POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2024 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2024

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2024

 Datum podání žádosti Dotaz Odpověď

30.05.2024

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí dokumentů uvedených v rozhodnutí ze dne 01.06.2007, zn. 8871/2205/roz. a to:
• Rozhodnutí č.j. VLHZ 414/89-235 z 14.03.1998
• Rozhodnutí č.j. Vod 176/61-ŠM z 30.05.1961
• čestné prohlášení obce Nalžovské Hory o vlastnictví vodních zdrojů
• pasport stavby Vojenský vodovod Nalžovské Hory.

Informace poskytnuta
Zasláno Rozhodnutí č.j. Vod 176/61-ŠM ze dne 30.05.1961. Ostatními písemnostmi Městský úřad Horažďovice nedisponuje.

20.05.2024

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska či obdobného úkonu nadepsaného orgánu jako dotčeného orgánu, kterým byl posuzován doposud nerealizovaný záměr umístění větrných elektráren v katastrálních územích nacházejících se na území obcí Chanovice, Kasejovice, Nezdřev a Oselce, to vše v Plzeňském kraji, okres Plzeň-jih a okres Klatovy.

Informace poskytnuta
Pod ORP Horažďovice spadá z vyjmenovaných obcí pouze obec Chanovice. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice nevydal ve věci umístění větrných elektráren v katastrálních územích nacházejících se na území obce Chanovice žádné závazné stanovisko.

24.05.2024

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o přístup k informaci o základních stavebních, územních a kolaudačních požadavcích a podkladech u stavby na pozemku č. 96/13 v obci Těchonice pro další právní náležitosti.

Informace poskytnuta:
Základní požadavky na výstavbu nejen na pozemku p.č. 96/13 v k.ú. Těchonice jsou v České republice dány stavebním zákonem (č. 283/2021 Sb.). Dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterých se v přechodném období, které trvá od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Umisťování staveb a dalších záměrů je rovněž je v celé České republice regulováno Politikou územního rozvoje České republiky a na úrovni krajů zásadami územního rozvoje kraje.
V daném případě pro pozemek p.č. 96/13 v k.ú. Těchonice a pro stavby na něm je závazný Územní plán Nalžovské Hory. Územním plánem Nalžovské Hory je předmětný pozemek. určen pro funkční využití "Plochy smíšené obytné venkovské - SV" s hlavním využitím - bydlení obyvatel, spojené s hospodářským využíváním objektů a pozemků.
Územní plán Nalžovské Hory je k dispozici na internetových stránkách města Nalžovské Hory nebo na internetových stránkách města Horažďovice pod ikonou územní plánování.

02.04.2024

Žádost o poskytnutí informace
Vydaná rozhodnutí územního a stavebního řízení pozemních staveb (budov) pro právnické osoby (nezasílat infrastrukturu) za období 01.01.2024,
12.04.2024 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení. Po uhrazení poplatku 21.05.2024 informace poskytnuta.

Informace poskytnuta po uhrazení poplatku zde: - tabulka

03.05.2024

Žádost o poskytnutí informace:
Žádáme o sdělení, zda na pozemku par. č. 1926 – ostatní plocha v k.ú. Nalžovské Hory je evidován vodní zdroj a je evidováno ochranné pásmo vodního zdroje. Pokud ano, žádáme o poskytnutí příslušných rozhodnutí k odběru vody, stanovení ochranného pásma vodního zdroje, kolaudaci.

Informace poskytnuta
Zasláno rozhodnutí MěÚ Horažďovice ze dne 01.06.2007, kterým je na předmětném pozemku povolen odběr podzemní vody. V tomto řízení byl předložen a schválen pasport stavby vodního díla „Vojenský vodovod Nalžovské Hory“. Dokumentaci ochranného pásma k tomuto vodnímu zdroji na našem úřadu neevidujeme a vzhledem k dataci vzniku vodovodu by měl být dokument vydán ONV v Klatovech.

24.04.2024

Žádost o poskytnutí informace:
Žádáme o sdělení, z jakých zdrojů jsou hrazeny veškeré náklady na pozici vedoucího odboru životního prostředí. Pokud jsou náklady hrazeny z více zdrojů, žádáme o sdělení, kolik procent je hrazeno z kterého zdroje.

 Informace poskytnuta
Obecně platí, že náklady na pracovníky MěÚ, tedy i na pozici vedoucího odboru životního prostředí jsou hrazeny z rozpočtu města.

21.01.2024

Žádost o poskytnutí informace zde:
Zabezpečení přípravy občanů k obraně státu

 

Informace poskytnuta zde
01.01.2024Žádost o poskytnutí informace zde
Vydaná rozhodnutí územního a stavebního řízení
05.01.2024 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 200 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení.
Informace poskytnuta po uhrazení poplatku zde
Seznam staveb zde
04.01.2024Žádost o poskytnutí informace zde
Fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 MW a vyšším
Informace poskytnuta zde
01.01.2024  
Investiční plány města
08.01.2024 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí podrobnější informace (dle požadavku v žádosti) požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 400 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení
Informace poskytnuta zde
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ