1. OBECNĚ O ODPADECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

1. OBECNĚ O ODPADECH
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

1. Obecně o odpadech

 

S veškerými odpady, které vznikají ať již v domácnostech (komunální odpad) nebo v podnikatelské sféře (živnostenský a průmyslový odpad) je nutno zacházet způsobem, který je stanoven zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

 

Hlavním strategickým materiálem v oblasti nakládání s odpady jsou Plány odpadového hospodářství, zpracované jak na celorepublikové, tak na krajské a místní úrovni. V těchto dokumentech je stanovená řada cílů, kterých jsou původci v určitých časových intervalech povinni dosáhnout.

Všechny cíle mají společného jmenovatele, a to významně snížit množství odpadu, který je nutno odstraňovat skládkováním, včetně výrazného snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky. Tyto strategické materiály nejsou vytvořeny přímo pro občana, ale na jejich základě je vytvořený systém nakládání s komunálním odpadem v obcích, a ten je pro občana závazný.

Strategické a plánovací materiály vychází ze základní hierarchie odpadů, která byla základným vodítkem při tvorbě koncepčních dokumentů a je základní myšlenkou jak politiky v odpadovém hospodářství, tak i příslušné legislativy.

Hierarchie odpadů je následující:

1.      předcházení vzniku odpadu

 

2.      využití odpadu -  materiálové

 

3.      využití odpadu - energetické (spalování s využitím energetického potenciálu, resp. tepla)

 

4.      odstranění odpadu - energetické (spalování bez využití tepla)

 

5.      odstranění odpadu - skládkování

 

Dle zákona o odpadech je každý povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, způsob využití či odstranění musí být v souladu se zákonem o odpadech.

Každý je povinen v mezích zákona zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Přičemž, materiálové využití odpadů má  vždy přednost před jiným využitím (např. energetickým).

Využití odpadu má vždy přednost před jeho odstraněním.

 

Za správné nakládání s odpady zodpovídá původce odpadu. Občan není považován za původce odpadu, nýbrž je jeho vlastníkem. Za původce komunálního odpadu, který vzniká na území obce nebo města je ze zákona považovaná příslušná obec či město.

 

            K zajištění plnění povinností Města Horažďovice, jako původce odpadu, byl vytvořen Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“. Ten byl vydán formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2001.

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města Horažďovice trvalý pobyt a dále pak pro fyzické osoby, které mají na území města Horažďovice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Systém nakládání s komunálním odpadem nastavil pro občany (fyzické osoby) pravidla, jak nakládat s komunálním odpadem, který vzniká v jejich domácnostech. Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem.

Městský systém nakládání s komunálním odpadem zahrnuje:

                        Sběrný dvůr

                        Kontejnerový sběr využitelných odpadů

                        Svoz směsného komunálního odpadu

 

Provoz tohoto systému není levná záležitost, v současné době občana stojí 480,- Kč ročně, náklady pro město jsou podstatně vyšší.

Kromě komunálních odpadů mohou občanovi vznikat i jiné odpady, které městský systém nakládání neřeší, např. stavební a demoliční odpady, autovraky… O tyto odpady se musí každý postarat sám v souladu se zákonem a na vlastní náklady.

 

Často si neuvědomujeme, v kolika situacích jsme to právě my, kteří rozhodujeme o tom kam se ten který druh odpadu dostane. Nastavená pravidla pro nakládání s odpady v našem městě, myslím, dávají každému možnosti, aby odpad, vzniku kterého nešlo zabránit, nekončil všechen v popelnicích a potažmo na skládkách.

Často neochotu třídit odpad zdůvodňujeme nedostatkem místa, malým počtem kontejnerů, nedostupným sběrným dvorem atd.. Přesto se třídění odpadu v mnoha domácnostech stává samozřejmostí.

A to je určitě optimistické!

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ