ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor životního prostředí

 

1.1. Žádosti o jednotné enviromentální stanovisko (JES)

PDF

DOC

1.2. Žádost o předběžnou konzultaci k záměru

PDF

DOC

1.3. Informace k jednotnému enviromentálnímu stanovisku (JES)

PDF

DOC

2.1. ŽÁDOST O SDĚLENÍ popř. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PDF

DOC

2.2. Obecná žádost

PDF

DOC

3.1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

PDF

 

3.2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob

PDF

 

3.3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

PDF

 

3.4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

PDF

 

3.5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF

 

3.6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

PDF

 

3.7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

PDF

 

3.8. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

PDF

 

3.9. Žádost o udělení souhlasu

PDF

 

3.10. Žádost o vyjádření

PDF

 

3.11. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

PDF

 

3.12. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

PDF

 

3.13. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

PDF

 

3.14. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

PDF

 

3.15. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

PDF

 

4.1. Žádost o výjimečné povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK

PDF

DOC

4.2. Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 ZOPK

PDF

DOC

4.3. Zásah do významného krajinného prvku § 4 odst. 2 ZOPK

PDF

DOC

4.4. Žádost o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK

PDF

DOC

4.5. Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin dle § 8 odst. 6 ZOPK

PDF

DOC

4.6. Oznámení o provedení náhradní výsadby

PDF

DOC

5.1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF

PDF

DOC

5.2. Žádost - uložení sedimentů na ZPF

PDF

DOC

5.3. Žádost o pochybnostech zda pozemek je nebo není součástí ZPF

PDF

DOC

5.4. Žádost o vyjádření k návrhu tras na ZPF

PDF

DOC

5.5. Oznámení realizace záměru ZPF

PDF

DOC

5.6. Oznámení nezemědělského využití půdy, kratší než rok

PDF

DOC

6.1. Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

PDF

DOC

7.1. Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 4 z.č. 289/1995 Sb.

PDF

DOC

7.2. Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 5 z.č. 289/1995 Sb.

PDF

DOC

7.3. Žádost o závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 z.č. 289/1995 Sb.
PDFDOC

7.4. Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je nebo není PUPF

PDF

DOC

7.5. Žádost o dělení PUPFL o výměře pod 1 ha

PDF

DOC

7.6. Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL

PDF

DOC

7.7. Žádost o dělení a zároveň odnětí z PUPFLu

PDF

DOC

7.8. Žádost o prohlášení pozemku za PUPFL

PDF

DOC

7.9. Oznámení o konání hromadné sportovní akce v lese

PDF

DOC

7.10. Žádost o protokolární převzetí lesních hospodářských osnov

PDF

DOC

7.11. Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře

PDF

DOC

8.1. Návrh na ustanovení myslivecké stráže

PDF

DOC

8.2. Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře

PDF

DOC

8.3. Žádost o vydání loveckého lístku

PDF


9. Žádost o vydání rybářského lístku

PDF


10. Žádost o závazné stanovisko ke znečišťování ovzduší

PDF


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ