ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HORAŽĎOVICE – INFORMACE O VLASTNÍCÍCH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HORAŽĎOVICE – INFORMACE O VLASTNÍCÍCH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Územně analytické podklady ORP Horažďovice – informace o vlastnících technické infrastruktury.

Územně analytické podklady ORP Horažďovice – informace o vlastnících technické infrastruktury

Odbor výstavby a územního plánování – pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) v obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Horažďovice. Dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela stavebního zákona) § 166 odst. 2 pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Jev A067 – Technologický objekt zásobovaný vodou

- ČEVAK a.s. – grafická část, pasport

Jev A068 – Vodovodní síť

- ČEVAK a.s. – grafická část, pasport

Jev A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod

- ČEVAK a.s. – grafická část, pasport

- Správa železniční dopravní cesty s.o. – grafická část, pasport

Jev A070 – Síť kanalizačních stok

- ČEVAK a.s. – grafická část , pasport

Jev A071 – Výrobna elektřiny

- jev se nevyskytuje

Jev A072 – Elektrická stanice

- ČEZ Distribuce, a.s. - grafická část 1, grafická část 2pasport

Jev A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy

- ČEPS a.s. – grafická část 1, grafická část 2, grafická část 3, pasport

- E.ON Česká republika, s.r.o. – grafická část, pasport

- RWE GasNet, s.r.o. - grafická část, pasport

- ČEZ Distribuce, a.s. - grafická část 1, pasport 1grafická část 2, pasport 2

Jev A074 – Technologický objekt zásobování plynem

- RWE GasNet, s.r.o. - grafická část, pasport

- NET4GAS, s.r.o. - grafická část 1, grafická část 2, pasport

Jev A075 – Vedení plynovodu

- RWE GasNet, s.r.o. – grafická část 1, grafická část 2, pasport

- NET4GAS, s.r.o. - grafická část, pasport

Jev A076 – Technologický objekt zásobování jinými produkty

- jev se nevyskytuje

Jev A077 – Ropovod

- jev se nevyskytuje

Jev A078 – Produktovou

- jev se nevyskytuje

Jev A079 – Technologický objekt zásobování teplem

- Správa železniční dopravní cesty s.o. – grafická část, pasport

Jev A080 – Teplovod

- jev se nevyskytuje

Jev A081 – Elektronické komunikační zařízení

- jev se nevyskytuje

Jev A082 – Komunikační vedení

- České radiokomunikace a.s. (rádioreléová trasa) – grafická část , pasport

- NET4GAS, s.r.o., ČD Telematika a.s., ČEZ Distribuce a.s. (OP komunikačního vedení) - grafická část, pasport

- Ministerstvo obrany (OP radioreléové trasy - RRT) - grafická část

- CETIN a.s. (OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení) - grafická část 

- CETIN a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., České radiokomunikace a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (blíže neurčená komunikační zařízení) - grafická část

-CETIN a.s., NET4GAS s.r.o., CD Telematika a.s. (komunikační vedení) - grafická část 

Jev A083 – Jaderné zařízení

- jev se nevyskytuje

Jev A084 – Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

- jev se nevyskytuje

Jev A085 – Skládky

- jev se nevyskytuje

Jev A086 – Spalovna

- jev se nevyskytuje

Jev A087 – Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu

- jev se nevyskytuje

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ