POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2014 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2014

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2014

Datum Dotaz  Odpověď
17.1.2014 Žádost o poskytnutí informace o financování sdružených subjektů tělovýchovných jednot a sportovních klubů v roce 2013 prostřednictvím vašeho úřadu – vyplnění tabulky
 

2011

2012

2013

Rozpočet 2014

Příjmy z loterií

931.746

2.424.163

3.644.044

není schválen

Výdaje na sport celkem

10.762.001

26.272.177

9.362.917

 

z toho:

       

sportovní granty

-----

-------

-----

 

ostatní dotace do sportu

501.086

516.573

550.605

 

sportovní investice

1.473.332

18.127.858

-----

 
 14.3.2014 Žádost o poskytnutí informací vztahující se k veřejné stavební zakázce „Otavská cyklostezka – úsek Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole – č. 4 – Zářečí a to: kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem předmětné stavby a kopie nabídkového rozpočtu zhotovitele předmětné stavby  Požadované informace byly poskytnuty – zaslány datovou schránkou
 27.3.2014 Žádost o poskytnutí informací vztahující se k veřejné stavební zakázce „Otavská cyklostezka – úsek Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole – č. 4 – Zářečí a to: kopie všech dodatků smlouvy o dílo se zhotovitelem předmětné stavby a kopie zadávací dokumentace na zhotovení předmětné stavby Požadované informace byly poskytnuty – zaslány na CD nosiči
 18.4.2014 Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014 (seznam stavebních projektů, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele) 
   

ROK 2014

   

AKCE

Rozpočet/tis.

Popis akce

Soutěž

Realizace

Rekonstrukce a revitalizace náměstí

25.000

Rekonstrukce povrchů, vodovodních a kanalizačních řadů, veřejného osvětlení, sadové úpravy

5/2014

8/14 – 6/15

Komenského ul.- I/ 22_průtah HD

2.500

výměna vodovodu

4/2014

7-8/2014

Kulturní dům - zateplení

12.000

Zateplení objektu, výměna oken a dveří

7/2014

2015

Výměna oken a dveří bytových domů

4.000

výměna oken a dveří

5/2014

6-8/2014

Smuteční síň

500

Rekonstrukce sociálního zařízení

7/2014

8-9/2014

Parkoviště u ZŠ Blatenská

1.400

Vybudování parkovacího stání a obslužné komunikace

5/2014

7-8/2014

Prácheňské marionety

13.000

Rekonstrukce části zámeckých prostor, mobiliář

6/2014

10/14-5/15

Rekonstrukce obecní budovy –

H. Lhota

3.100

Celková rekonstrukce

6/2014

7-10/2014

Zámek čp. 11 - rekonstrukce bytové části

4.500

Oprava střechy, krovu, rozvodů, byt. jednotek

7/2014

8-9/2014

6.5.2014Žádost o poskytnutí informace zda bylo zahájeno správní řízení a v jakém stavu se záležitost nelegálního odtěžování (na účelové komunikaci v k.ú. Boubín) a ukládání zeminy na soukromé pozemky nachází

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, opatřením ze dne 06.01.2014 oznámil vlastníku stavby zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona, které se týkalo provádění stavebních prací na účelové komunikaci na p.p.č. 360/2 v k.ú. Boubín bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem. Současně speciální stavební úřad poučil vlastníka stavby o možnosti podat ve stanovené lhůtě žádost o dodatečné povolení stavby. Jelikož ve stanovené lhůtě stavebník (vlastník stavby) požádal o její dodatečné stavební povolení, speciální stavební úřad přerušil řízení o odstranění předmětné stavby a vede správní řízení o podané žádosti.

Záležitost nelegálního odtěžování a ukládání zeminy na soukromé pozemky je věcí Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí
15.5.2014Žádost o poskytnutí informací týkající se komunikace mezi správním orgánem a …………….. v souvislosti s hospodařením v lesích na pozemcích dle LV …. v k.ú. Malý Bor, kterých je spoluvlastnicí. Jedná se o komunikaci osobní, telefonickou a písemnou v letech 2003 až 2010V období 2003 až 2010 se na pracovní pozicireferenta vykonávajícího státní správu lesů na MěÚ v Horažďovicích vystřídaloněkolik pracovníků a o komunikacích osobních či telefonických, pokud senetýkají konkrétních správních řízení se nevedou žádné záznamy, proto správníorgán dnes nemůže jednoznačně sdělit zda k takovýmto komunikacímdocházelo. Co se týká archivace písemných dokumentů, správní orgán postupujepodle spisového a skartačního řádu MěÚ Horažďovice (směrnicí č. 2/2008), kterýurčuje u jednotlivých dokumentů způsob jejich skartace či archivace. Na základěvýše uvedených skutečností se správnímu orgánu podařilo v archivu dohledatjediný dokument, a to ze dne 12.08.2009 pod č.j. MH/13638/2009, ve věci:„Sdělení k dopisu ze dne 10.08.2009“, který obdržel správní orgán pouze navědomí a hlavním adresátem byla uvedena…………………... Toto sdělení bylo podepsáno ……………,………… a …………………..
11.6.2014   

Žádost o poskytnutí  informace na základě oznámení na úřední desce týkající se směny pozemků p.č. 247/2 v k.ú. Boubín za p.č. 142/2 a část pozemků p.č. 138, p.č. 142/10, p.č. 142/13 v k.ú. Boubín:

1) o jaké části pozemků se jedná (p.č. 138, p.č. 142/10, p.č. 142/13)

       2) jaké budou výměry

       3) kdo z účastníků bude hradit geodetické zaměření

4) za jakým účelem město provádí tuto směnu

Informace poskytnuta:


    1) jedná se o části pozemků oddělené z pozemků p.č. 138, p.č. 142/10, p.č. 142/13 v k.ú. Boubín, viz.kopie geometrického plánu (žadatel obdržel)

       2) převod části pozemku p.č. 138 o výměře 24 m2, p.č. 142/10 o výměře 111 m2, p.č. 142/13 o výměře 227 m2 v k.ú. Boubín, části pozemků sloučeny do nemovitosti p.č. 360/2 v k.ú. Boubín (viz.geometrický plán)

        3) geometrický plán bude hrazen z poloviny městem Horažďovice a z poloviny Ing. ……

4) směna je prováděna z důvodu rekonstrukce účelové komunikace na p.p.č. 360/2 v k.ú. Boubín, kdy při zaměřování bylo zjištěno, že stavba se nachází na pozemku třetí osoby

 

1.7.2014   Žádost o poskytnutí informace – jak pokračuje šetření ve věci nelegálního odtěžování zeminy na komunikaci p.č.360/2 v k.ú. Boubín a její ukládání na soukromé pozemky

Informace poskytnuta:

Odtěžení zeminy na komunikaci p.p.č 360/2 v k.ú. Boubín byla MěÚ, odborem ŽP vyhodnocená následujícím způsobem:

S ohledem na charakter území, zemina se na komunikaci evidentně dostala z povrchových vrstev z okolních pozemků půdní erozí. Okolní pozemky jsou součásti zemědělského půdního fondu.

Z důvodu, vyloučení možné kontaminace provozními kapalinami techniky a vozidel, která komunikaci využívají, bylo doporučeno provést chemický rozbor směsného vzorku zeminy tak, aby zahrnoval všechny požadované ukazatele, které při posuzování nakládání se zeminou a sedimenty jsou vyžadovány, a to jak dle přílohy 9 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky (přílohy 10.1) a vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Na základě protokolu byla hodnota AOX nadlimitní pro ukládání zeminy dle vyhlášky č 294/2005 Sb., která upravuje mimo jiné i využívání zeminy na povrchu terénu - ostatní plochu. Považujeme tento materiál za ornici, a proto její vrácení na zemědělskou půdu je žádoucí. Zemina byla uložena na zemědělskou půdu.

Pro aplikaci sedimentů na zemědělskou půdu dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. se ukazatel AOX nezjišťuje a neposuzuje. V dané záležitosti MěÚ, odbor ŽP neshledal porušení právních předpisů, a proto žádná šetření neprovádí.
 5.8.2014 Žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin podaných registračnímu úřadu  

Registračnímu úřadu MěÚ Horažďovice bylo podáno 109 kandidátních listin z 20 obcí patřících do našeho pověřeného obecního úřadu. Informace, které požadujete, budou uvedeny v registru kandidátů, který bude zveřejněn po uplynutí lhůty k registraci kandidátních listin v souladu § 6 Vyhlášky č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanoveních zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Tyto informace bude možné získat bezúplatně. Dle § 6 Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možné odkázat na poskytnutí informace k vyhledání a získání zveřejněné informace.

Pokud požadujete kopie kandidátních listin, tyto Vám budou moci být poskytnuty po projednání a registraci kandidátních listin dle § 23 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, avšak až po úhradě nákladů (tj. 293 Kč) dle sazebníku Města Horažďovice.
 8.9.2014 

Žádost o poskytnutí informací:

1. Dne 14.10.2013 jsem nalezl a odevzdal na služebnu Městské policie Horažďovice kotě šedé barvy (foto mám k dispozici), které jsem nalezl v ulici Prácheňská v Horažďovicích, k tomuto nálezu bylo přiděleno č.j.: MP-HD/58/2013/Z (viz. příloha DZ). Žádám vás o poskytnutí informací, kam bylo kotě předáno a kde se v současné době nachází a to pro kontrolu jeho umístění a kontrolu, zda s ním bylo zacházeno dle platných zákonů ČR.

2. Dne 04.09.2014 jsem nalezl a odevzdal na služebnu Městské policie Horažďovice kotě bílo mourovaté barvy (foto mám k dispozici), které jsem nalezl v ulici Loretská v Horažďovicích (viz. příloha DZ). Žádám vás o poskytnutí informací, kam bylo kotě předáno a kde se v současné době nachází a to pro kontrolu jeho umístění a kontrolu, zda s ním bylo zacházeno dle platných zákonů ČR
 

Požadované informace byly poskytnuty – zaslány datovou schránkou

1. Vámi předané kotě bylo strážníky Městské policie Horažďovice ještě téhož dne, po dohodě s Mgr. Pollakem, ředitelem Přírodovědné stanice DDM Horažďovice, Zářečská 639, umístěno do této stanice, k rukám ošetřovatelky zvířat paní Pánkové. Dle jejího sdělení Městské policii Horažďovice bylo toto kotě později předáno do péče náhradnímu majiteli, který o ně projevil zájem. 

2. Předané kotě bylo ještě téhož dne umístěno strážníky Městské policie Horažďovice do Přírodovědné stanice DDM Horažďovice, Zářečská 639, k rukám ošetřovatelky zvířat paní Pánkové, kde se dle zjištění Městské policie Horažďovice stále nachází a je o ně řádně pečováno.

 22.9.2014

 Žádost o poskytnutí informace v rámci tištěných periodik:

1. Identifikace současného vydavatele

2. Identifikace současného dodavatele periodika

3. Identifikace subjektu zajišťující distribuci periodika

4. Zda má dodavatel obsahu výslovně stanovenou povinnost postupovat dle § 4a tiskového zákona

5. Zda má samospráva zřízenou redakční radu (počet jejích členů, kdo ji ustanovil, zda je ustanovena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva

6. Zda zastupitelstvo vyhradilo určité pravomoci při vydávání

7. Zda má samospráva psaná pravidla pro tvorbu periodika

8. Informaci o tiskovém formátu

9. Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných periodik za rok

 

Informace poskytnuty (zveřejněna stručná verze) – celé znění vzhledem k rozsahu textu k nahlédnutí na MěÚ, č. dveří 105)

1. Město Horažďovice, IČ: 00255513

2. Dodavatelé obsahu jsou mimo města různí, obsah poskytují buď pravidelně nebo jednorázově

3. Částečně město Horažďovice na základě dohody o provedení práce – distribuce do schránek v Horažďovicích. Česká pošta, IČ: 47114983 – distribuce do schránek v částech obce – HD Předměstí, část ulice Plzeňská Horažďovice, obce Babín, Boubín, Komušín, Horažďovická Lhota, Třebomyslice, Veřechov, Svaté Pole

4. Postupuje dle Zásad pro vydávání zpravodaje Horažďovický obzor

5. Redakční rada má 4 členy, je jmenována radou města, 1 člen zastává funkci místostarosty, 1 člen zastává funkci tajemníka, 2 členové jsou zaměstnanci města Horažďovice. Redakční radu ustanovuje rada města, na základě schválených zásad je poradním orgánem rady města

6. Zastupitelstvo samosprávy žádné pravomoci nevyhradilo

7. Jsou vydány Zásady pro vydávání zpravodaje Horažďovický Obzor

8. Formát periodika je A4

9.  Roční náklad je 32 400 ks, tedy 2 700 ks měsíčně. Každoročně je vydáváno 12 čísel. Roční náklady hrazené samosprávou jsou cca 345.000 Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ