5. AUTOVRAKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

5. AUTOVRAKY
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

5. Autovraky

Autovraky jsou ve vztahu k občanovi specifickým druhem odpadu. Protože se nejedná o odpad komunální, je to jeden z důvodů, proč tyto odpady nejsou součástí městského systému nakládání s odpadem.

Autovrakem se rozumí úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.

(pozn. Odpadem se rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé skupiny odpadů).

Automobily jsou konstrukčně složitá zařízení. Skládají se z celé řady různých materiálů od železa, přes barevné kovy, plasty až po chemické sloučeniny, které zajišťují jeho chod, a proto je jejich likvidace velmi náročná. V okamžiku, kdy se automobil stává odpadem, vzniká nám povinnost se ho zbavit v souladu se zákonem. Autovrak představuje celou řadu odpadů: pneumatiky, olejové filtry, součástky obsahující polychlorované bifenyly, výbušné součásti (např. airbagy), brzdové destičky s obsahem azbestu, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, železné kovy, neželezné kovy, plasty, sklo apod.. Některé z těchto odpadů patří do kategorie nebezpečné odpady. S každým z těchto odpadů je nutno zacházet podle zákonných ustanovení.

Dále zákon říká, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je ze zákona povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Vlastník vozidla před jeho předáním podle předchozí věty, v případě nutnosti, je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškozuje nebo neohrožuje životní prostředí, nenarušuje estetický vzhled obce a krajiny a neohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, nebo ho předat přímo do zařízení ke sběru autovraků.

Zákon jasně stanoví povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků a povinnosti zpracovatele autovraků, který může nabídnout součásti autovraků výrobci, dovozci, popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci k opětovnému použití. Za kvalifikovaného zájemce se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a servis motorových vozidel v souladu se zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Zákon č. 103/2004 Sb., přinesl změny §§ 13 a 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tyto paragrafy upravují vyřazování automobilů z registru vozidel. S účinností od 1. května 2004 dochází při trvalém vyřazení vozidla ve smyslu § 13 zákona č. 56/2001 Sb. ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích na základě § 14 zákona č. 56/2001 Sb.. Vyřazením vozidla z registru se vozidlo stává autovrakem, protože již není určeno k provozu na pozemních komunikacích. Vlastníkovi vozidla při jeho odhlášení již nestačí „čestné prohlášení“ o fyzické likvidaci vozidla, ale musí vozidlo skutečně předat k odstranění osobě ze zákona oprávněné. Oprávněná osoba je povinná při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení původci, resp. vlastníkovi autovraku o jeho převzetí do zařízení. Náležitosti tohoto potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Oprávněná osoba má povinnost tento autovrak vykázat ve svých evidencích.

S tímto se setkáváme při odhlašování automobilů z registru vozidel. Příslušný silniční úřad po nás vyžaduje potvrzení o tom, že vozidlo bylo předáno k ekologické likvidaci.

Potvrzení o ekologické likvidaci autovraku Vám nemůže vystavit kdokoliv. Musí to být provozovatel zařízení ke sběru autovraků. Seznam zařízení, ve kterých lze odevzdat autovraky v souladu se zákonem a kde Vám současně vystaví potvrzení, které je nutné pro trvalé vyřazení vozidla, najdete na oficiálních stránkách Plzeňského kraje www.kr-plzensky.cz, v sekci Životní prostředí – Odpady. Tato zařízení jsou řádně povolena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dle našich informací jsou autovraky v těchto zařízeních odebírány zdarma v případě, že vlastník autovrak dopraví do zařízení sám a jsou kompletní. V případě odtahu autovraku do zařízení provozovatelem si provozovatel účtuje náklady spojené s odtahem. Převzetím autovraku do zařízení se původcem stává provozovatel zařízení, a tento je povinen s tímto odpadem naložit v souladu se zákonem. Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, pokud sám není zpracovatelem autovraků, musí zajistit předání autovraku výhradně zpracovateli autovraků.

Občané, popřípadě vlastníci starých automobilů by měli být opatrní při předávání svých vysloužilých nebo již dávno vyřazených automobilů různým subjektům, které ze zákona nejsou oprávněny k jejich převzetí. Pokud tak občan učiní, dopouští se tím přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč.

Pozn.: Nezřídka se stává, že vozidlo vyřazené z evidence před platnosti současných předpisů, kdy po nás nikdo nepožadoval potvrzení o ekologické likvidaci, v dobré víře prodáme nebo předáme někomu např. na náhradní díly. Ten dotyčný si auto odveze, odmontuje co potřebuje a zbytek nechá stát někde. Poslední vlastník vozidla bude brán k zodpovědnosti za nalezený autovrak, neboť předal odpad neoprávněné osobě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ