FINANČNÍ POMOC NA OBNOVU PAMÁTEK (DOTACE A PŘÍSPĚVKY) | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

FINANČNÍ POMOC NA OBNOVU PAMÁTEK (DOTACE A PŘÍSPĚVKY)

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Finanční pomoc na obnovu památek (dotace a příspěvky)

Obce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

 

1. Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka.

 

Dotace města Horažďovice

Město Horažďovice podporuje obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši předepsaných podílů u schválených akcí. Financuje nebo spolufinancuje obnovu kulturních památek ve vlastnictví města. Na základě individuálních žádostí může podpořit obnovu kulturních památek jiných vlastníků. Speciální dotační titul ani fond pro obnovu památek ale město nemá.

Dotace Plzeňského kraje

Každoročně aktualizuje krajský úřad.

Plzeňský kraj poskytuje dotace na obnovu kulturních památek – v případě restaurování a na obnovu staveb drobné architektury místního významu. Nová koncepce péče o památky zahrnuje možnost podpory financování nemovitostí na území MPR a MPZ, které nejsou kulturními památkami.

Krajský úřad Plzeňského kraje - www.plzensky-kraj.cz, tel: +420 377 195 616 (Mgr. Michael Bašta)


2. Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů:

Příspěvky a dotace Ministerstva kultury ČR

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury).

Ministerstvo kultury ČR - www.mkcr.cz, tel.: +420 257 085 430

·         Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

·         Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Tento program je v rámci komplexní péče o památkový fond v ČR určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí  na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.


·         Havarijní program

Finanční prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky.  Program je určen zejména na statické a celkové stavební zajištění kulturních památek, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

·         Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ