6. PRO PODNIKATELE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

6. PRO PODNIKATELE
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

6. Pro podnikatele

Informace pro podnikatele

 

Původcem odpadu je dle § 4 písm. p) zákona o odpadech právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

To znamená, že podnikající subjekty (právnické osoby, živnostníci, OSVČ) jsou ze zákona o odpadech původci odpadů, které vznikají při jejich podnikatelských aktivitách a vztahují se na ně všechny povinnosti původce, včetně evidencí.

Bez ohledu na to, jedná-li se o živnostenský, popřípadě průmyslový odpad anebo o odpad podobný komunálnímu je každý původce povinen s odpadem nakládat v souladu se zákonem a postarat se o tento odpad na své náklady.

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromaždování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

Jak postupovat při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zákon byl již několikrát novelizován. Úplné znění zákona o odpadech již ve znění poslední novely č. 264/2011 Sb. která je účinná od 31.08.2011 naleznete zde.

K zákonu o odpadech k provedení jednotlivých ustanovení bylo vydáno několik vyhlášek a nařízení vlády:

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (s polychlorovanými bifenyly)

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., Plán odpadového hospodářství České republiky

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu

terénu

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

 

Původce odpadu se při své činnosti nejčastěji setkává se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Znění zákonů, vyhlášek, nařízení vlády najdete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v záložce Legislativa.

 

Povinnosti původců odpadu jsou uvedeny zejména v § 16 zákona o odpadech, některé další pak najdeme i v jiných ustanoveních zákona. Na původce odpadu se vztahují i povinnosti uvedené v §§ 11 a 12 a dalších.

 

Povinnosti původce odpadů?

 

a)      předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nešlo zabránit musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a který je v souladu se zákonem o odpadech

 

b)     odpady zařazovat podle druhů a kategorie – k tomu se použije vyhláška č. 381/2001 Sb. – je zde stanoven postup pro zařazování odpadů. Táto vyhláška se zkráceně nazývá „Katalog odpadů“. Obecně se odpady rozdělují do dvou kategorií, na ostatní a nebezpečné. Pro účely evidencí a zařazování odpadů se ostatní odpady označují „O“ a nebezpečné „N“. Odpady obou kategorií se zařazují pod šestimístná katalogová čísla. Katalogová čísla označená v Katalogu odpadu hvězdičkou (*) za šestimístním číslem znamená, že se jedná o odpad nebezpečný.

Pokud je odpad znečištěn nebo smíšen některou se složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným (příloha 5 k zákona o odpadech), přesto původce má za to, že odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti (uvedené v příloze 2 zákona o odpadech), může v souladu s ustanovením § 7 zákona o odpadech požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Oprávněnou osobou k tomuto hodnocení je právnická nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví nebo Ministerstvem životního prostředí. Seznam těchto osob je vyvěšen na webových stránkách ministerstva životního prostředí www.env.cz  v záložce Odpadové hospodářství (proklikáním z Odpady – Nebezpečné odpady – až na  Pověřené osoby). Vyloučí – li pověřená osoba nebezpečné vlastnosti odpadu, může byt s takovým odpadem nakládáno jako s odpadem kategorie „Ostatní“, a to je pro původce odpadu méně finančně náročné.

 

c)      zajistit přednostní využití odpadů – to znamená, že odpad, vzniku kterého nešlo zabránit je původce povinen přednostně využít (ať již materiálově nebo energeticky). Využití musí být v souladu se zákonem. Materiálové využití odpadů má vždy přednost před využitím energetickým, samozřejmě, pokud jsou k tomu dány technické nebo ekonomické předpoklady.

 

d)     odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech je povinen předat oprávněné osobě k převzetí odpadů. Oprávněnou osobou se dle § 12 odst. 3 rozumí právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu je povinen si prověřit, zda osoba, které odpad předává je osobou oprávněnou.

Jak prověřim, že odpad předávám oprávněné osobě? Požádám oprávněnou osobu k předložení např. rozhodnutí příslušného krajského úřadu, kterým mu byl udělen souhlas s provozem zařízení pro nakládání s odpady nebo živnostenského listu, kterým prokáže, že podniká v oblasti nakládání s odpady.

 

e)     určit odpadového hospodáře (§ 15 zákona o odpadech) – vztahuje se pouze na původce v případě, že nakládají s nebezpečnými odpady v množství více než 100 t za rok v posledních dvou letech. Odpadový hospodář odpovídá původci za zajištění odborného nakládání s odpady. Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.

 

f)       shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud vzhledem k následnému využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce odpadu se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy upustit. To udělá na základě žádostí adresované příslušnému orgánu státní správy. Příslušným orgánem státní správy je obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud původce nakládá s nebezpečným odpadem v množství do 100 t ročně. Pokud nakládá s nebezpečným odpadem nad 100 t ročně, je příslušným orgánem k udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů příslušný krajský úřad. Příslušnost se posuzuje podle místa provozovny.

Na shromažďovacím prostředku nebezpečných odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu. Pro každý druh nebezpečného odpadu musí být zpracovaný identifikační list nebezpečného odpadu. Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu je dán v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Tento identifikační list by se měl nacházet v blízkosti shromažďovacího místa nebezpečného odpadu.

 

g)     ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. Pokud původci při jeho činnosti vznikají nebezpečné odpady, může s nimi nakládat pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Tím příslušným orgánem státní správy je obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud původce nakládá s nebezpečným odpadem v množství do 100 t ročně. Pokud nakládá s nebezpečným odpadem nad 100 t ročně, je příslušným orgánem k udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady příslušný krajský úřad. Příslušnost se posuzuje podle místa provozovny. Souhlas se uděluje na základě žádosti, který lze podat na formuláři, není však podmínkou. Důležité je, aby žádost obsahovala všechny náležitosti, taxativně vyjmenovány v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to:

o                   obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

o                   identifikační číslo žadatele bylo-li přiděleno,

o                   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

o                   kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

o                   jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst.6 zákona o odpadech, (pokud žadatel má podle § 15 zákona o odpadech povinnost tento institut určit),

o                   seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi,

 

h)     zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

 

i)        při přepravě nebezpečných odpadů v souladu s ustanovením § 40 je povinen jak odesílatel odpadu, tak i příjemce vyplnit evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (k tomuto účelu se použije příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která obsahuje i pokyny pro vyplnění a zasílání evidenčních listů, včetně lhůt,

 

j)        vést průběžnou evidenci odpadů (způsob a rozsah průběžné evidence je stanoven v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že průběžná evidence odpadu se vede podle přílohy č. 20, která se doplní o:

a)      datum a číslo zápisu do evidence

b)      jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence

Dle ustanovení tohoto paragrafu se průběžná evidence vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence odpadu se vede při každé jednotlivé produkci. Za jednotlivou produkci odpadu se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce. V případě, že se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech, při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

 

k)      v případě, že původce nakládal v kalendářním roce celkem s více než 100 kg nebezpečného odpadu anebo více než 100 t ostatního odpadu vzniká mu povinnost podávat roční hlášení ve smyslu § 39 zákona o odpadech. To, zda mu táto povinnost vznikla, či nikoliv, zjistí z průběžné evidence odpadu sečtením jednotlivých produkcí odpadů se všech provozoven dohromady. Pokud mu povinnost vzniká podává roční hlášení za každou provozovnu samostatně.

Roční hlášení o odpadech se podává do 15. února za předchozí kalendářní rok na formuláři, kterým je příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Naposled se tento listinný způsob ohlášení provede za rok 2010, a to podáním do 15.02.2011. Za rok 2011 a následujících letech podání hlášení v listinné podobě nebude možno akceptovat.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

V souvislosti s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů se roční hlášení a jiné ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech za rok 2011 s zákonným termínem ohlášení do 15.02.2012, musí ohlásit prostřednictvím systému ISPOP po předchozí registraci jak ohlašovatele, tak i provozovny v systému ISPOP. Veškeré podrobnosti naleznete na https://www.ispop.cz/.

 

 

Příklad: Pokud má původce např. 4 provozovny a dohromady ve všech provozovnách  mu vzniklo 12 t ostatního odpadu a 102 kg nebezpečného odpadu, vzniká mu jako původci povinnost podávat roční hlášení, protože byla splněná podmínka 100 kg nebezpečného odpadu. Hlášení podává za každou provozovnu zvlášť, bez ohledu na to, jestli v ní podmínka 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu byla splněná či nikoliv.

 

Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadu jako odpad podobný komunálnímu může na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Odpadem podobným komunálnímu se rozumí odpad, podobného složení jako komunální odpad, který vzniká původci odpadu z nevýrobní činností (v kancelářích, od zaměstnanců apod.).

Zkušenost a praxe ukazují, že řada původců systémy nakládání s komunálním odpadem obcí využívá, ovšem bez příslušné smlouvy s obcí. Pokud tak tomu je i ve Vašem případě, je nutno vědět, že tím dochází k porušení zákona o odpadech a dle § 66 je možno za tento skutek původci uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč.

 

Od dubna 2009 podnikající subjekty (právnické osoby, fyzické podnikající osoby) mohou využít místního sběrného dvora odpadů k bezplatnému odložení vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, podléhajících zpětnému odběru v rámci jeho provozní doby. Podmínkou je, že elektrozařízení budou kompletní! Na požádání Vám obsluha vydá doklad o převzetí elektrozařízení do místa zpětného odběru. V tomto jediném případě není potřeba mít smlouvu s obcí o využití systému nakládání s odpadem neboť elektrozařízení, podléhající zpětnému odběru, pokud jsou kompletní, nejsou považovaná za odpad. Jiné odpady od podnikajících subjektů ve zdejším sběrném dvoru nejsou odebírány!

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ