| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

OZV č. 1 /2004 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

                                                                       

Obecně závazná vyhláška města Horažďovice

č.    1 /2004

 

o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Zastupitelstvo Města Horažďovice vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení ) v platném znění  a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Základní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

 

§ 2

Dvousložková úhrada vodného a stočného

 

Dvousložková forma úhrady je tvořena :

a)      pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a

b)      pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod.

 

§ 3

Úhrada vodného a stočného

 

Vodné a stočné stanovené podle § 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených Městem Horažďovice, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

§ 4

Závěrečná ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, v souladu s ustanovením § 12 zákona                           č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), dnem 1.května 2004.

 

 

V Horažďovicích  dne  31.3.2004

 

 

 

   …………………………….                                                                …………………………….

          Jan Buriánek                                                                                           Václav Trčka

   místostarosta města                                                                     starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ