USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 3 ZE DNE 7.3.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V HORAŽĎOVICÍCH Č. 3 ZE DNE 7.3.2007

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 3 ze dne 7.3.2007

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ.

                                                          


3.  zasedání zastupitelstva města

 konané dne 7.3.2007  v 18  hod.

           v Kulturním domě v Horažďovicích

 

Usnesení

 

Zastupitelstvo města:

 

1. schvaluje   ověřovatele zápisu:  RNDr. Hanu Mazancovou a PhDr. Jana Koubu

 

2. schvaluje  pracovní komisi: Jana Buriánka, Mgr. Naděždu Chládkovou, Karla Šťastného

 

3. schvaluje program zasedání

 

4. schvaluje zápis a  plnění usnesení  z 2. zasedání  ZM dne 19.12.2006


5. schvaluje činnost rady města v uplynulém období

 

6.  a) pověřuje Finanční výbor přepracováním vyhlášky č. 4/1996 týkající se Fondu rozvoje

          bydlení

      b) bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 13. a 19.2.2007

 

7.  bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 12.2.2007

 

8. a) schvaluje změnu: snížit neinvestiční rezervu o  50.000,- Kč,  snížit příspěvek na provoz sportovního areálu o 100.000,- Kč  a zařadit do rozpočtu 150.000,- Kč na opravu střechy  v areálu Lipky

     b) neschvaluje navýšení příspěvku o 300.000,- Kč Fotbalovému klubu Horažďovice

     c) neschvaluje  navýšení příspěvku  o 600.000,- Kč pro základní školy

     d) schvaluje rozpočet města na r. 2007 upravený dle schválené změny

     e) souhlasí s jednáním o zajištění dlouhodobého (6 let) investičního úvěru 30 mil. Kč

     f)  souhlasí, aby rada města prováděla rozpočtová opatření během roku 2007 z investiční

         rezervy města na akce:    vodovod + kanalizace, chodníky a veř. osvětlení Blatenská ul.

                                               MŠ Loretská vzduchotechnika

                                               ZŠ Blatenská – školní jídelna

                                               TI 50 BJ Šumavská  - Okružní

                                               Okružní ulice – I. etapa

    g) souhlasí, aby rada města prováděla ostatní rozpočtová opatření  během roku 2007, každé

        v rozsahu max. 260.000,- Kč

 

9. schvaluje   rozpočtový   výhled  na  r. 2007 – 2013,  který  nahrazuje  rozpočtový    výhled

    schválený ZM 22.6.2005 na rok 2006-2010

 

 

10. schvaluje Protokol ze dne 27. února 2007 o výběrovém řízení na půjčku z Fondu rozvoje

      bydlení, tj. souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

         s paní K…….. Š…………, ……….     70.000,- Kč    (4 roky, 4 %) 

 

11. schvaluje novou dvousložkovou cenu vodného a stočného platnou od 1.4.2007

 

 

 

 

Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

 (Kč/m3)

(m3/hod.)

Počet

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

1 020

316

49

365

17,06

18,83

35,89

6,0

27

1 195

118

1 313

10,0

12

2 598

196

2 794

15,0

1

4 811

294

5 105

55,0

1

34 642

1 077

35 719

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů:

 

 

 

1m3

...........

18,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 

 

 

 

 

12. schvaluje  vyřazení  hmotného  investičního  majetku  (radiostanice) v  celkové pořizovací

      ceně 119.518,- Kč

 

13. bere  na  vědomí   podání   žádosti  Úřadu  pro  zastupování státu  ve  věcech  majetkových

       Klatovy o bezúplatný převod pozemků bývalého  areálu kláštera do vlastnictví města

 

14. souhlasí  s  postupem  rady  města  ve  věci  týkající  se  neplatnosti   a  výpovědi  stávající

      Smlouvy  s  firmou  Max  Bögl  a  Josef  Krýsl

 

15. schvaluje předloženou zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Ve    smyslu jejího  bodu č. 4  rozhodlo o pořízení změny dosavadního územního plánu města Horažďovice (areál bývalého kláštera) na plochy pro občanské vybavení a veřejné prostranství ( § 6 a §7  vyhl.č. 501/2006) s vyloučením staveb a zařízení pro obchodní prodej.  Zároveň rozhodlo ve smyslu ust. § 55 odst. 2) citovaného zákona při pořízení změny upustit od zadání i konceptu a zpracovat přímo návrh změny.

      Pořízením změny pověřuje odbor výstavby a územního plánování.

 

16. bere  na vědomí  Zprávu o činnosti komise pro projednání přestupků Města Horažďovice

                             

 

 

 

     ……. ……………………..                                                         …………………………

         Ing. Ladislav Lenský                                                                    Mgr. Jindřiška Jůdová

                místostarosta                                                                               starostka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ