ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor životního prostředí

1.ŽÁDOST O SDĚLENÍ popř. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PDF DOC
2.Obecná žádost PDF DOC
3.1.Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu PDF  
3.2.Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob PDF  
3.3.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF  
3.4.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních PDF  
3.5.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu PDF  
3.6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu PDF  
3.7.Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu PDF  
3.8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF  
3.9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) PDF  
3.10.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky PDF  
3.11.Žádost o udělení souhlasu PDF  
3.12.Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení PDF  
3.13.Žádost o vyjádření PDF  
3.14.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl PDF  
3.15.Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav PDF  
3.16.Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému PDF  
3.17.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení PDF  
3.18.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně PDF  
3.19.Ohlášení vodních děl PDF  
3.20.Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF  
3.21.Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF  
3.22.Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF  
3.23.Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu PDF  
3.24.Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF  
3.25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF  
3.26 Žádost o vydání společného povolení
PDF 
4.1.Žádost o výjimečné povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK PDF DOC
4.2.Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.3.Zásah do významného krajinného prvku § 4 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.4.Žádost o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK PDF DOC4.6.Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin dle § 8 odst. 6 ZOPK
PDFDOC 
4.7.Oznámení o provedení náhradní výsadbyPDFDOC 
5.1.Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF PDF DOC
5.2.Žádost - uložení sedimentů na ZPF PDF DOC
5.3.Žádost o pochybnostech zda pozemek je nebo není součástí ZPF PDF DOC
5.4.Žádost o vyjádření k návrhu tras na ZPF PDF DOC
5.5.Oznámení realizace záměru ZPF PDF DOC 
5.6.Oznámení nezemědělského využití půdy, kratší než rok
PDFDOC 
6.1.Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF DOC
7.1.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 4 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.2.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 5 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.3.Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemky do 50 m od lesa PDF DOC
7.4.Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je nebo není PUPF PDF DOC
7.5.Žádost o dělení PUPFL o výměře pod 1 ha PDF DOC
7.6.Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL PDF DOC
7.7.Žádost o dělení a zároveň odnětí z PUPFLu PDF DOC
7.8.Žádost o prohlášení pozemku za PUPFL PDF DOC
7.9.Oznámení o konání hromadné sportovní akce v lese PDF DOC
7.10.Žádost o protokolární převzetí lesních hospodářských osnov PDF DOC
7.11.Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře PDF DOC
8.1.Návrh na ustanovení myslivecké stráže PDF DOC
8.2.Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře PDF DOC
8.3.Žádost o vydání loveckého lístku PDF
9.Žádost o vydání rybářského lístku PDF
10.Žádost o závazné stanovisko ke znečišťování ovzduší PDF DOC
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ