USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 2 ZE DNE 19.12.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 2 ZE DNE 19.12.2006

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 2 ze dne 19.12.2006

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                                          


2.  zasedání zastupitelstva města

 konané dne 19.12.2006 v 18  hod.

           v Kulturním domě v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města:

 

Zastupitelstvo města:

 

1. schvaluje program zasedání

 

2. zvolilo ověřovatele zápisu: MUDr. František Koc, Ing. Ivan Breindl

 

3. zvolilo pracovní skupinu: Miroslava Jordánová, MUDr. Zdeněk Marek, František Roubal

 

4. schvaluje zápis a  plnění usnesení  z 1. zasedání  ZM dne 1.11.2006


5. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění

    pozdějších předpisů :

             I.  zřizuje       a) finanční  výbor

                                   b) kontrolní výbor       

            II.  jmenuje do funkce

                                   a) členy finančního výboru

Ing. Jaroslava Vávrová, Bohuslava Slavíčková,

Ing. Martin Grolmus, Mgr. Petr Roubal 

 

                        b) členy kontrolního výboru:

                        RNDr. Hana Mazancová, MUDr. Jan Jehlík

                                   Ing. Josef Hříšný,  František Roubal

                                   Václav Fuščič, Vladimír Cvach

 

6. bere na vědomí  informaci Ing. Pokorného (technického ředitel firmy Rumpold) týkající se

   odpadového hospodářství

 

7. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

8. schvaluje činnost rady města v uplynulém období dle přednesené zprávy

 

9. bere na vědomí  informaci Františka Kříže – předsedy Komise k projednávání přestupků

    města Horažďovice

 

10. schvaluje 3. rozpočtovou změnu v r. 2006, tj. rozpočtová opatření č.  50 - 87

 

11. schvaluje  pravidla rozpočtového provizoria na rok 2007

 

12. schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého seznamu

      v celkové  hodnotě   173.676,- 

 

13. schvaluje svěření některých úkolů místostarostovi

-         řízení a kontrola  příspěvkových  organizací a organizačních složek města

-         zodpovědnost za archivaci zápisů a usnesení z jednání ZM a RM vč. příslušných písemností

-         příprava zpráv pro ZM o činnosti RM v uplynulém období

-         vedení komise zástupců části obce

-         vedení příspěvkové komise

-         vedení přehledu o práci komisí

-         zodpovědnost za vydávání Horažďovického obzoru

 

14. ZM  ve smyslu § 84 odst. 2 písm. o)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

     stanovuje tyto měsíční odměny neuvolněným členům ZM:

 

S platností od 1. listopadu  2006 :

člen rady                                                    1.150,- Kč

člen zastupitelstva                                          450,- Kč     

 

S platností  od 1. prosince 2006:

předseda výboru nebo komise rady               900,- Kč

člen výboru nebo komise                               750,- Kč                             

 

Dle §  77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích  schvaluje  poskytnutí měsíční odměny  neuvolněnému členu  ZM  do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce 

 

15. doporučuje radě města jednat s firmou Max Bögl & Josef Krýsl o ukončení Smlouvy o

      nájmu nemovitostí ze dne 6.4.2001 a dodatku  ke smlouvě č. 1 ze dne 26.7.2001

                              

 

 

 

 

 

     ……. ……………………..                                                         …………………………

         Ing. Ladislav Lenský                                                                    Mgr. Jindřiška Jůdová

                místostarosta                                                                               starostka

 
 
      

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ