplocení nebyla žádná škoda zjištěna ani řešena.

K bodu 10.

Provedenými pracemi nebyla snížena kvalita komunikace, ale naopak zvýšena. Do původního, horšího stavu, komunikace uváděna nebude.

 

Doplnění 13.03.2014


Na základě vaší opětovné žádosti ze dne 25.02.2014 vám MÚ Horažďovice ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytuje následující požadované informace, přičemž obsahově zcela odkazuje i na svá předchozí sdělení ze dne: 29.11.2013, 08.01.2014 a 04.02.2014. K doplnění tam uvedených skutečností nyní MÚ uvádí:

K bodu 1.

S ohledem na stanovisko KÚ Plzeňského kraje, ze dne 19.12.2013, zn.: DSH/19485/13, sp. zn. ZN3355/DSH/13 bylo zahájeno stavební řízení ve věci předmětné stavby. V jeho rámci budou informovány všechny dotčené osoby tak, jak stavební zákon a prováděcí předpisy ukládají.

Vámi dovozovaná odpovědnost konkrétních osob nebyla stanovena.

K vaší výzvě na určování odpovědnosti osob podléhajících dotazovanému orgánu sdělujeme, že k tomu nejste v rámci výkonu práva na poskytnutí informací povolán, proto ji MÚ pomíjí.

K bodu 3.

V tomto bodu:

a) Sdělujete své poznatky a hodnocení činnosti Ing. Bočka, což není dotazem a proto to pouze bereme na vědomí, aniž bychom vámi uváděné skutečnosti hodnotili.

b) Žádáte o poskytnutí záznamů o kontrolách činnosti Ing. Bočka, pokud existují, k čemuž sdělujeme, že neexistují.

c) Vyzýváte k nápravě některých skutečností, k čemuž nejste v rámci výkonu práva na poskytnutí informací povolán, proto to MÚ pomíjí.

K bodu 4.

Váš dotaz na zajištění provedení a vyhodnocení „zkoušek a měření“ nelze odpovědět, protože je příliš obecný. Pokud na odpovědi trváte, definujte, jaké zkoušky a jaká měření máte na mysli.

K bodu 5.

V tomto bodu:

a) Upozorňujete na některé tam popsané skutečnosti, uvádíte, že nezpochybňujete některé tam popsané závěry, neuznáváte některé tam popsané analýzy a podotýkáte některé tam popsané skutečnosti. Tyto výroky nejsou dotazem a proto je pouze bereme na vědomí, aniž bychom je hodnotili.

b) Požadujete z každé skládky odebrat vzorek nezávislou organizací, k čemuž nejste v rámci výkonu práva na poskytnutí informací povolán, proto to MÚ pomíjí.

c) Požadujete odpověď na dotaz, jak se zemina dostala do vlastnictví Ing. Bočka, na což sdělujeme, že se do jeho vlastnictví nedostala a v jeho vlastnictví není.

d) Požadujete odpověď na dotaz, jaké má město ve vlastnictví či dispozici pozemky odpovídající pro uložení zeminy, na což sdělujeme, že určení konkrétních pozemků dosud nebylo provedeno, nelze je proto specifikovat.

e) Požadujete předložení „patřičných povolení“ KÚ Plzeňského kraje, na což sdělujeme, že váš dotaz je opět nekonkrétní, protože nespecifikuje jaká povolení máte na mysli, a je třeba jej tedy zpřesnit; přesto lze odkázat na odpověď v našem předchozím přípise, tedy že v dotazované věci nebylo třeba povolení KÚ, nebyla tedy opatřována a nelze je tudíž předložit.

K bodu 8.

V tomto bodu:

a) Upozorňujete na „zásadní rozpor mezi rozsahem prací, který je určen v dohodě a mezi rozsahem, který ing. Boček realizoval“ a žádáte sdělení postupu v této věci. K tomu uvádíme, že váš názor nesdílíme, dohoda byla řádně realizována, žádný další postup v této věci nebyl potřeba a nebyl proto činěn.

b) Žádáte „o výpis všech uzavřených smluv a dohod mezi městem Horažďovice a Ing. Bočkem od roku 2010 do 2014. K tomu sdělujeme, že mimo vám již poskytnutou dohodu o provedení prací, jiné smlouvy ani dohody s Ing. Bočkem město Horažďovice nemělo a k dnešnímu dni nemá.

K bodu 9.

Opětovně sdělujeme, že:

- ze strany MÚ ani města Horažďovice nebyla žádná škoda zjišťována, řešena ani vyčíslována,

- ze strany MÚ ani města Horažďovice nebyla žádná škoda odstraňována, ani hrazena.

Vámi citovaná formulace z dopisu místostarosty města vašemu právnímu zástupci uvádí informace, které nám sdělil Ing. Boček, přičemž více, než je v této formulaci uvedeno, nám známo není.

K bodu 10.

Opakovaně sdělujeme, že podle našich poznatků provedenými pracemi ani dopravními činnostmi nebyla znehodnocena žádná komunikace (váš opačný názor na našem stanovisku nic nemění).

Pokud vyzýváte k „odstranění této závady“ pak uvádíme že: jednak není co odstraňovat, jednak především nejste k takové výzvě v rámci výkonu práva na poskytnutí informací povolán, proto ji MÚ pomíjí.

Pokud jde o váš v závěru formulovaný požadavek na zveřejnění na internetových stránkách, sdělujeme, že s ohledem na známý kontext bude zveřejněna tato odpověď a bude tak naplněn požadavek zákona.

19.12.2013    Žádost o poskytnutí informace – zaslání investičních plánů města pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných zdrojů (název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil.Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele Město Horažďovice nemá schválený rozpočet pro rok 2014 a tudíž nelze informace poskytnout. Předpokládaný termín schválení rozpočtu je březen 2014. Po uvedeném termínu Vám, na základě žádosti, budou informace poskytnuty.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ