ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor životního prostředí

1.ŽÁDOST O SDĚLENÍ popř. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PDF DOC
2.Obecná žádost PDF DOC
3.1.Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru PDF
3.2.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému PDF
3.3.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF
3.4.Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF
3.5.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF
3.6.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF
3.7.Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností). PDF
3.8.Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF
3.9.Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu PDF
3.10.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF
3.11.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace PDF
3.12.Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu PDF
3.13.Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF
3.14.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF
3.15.Oznámení o užívání stavby vodního díla PDF
3.16.Žádost o povolení k užívání vodních děl PDF
3.17.Žádost o udělení souhlasu (§17 VZ) PDF
3.18.Žádost o vyjádření (§18 VZ) PDF
3.19.Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF
3.20.Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF
3.21.Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF
3.22.Žádost o stanovení způsobu podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF
3.23.Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu PDF
3.24.Ohlášení - příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb PDF
3.25.Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu PDF
4.1.Žádost o výjimečné povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK PDF DOC
4.2.Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.3.Zásah do významného krajinného prvku § 4 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.4.Žádost o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.5.Žádost - zalesnění pozemku PDF DOC
5.1.Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF PDF DOC
5.2.Žádost - uložení sedimentů na ZPF PDF DOC
5.3. Žádost o pochybnostech zda pozemek je nebo není součástí ZPF PDF DOC
5.4. Žádost o vyjádření k návrhu tras na ZPFPDFDOC
5.5. Oznámení realizace záměru ZPFPDFDOC 
6.1.Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF DOC
7.1.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 3 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.2.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 4 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.3.Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemky do 50 m od lesa PDF DOC
7.4.Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je nebo není PUPF PDF DOC
7.5.Žádost o dělení PUPFL o výměře pod 1 ha PDF DOC
7.6.Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL PDF DOC
7.7.Žádost o dělení a zároveň odnětí z PUPFLu PDF DOC
7.8.Žádost o prohlášení pozemku za PUPFL PDF DOC
7.9.Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 20……. ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.10.Oznámení o konání hromadné sportovní akce v lese PDF DOC
7.11.Žádost o protokolární převzetí lesních hospodářských osnov PDF DOC
7.12.Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře PDF DOC
8.1.Návrh na ustanovení myslivecké stráže PDF DOC
8.2.Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře PDF DOC
8.3.Žádost o vydání loveckého lístku PDF
9.Žádost o vydání rybářského lístku PDF
10.Žádost o závazné stanovisko ke znečišťování ovzduší PDF DOC
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ