| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Nařízení č. 1/2005 města Horažďovice, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve městě Horažďovice

 


 


Město Horažďovice


 


Nařízení č. 1/2005,


kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ve Městě Horažďovice


 


Rada města Horažďovice se na svém zasedání dne 6. 4. 2005  usnesením č. 71/6 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:


 


Čl. 1


Vymezení oblastí obce


 


(1) Oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:


a)      k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,


b)      k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo jinou aktivitu ve vymezené oblasti obce nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo jinou aktivitu ve vymezené oblasti obce, jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


 


(2) Oblasti obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k účelům uvedeným v § 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


 


 


Čl. 2


Placení sjednané ceny


 


(1) Sjednaná cena se platí:


a)      v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení prostřednictvím parkovacích hodin, v době :


pondělí – pátek       8.00 - 18.00 hodin


sobota                     8.00 - 12.00 hodin


 


Výše ceny za stání silničních motorových vozidel je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích.


 


b)      v případě uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. b)  tohoto nařízení zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Městský úřad Horažďovice.


 


 


 


Výše ceny za státní silničních motorových vozidel držitelů předplatní parkovací karty je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného ceníku za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích.


 


(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.


 


 


Čl. 3


<h6 align="center" style="text-align: center; margin-right: -5.4pt;">Účinnost

 


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.05.2005.


 


 


 


 


 


 


                                                   


                      …………….                                                                                   ………………


                       Jan Buriánek                                                                                 Václav Trčka


                       místostarosta                                                                                      starosta


 


 


 


 


 


    Příloha č. 1 k nařízení č. 1 /2005


 


 


Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin


 


 
    
                                                                   
      
          
          

Část obce

          
          
          

font-size: 10pt

'>Místní komunikace

          
          
          

Stručný popis vymezující místní komunikaci nebo její úsek

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Mírové náměstí

          
          
          

V prostoru náměstí dle DZ

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Ul. Hradební

          
          
          

V prostoru za kostelem sv. Petra a Pavla

          
      
  


 


                                        


 


Příloha č. 2 k nařízení č. 1/2005


 


 


Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo, provozovnu nebo jinou aktivitu ve vymezené oblasti obce nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo jinou aktivitu ve vymezené oblasti obce


 


 


 
    
                                                                                                               
      
          
          

Část obce

          
          
          

font-size: 10pt

'>Místní komunikace

          
          
          

Stručný popis vymezující místní komunikaci nebo její úsek

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Mírové náměstí

          
          
          

V prostoru náměstí dle DZ

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Ul. Hradební

          
          
          

V prostoru za kostelem sv. Petra a Pavla

          
      
      
          
          

 

          
          
          

 

          
          
          

 

          
      
      
          
          

 

          
          
          

 

          
          
          

 

          
      
  


 


Příloha č. 3 k nařízení č. 1/2005


 


 


Vymezení oblastí obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k účelu uvedeným v § 23 odst. a. písm. a) až c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


 


 
    
                                                                                                               
      
          
          

Část obce

          
          
          

font-size: 10pt

'>Místní komunikace

          
          
          

Stručný popis vymezující místní komunikaci nebo její úsek

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Ul. Plzeňská 

              

          
          
          

Parkoviště „U kina“

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Ul. Příkopy

          
          
          

Parkoviště „Tržnice“

          
      
      
          
          

Horažďovice

          
          
          

Ul. Komenského

          
          
          

Parkoviště „U Hlaváčků“

          
      
      
          
          

 

          
          
          

 

          
          
          

 

          
      
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


Město Horažďovice


 


Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích


 


Rada města Horažďovice se na svém zasedání dne 6. 4. 2005 usnesením č. 71/7 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích.


 


Čl. 1


Stání silničního motorového vozidla na vymezených parkovacích plochách


 


Minimální cena (za prvních 30 minut) ……………………….   5 Kč


Za první hodinu ……………………………………………… 10 Kč


Za každou další započatou hodinu ……………………………10 Kč


 


- sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích hodin


 


 


Čl. 2


Stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo provozovnu či jinou aktivitu ve vymezené oblasti obce


 


Cena za předplatní parkovací kartu čtvrtletní ……………… 400 Kč


Cena za předplatní parkovací kartu pololetní ……………… 700 Kč


                    Cena za předplatní parkovací kartu roční …………………1 200 Kč                    


 


- sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty 


 


Čl. 3


Tento Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích nabývá účinnosti dnem 01.05.2005.


 


 


 


 


         ……………………..                                                                      ………………………..


      Jan Buriánek                                                                                      Václav Trčka     místostarosta                                                                                       starosta


 


 


 


 


 


 


 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ