OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2006 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A OSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2006 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A OSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů

Město Horažďovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 19.12.2006 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

  1. Město Horažďovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
  2. Správu místního poplatku vykonává Městský úřad Horažďovice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatníkem je:

a)      fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

b)      fyzická osoba, která má na území města Horažďovice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Oznamovací povinnost

           

1.      Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2.      V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 4

Sazba poplatku

 

1.      Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 480,- Kč ročně a je tvořena

a)      z částky stanovené ve smyslu ust. § 10 b odst.3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 230,-Kč za kalendářní rok

b)      z částky stanovené ve smyslu ust. § 10 b odst.3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady a rozúčtování na osobu jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

2.      Vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci platí ročně poplatek odpovídající poplatku za jednu osobu.

3.      Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně místa trvalého pobytu nebo ke změně ve vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav k poslednímu dni toho měsíce, v jehož průběhu ke změně došlo. Zanikne-li poplatková povinnost, zjištěný přeplatek se vrátí na základě žádosti poplatníka činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

1. Poplatek je splatný v pololetních splátkách bez vyměření vždy do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

      1.   Od poplatku je osvobozen vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud má ve městě současně trvalý pobyt.

      2.   Rodina, která má více než čtyři členy s trvalým pobytem v jedné domácnosti a za kterou odvádí poplatky společný zástupce, zaplatí za pátého a každého dalšího člena polovinu roční sazby poplatku dle Čl. 4 odst. 1.

3.      Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt a trvale se zdržuje mimo území ČR.

Čl. 7

 Ustanovení přechodná a závěrečná

 

1.      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit řádně nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2.      Pokud poplatník nebo osoba uvedena v čl. 2 této vyhlášky nesplní povinnost stanovenou vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3.      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

4.      Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

Čl. 8

Zrušující ustanovení

 

            Touto vyhláškou se zrušuje VYHLÁŠKA č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Čl. 9

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 2. 2007

Ing. Ladislav    L e n s k ý                                                       Mgr. Jindřiška J ů d o v á

                místostarosta města                                                        starostka města

                     Město Horažďovice

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č.2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2005 a rozúčtování na 1 poplatníka :

Celkové náklady zaplacené za netříděný odpad v roce 2005

            2 257 597 Kč

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1.1.2006

5 717      

Počet vlastníků nemovitostí sloužících k individuální rekreaci

130 

celkem poplatníků

5 847

Náklad na 1 poplatníka

                     386 Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ