| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Vyhláška č. 1/1994 o závazných částech územního plánu zóny - historického jádra města Horažďovice

Město Horažďovice

 

VYHLÁŠKA č. 1/1994

o závazných částech územního plánu zóny - historického jádra města Horažďovice

 

            Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo dne 27. září 1994 podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu zóny - historického jádra města Horažďovice, schváleného městským zastupitelstvem Horažďovic dne 27. září 1994. Územní plán zóny řeší a navrhuje funkční návrh objektů a ploch s ohledem na technické požadavky území.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

Tato vyhláška platí pro část města Horažďovice (historické jádro), vymezenou územním plánem na částech katastrálního území Horažďovice a Zářečí.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Článek 3

Závazné regulativy

 

1. Význam a funkce řešené zóny

            Jedná se o historické jádro města, které je zároveň obchodně správním centrem Horažďovic.

 

2. Koncepce uspořádání funkčních ploch

            Návrh respektuje z převážné části stávající náplň území doplňuje území o nové objekty bydlení a občanské vybavenosti. Vymísťuje nevhodné průmyslové skladovací a zemědělské provozy mimo řešené území.

 

3. Zásady ochrany přírody a památek

            Historické jádro je ojedinělým souborem dochovaných kulturních památek, urbanistické struktury a hradebního středověkého systému. Tyto hodnoty jsou v návrhu respektovány, snahou je zachovat a doplnit původní urbanistickou strukturu tak, aby byly naplněny principy ochrany těchto kulturních hodnot. Zároveň je nutné respektovat režim chování v uvedené městské památkové zóně.

 

4. Organizační struktura území

            Řešené území je přirozeným centrem Horažďovic s podílem různých funkcí (bydlení, občanská vybavenost, doprava, sklady, výroba, služby, turistický ruch atd.), které charakterizují toto místo.

            Především organizací dopravy je nutno vytvořit podmínky pro optimální chod činností v historickém jádře. Toto je umožněno kategorizací komunikací v území (zklidněné komunikace, obytné ulice, obslužné a státní komunikace) a rozmístění parkovišť po obvodu jádra.

 

5. Zásady urbanistické komposice

            Navržené úpravy se soustřeďují především do prostoru zaústění Plzeňské ulice do st. silnice I/22 Strakonice - Klatovy a Husova náměstí.

            Z komposičního hlediska je nutné zachování a dotvoření trojúhelníkového náměstí při vstupu do hřbitova. Uvedený prostor je tvořen stávajícími a navrženými objemy objektů, přičemž je nutno respektovat jejich velikost i stanovenou polohu stavební čáry.

            Stejnou zásadu je nutno dodržet i u Husova náměstí a v dalších místech výstavby.

 

6. Zásady koncepce rozvoje dopravy

            Zpracované území vychází z návrhu ÚPN-SÚ Horažďovice, schváleného zastupitelstvem dne 11.3.1992. Všechny dále uvedené změny budou schválením této vyhlášky zahrnuty jako změny i do uvedeného ÚPN-SÚ:

           

a) Hlavní sběrná komunikace I/22 prochází při okraji řešeného území v rekonstruované trase, s tím rozdílem od návrhu, že její křížení se železniční tratí Horažďovice předměstí - Klatovy zůstane i nadále úrovňové, t.j. bez realizace silničního nadjezdu.

b) V místě napojení ulice Loretské na uvedenou silnici I/22 nebude z důvodů dopravních realizováno přemostění obou protějších bloků domů s podjezdem do ulice Loretské.

c) Dopravní řešení náměstí a přístupu k němu bude provedeno takto: Ulice Ševčíkova bude od napojení ulice Prácheňské jednosměrná směrem na náměstí, dále bude náměstí průjezdné jednosměrně od zaústění ulice Ševčíkovy, k faře, a dále do ulice Havlíčkovy. Zde se bude dopravní proud napojovat obousměrnou ulicí Prácheňskou do obousměrného úseku ulice Ševčíkovy, mezi obchodním domem a jejím zaústěním na křižovatku se silnicí I/22.

d) Další úprava bude provedena podle schváleného plánu a to u sběrné komunikace II/188 - Plzeňská a to při zachování vytypovaných objektů.

e) V systému místních komunikací dochází k jejich rozdělení na komunikace motoristické (obsluha a propojení větších obytných čtvrtí resp. zpřístupňujících hlavní těžiště historické zástavby a komunikace nemotoristické, zpřístupňující určité uzavřené zóny po společné vozovce pro všechny druhy dopravy (pěší, cyklistickou a motoristickou).

f) Uvedený plán řeší rovněž pěší dopravu, parkovací a garážové plochy i hromadnou dopravu osob a plochy železniční dopravy.

 

7. Zásady koncepce v technické infrastruktuře

- Zásobení vodou z veřejné vodovodní sítě z vodojemu Loreta

- Čištění odpadních vod v centrální ČOV umístěné v lokalitě proti škrobárně

- Zásobení elektrickou energií rozšířením sítě 22 kV pro transformační stanice, z nichž jedna bude na rozdíl od návrhu umístěna v zámku

- Zásobování teplem směrovat do decentralizace s max. využitím plynných paliv. Současně vytvářet podmínky pro plynofikaci stávajících zdrojů tepla.

- Zásobování zemním plynem v souladu s plynofikací pro vaření, přípravu teplé vody i vytápění. Menší kotelny a odběry připojovat na nízkotlak, střední a větší na středotlak.

 

8. Zásady koncepce a ochrany a tvorby životního prostředí

Životní prostředí je řešeno v několika polohách

- organizace dopravní obsluhy, řešení dopravy

- vymístění nevyhovujících provozů mimo historické jádro

- postupné rušení zdrojů na tuhá paliva

- plynofikace historického jádra

- rozšíření ploch zeleně a její zpřístupnění

- zkvalitnění fyzického stavu objektů

- odvedení odpadních vod na ČOV

- zabezpečování pitné vody a ostatních energií

 

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

Článek 4

 

1) Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu č. 2 ÚPN-Z v měřítku 1:1000

 

2) Seznam nově navrhovaných veřejně prospěšných staveb

            a) demoliční přestavba Husova nám.  (výstavba nových objektů)

            b) výstavba kanalizace pro veřejnou ČOV

            c) úprava státní silnice II/188 Plzeňské, zejména směrové úpravy odstraňující dopravně nepřehledná místa.

 

3) Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108, odst. 2 písm. a), stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečné ustanovení

 

Článek 5

 

            Územní plán historického jádra Horažďovice je zpracován k časovému horizontu 2010. Pakliže v průběhu této doby dojde k dnes nepředvídaným změnám v požadavcích na tento dokument, bude zapotřebí zpracovat změnu, event. doplněk k tomuto ÚPN-Z. V extrémním případě pak revizi tohoto elaborátu.

 

Ćlánek 6

 

            Dokumentace uvedeného územního plánu zóny je uložena na Městském úřade v Horažďovicích a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Klatovech.

 

Článek 7

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1994

 

            V Horažďovicích 27. září 1994

 

 

              Jan Petrus v.r.                                                                    Václav Trčka v.r.

            zástupce starosty                                                                     starosta města

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ