PROGRAM REGENERACE MPZ HORAŽĎOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

PROGRAM REGENERACE MPZ HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Program regenerace MPZ Horažďovice

Od doby schválení celostátního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón usnesením vlády ČR č. 209 dne 25. března 1992 se stal Program účinným nástrojem, který slouží k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturních památek.

Město Horažďovice je do Programu zapojeno od začátku, od roku 1992.

Zdroje a podíly v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ČR

Zdroje

 

Města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50%

min. 40%

Rozpočet města

0

min. 10%

Prostředky z Programu regenerace

max. 50%

max. 50%

 

Výjimky ze stanovených podílů jsou možné pro národní kulturní památky a restaurování až do 100 % nákladů.

Rezervu programu je možné použít rovněž na záchranu významných památkových hodnot nebo významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně ve městě se zpracovaným a schváleným programem regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb., m. s., ve znění rozpočtových pravidel ČR.

Významným impulzem pro regeneraci MPR a MPZ je každoročně vyhlašovaná Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR, kde vítězné město získává titul Historické město roku a odměnu 1 mil. Kč.

Přihlášení do programu pro roky 2021 až 2025

Město Horažďovice oznamuje vlastníkům  nemovitých  kulturních  památek, které  se  nacházejí  na území Městské památkové zóně (MPZ) Horažďovice, že mají možnost přihlásit se do  dotačního Programu regenerace MPZ Horažďovice pro rok 2021 a výhledově na další 4 roky (tj. do roku 2025).


Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat  na zvýšené památkové  náklady  spojené  se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí  nemovité  kulturní  památky:  obnova fasády,  obnova střešní krytiny,  oprava krovů,  statické zajištění památkově hodnotných  konstrukcí objektu, restaurování, oprava – repase – repliky – oken a dveří.

 

Příspěvek se nevztahuje na: modernizace  bytového  fondu  a   zřizování   nových   bytových jednotek,  půdní   vestavby,   technické   zařízení   budov,  výměny   oken  a   dveří   (pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.


Žádosti se přijímají  u  MěÚ Horažďovice, odbor památkové  péče, školství a kultury  do 31.08.2020 na   předepsaném  tiskopisu,  který  je  k  dispozici   na  tomto  odboru, nebo na webových stránkách Města  Horažďovice.

Příloha: Program regenerace městské památkové zóny Horažďovice na období 2021 - 2025 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ